NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Verlaagd schenkingstarief voor Vlaamse bouwgronden tot eind 2014 (art. 32-34 en 87 PD 2012)

Sinds 1 januari 2003 geldt er in het Vlaams Gewest een bijzonder verlaagd schenkingstarief voor bouwgronden. De Vlaamse Regering wil hiermee eigenaars stimuleren om hun ongebruikte bouwgronden sneller door te geven aan jongere generaties. Het verlaagd schenkingstarief gold oorspronkelijk voor drie jaar: van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2005. Maar het werd ondertussen al twee keer verlengd. Het Vlaams Programmadecreet 2012 verlengt de termijn nu voor de derde keer, tot en met 31 december 2014. En de maatregel wordt op twee punten verstrengd.

Verlaagd tarief tot eind 2014

Het bijzonder verlaagd schenkingstarief voor bouwgronden gold oorspronkelijk voor drie jaar: van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2005. Eind 2005 werd deze termijn een eerste keer verlengd, en dit voor vier jaar. Dus tot 31 december 2009. De tweede verlenging loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011. Door het aanhouden van de crisis verlengt de Vlaamse Regering de termijn nu voor de derde keer, tot en met 31 december 2014 (wijziging art. 140nonies, Vl.W.Reg.). Volgens de memorie van toelichting bij het ?Ontwerp van Programmadecreet 2012' is dit ook de laatste keer dat de termijn wordt verlengd.

Samen met de verlenging van de termijn tot 31 december 2014 wordt de maatregel op twee punten verstrengd.

Vlaamse bouwgronden

De maatregel wordt nu uitdrukkelijk beperkt tot ?? grond gelegen in het Vlaams Gewest die volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw ?? (wijziging art. 140nonies, Vl.W.Reg.). Hij geldt dus nog enkel voor ?Vlaamse bouwgronden' (ter herinnering: de fiscale woonplaats van de schenker bepaalt in welk gewest de registratierechten worden geïnd).

Bouwverplichting

De begiftigden, of een van hen, moeten er zich voortaan in de schenkingsakte toe verbinden om binnen de 5 jaar na de datum van deze akte hun hoofdverblijfplaats te vestigen op het adres van de geschonken bouwgrond. In tegenstelling tot vroeger zijn ze nu dus verplicht om te bouwen (wijziging art. 140undecies, Vl.W.Reg.).
Tot nog toe moest in de schenkingsakte staan dat de begiftigde binnen de drie jaar een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een woning ging aanvragen en daarvoor een volledig dossier zou indienen. Effectief bouwen was dus niet vereist. Deze verplichting wordt nu, samen met de bijhorende strafmaatregelen, geschrapt (opheffing art. 140undecies2, Vl.W.Reg.).

Net zoals voordien moet in de schenkingsakte ook staan dat het perceel grond volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw.
Bij een onjuiste verklaring over de bestemming van de grond zijn de schenker en de begiftigden ondeelbaar gehouden tot betaling van de aanvullende registratierechten en van een boete gelijk aan die rechten.

Indien de begiftigden, of een van hen, die zich daartoe hadden verbonden, hun hoofdverblijfplaats niet binnen de 5 jaar vestigen op het adres van de geschonken bouwgrond, dan zijn zij verplicht om de aanvullende registratierechten over hun eigen aandeel in de schenking te betalen, vermeerderd met de wettelijke intrest op die aanvullende rechten.
Bovendien zijn zij ondeelbaar gehouden tot betaling van alle aanvullende rechten over de aandelen van hun medebegiftigden die zich er niet toe hadden verbonden om zich op de geschonken bouwgrond te vestigen, vermeerderd met de wettelijke intrest op die aanvullende rechten, tenzij er een medebegiftigde is die wel de verbintenis die hij was aangegaan, is nagekomen.
De aanvullende registratierechten en de intresten zijn niet verschuldigd wanneer de niet-nakoming van de aangegane verbintenis het gevolg is van overmacht (wijziging art. 140undecies, Vl.W.Reg.).

Verlaagd tarief

De mate waarin de schenkingsrechten dalen, hangt af van de graad van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde (art. 140nonies, Vl.W.Reg.).

Voor schenkingen in rechte lijn (grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen) en tussen echtgenoten gelden de volgende verlaagde tarieven: Gedeelte van de schenking Tarief van (in ?) tot (in ?) % 0,01 12.500 1 12.500 25.000 2 25.000 50.000 3 50.000 100.000 5 100.000 150.000 8 150.000 200.000 14 200.000 250.000 18 250.000 500.000 24 boven de 500.000 ... 30

Tot de schijf van ? 150.000 ligt het bijzonder verlaagd tarief 2% onder het gewone schenkingstarief voor onroerende goederen. Vanaf ? 150.000 worden dezelfde percentages geheven.

Voor schenkingen aan andere personen, gelden de volgende verlaagde percentages: Gedeelte van de schenking Tarief tussen broers en zussen Tarief tussen ooms/tantes en neven/nichten Tarief tussen derden van (in ?) tot (in ?) % % % 0,01 150.000 10 2 10 150.000 175.000 50 55 65 boven de 175.000 ... 65 70 80

Ook hier laat de verlaging zich enkel voelen tot de drempel van ? 150.000. Daarboven zijn de percentages van het bijzonder verlaagd tarief gelijk aan die van het gewone tarief.

In werking

De verlenging van het bijzonder verlaagd schenkingstarief voor Vlaamse bouwgronden gaat in op 1 januari 2012.

Bron: Decreet van 23 december 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012, BS 30 december 2011 (ed. 4), 81.683.

Zie ook:
? Decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010, BS 30 december 2009 (ed. 1), 82.412 - art. 93.
? Decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006, BS 30 december 2005 (ed. 2), 57.499 ? art. 66, 67 en 68.
? Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten van 30 november 1939, BS 1 december 1939.NOUVELLES—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Lire la suite
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Lire la suite
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Lire la suite
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Lire la suite
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Lire la suite
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Lire la suite
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Lire la suite
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Lire la suite
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Lire la suite
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Lire la suite
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Lire la suite
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Lire la suite
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Lire la suite
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Lire la suite
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Lire la suite
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Lire la suite
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Lire la suite
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Lire la suite
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Lire la suite
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Lire la suite
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Lire la suite
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Lire la suite
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Lire la suite
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Lire la suite
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Lire la suite
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Lire la suite
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Lire la suite