NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Ambtenaren minder snel op vervroegd pensioen (art. 85-92 WDB)

De leeftijd- en loopbaanvereisten voor vervroegd pensioen worden voor de meeste ambtenaren gradueel opgetrokken, om in 2016 op 62 jaar en 40 loopbaanjaren uit te komen. Het gaat om één van de 4 pensioenmaatregelen in de overheidssector.

Algemene regel

De pensioenleeftijd van 60 jaar waarop men met vervroegd pensioen kan vertrekken, wordt vanaf 2013 jaarlijks met 6 maanden verhoogd om in 2016 op 62 jaar te komen.

Ook de minimale loopbaanvoorwaarde wordt opgetrokken. In 2012 mogen vastbenoemde ambtenaren vanaf 60 jaar hun pensioen opnemen na een loopbaan van minstens 5 dienstjaren bij de overheid, op voorwaarde dat ze in aanmerking komende diensten of perioden van na 31 december 1976 kunnen laten gelden. Maar vanaf 2013 wordt die vereiste op 38 jaar gebracht, vanaf 2014 op 39 jaar en vanaf 2015 op 40 jaar.

Dit is de algemene regel voor administratieve functies met loopbaanbreuk (tantième) 1/60 per dienstjaar. Deze functies bestaan bij alle federale besturen, ministeries van de gemeenschappen en de gewesten, lokale besturen, instellingen van openbaar nut ?

Vaststelling loopbaan

Voor de vaststelling van de vanaf 2013 vereiste loopbaanvoorwaarde wordt niet louter naar de overheidsjaren gekeken. Alle gewerkte jaren worden in rekening gebracht, ongeacht het statuut. De diensten die meetellen in andere Belgische wettelijke pensioenstelsels zoals de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid en het werknemerspensioen worden meegeteld. Ook de tijdsbonificatie voor de legerdienst en voor het verplicht bezit van een diploma wordt meegerekend.

Let op! De vereiste van 5 pensioenaanspraakverlenende dienstjaren in de overheidssector blijft overeind. Ze zijn noodzakelijke om aanspraak te kunnen maken op de pensioenberekening van de overheidssector. Om die 5 jaar te bepalen, wordt nog steeds geen rekening gehouden met de tijdsbonificatie wegens het verplicht bezit van een diploma. Ook de vroegere prestaties in de private sector of als zelfstandige tellen hier niet mee.

Uitzonderingen

1/ Bij lange loopbanen van 40 jaar en meer kan men toch nog op een jongere leeftijd met vervroegd pensioen. Voor een vervroegd pensioen op 60 jaar zal in 2016 wel een loopbaan van 42 jaren vereist zijn. Voor een vervroegd pensioen op 61 volstaan op dat moment 41 loopbaanjaren (zie tabel).

2/ De strengere leeftijd- en loopbaanvoorwaarden gelden niet voor militairen, de geïntegreerde politie en het rijdend personeel van de NMBS Holding. De nieuwe regeling doet geen afbreuk aan hun ?preferentiële leeftijdgrenzen van de oppensioenstelling'.

3/ Wie aan de voorwaarden voldoet om op vervroegd pensioen te vertrekken, behoudt zijn rechten ongeacht de latere werkelijke ingangsdatum van zijn pensioen. Wie op een bepaald moment voldoet aan de voorwaarden maar toch wil doorwerken, behoudt dus het recht om met vervroegd pensioen te gaan, ook al zou hij nadien niet aan de inmiddels strengere voorwaarden voldoen.

4/ Wie op 28 november 2011 in een statuut van verlof of afwezigheid voorafgaand aan de oppensioenstelling (?disponibiliteit' of een vergelijkbare situatie bepaald bij KB) zit waarbij een verplichte oppensioenstelling op 60 jaar is afgesproken, behoudt zijn rechten. Hier wijzigt niets. Dit geldt ook voor personen die zo'n statuut hebben aangevraagd vóór 28 november 2011.

Jaar Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarde Uitzondering lange loopbaan 2012 60 5 in de publieke sector   2013 60,5 38 60/40 2014 61 39 60/40 2015 61,5 40 60/41 Vanaf 2016 62 40 60/42 of 61/41

Andere aanpassingen

Deze wijzigingen worden geflankeerd door volgende maatregelen:

De regeling van de pensioenaanvraag wordt aangepast aan de nieuwe leeftijdsvoorwaarden.

Vanaf 60 jaar wordt op dit moment een leeftijdscomplement toegekend voor het rustpensioen. De Koning krijgt de bevoegdheid om de betreffende leeftijden en bedragen te wijzigen in functie van de nieuwe leeftijdsvereisten.

Voor stelsels met een tantième dat voordeliger is dan 1/60 stelt de Koning vóór 1 maart 2012 de afwijkingen en de regels vast die gelden voor de verlenging van de loopbaan van 60 naar 62 jaar. Tot dan worden de pensioenaanvragen geschorst.

De koning krijgt de opdracht om andere reglementaire bepalingen in overeenstemming te brengen met de nieuwe regeling.

4 maatregelen

Uit het jaarlijkse blunderboek van het Rekenhof blijkt dat de uitgaven voor de ambtenarenpensioenen tussen 2006 en 2010 met een kwart gestegen zijn tot 10,3 miljard euro. De komende jaren zal de kostprijs nog oplopen omdat duizenden ambtenaren met pensioen gaan.

Daarom heeft de wet houdende diverse bepalingen van 28 december 2011 4 maatregelen uitgewerkt om de kostprijs van de ambtenarenpensioenen te beheersen:

Verhoging van de minimumleeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd pensioen.

Aanpassing van de tantièmes.

Beperking van de perioden van afwezigheid, verlof en loopbaanonderbreking in de pensioenberekening.

Berekening van het pensioen op de 10 laatste loopbaanjaren.

In werking

De nieuwe regeling voor vervroegd pensioen treedt in werking op 1 januari 2013 en is van toepassing op pensioenen die ingaan vanaf die datum. Zoals aangegeven, gelden er overgangsbepalingen voor de pensioenen die toegekend worden vóór 1 januari 2016.

Bron: Wet houdende diverse bepalingen van 28 december 2011, BS 30 december 2011 (art. 85-92 WDB)NIEUWS—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Lees meer
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Lees meer
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Lees meer
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Lees meer
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Lees meer
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Lees meer
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Lees meer
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Lees meer
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Lees meer
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Lees meer
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Lees meer
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Lees meer
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Lees meer
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Lees meer
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Lees meer
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Lees meer
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Lees meer
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Lees meer
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Lees meer
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Lees meer
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Lees meer
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Lees meer
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Lees meer
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Lees meer
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Lees meer
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Lees meer
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Lees meer
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Lees meer
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Lees meer