NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel Van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T 0032 50 35 63 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Periodes van loopbaanonderbreking wegen minder zwaar in overheidspensioen (art. 101-104 WDB)

Vanaf 1 januari 2012 worden periodes van vrijwillige loopbaanonderbreking en vermindering van de arbeidsprestaties in de pensioenberekening bij de overheid beperkt tot 1 jaar. Het gaat om één van de 4 pensioenmaatregelen in de overheidssector.

Algemene regel

Vanaf 1 januari 2012 worden de periodes van loopbaanonderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties, en de periodes van tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking voor sommige militairen, slechts voor 12 maanden (over de hele loopbaan) in aanmerking genomen voor het recht op en de berekening van het pensioen. Het gaat hier dus om periodes die zich situeren na 31 december 2011.

Tot nu lag dat algemeen plafond op 60 maanden, zonder dat de periodes van loopbaanonderbreking de duur van de effectieve loopbaanprestaties mogen overschrijden. Een bijkomende beperking tot een percentage van de werkelijk gepresteerde diensten is mogelijk.

Let op! Het plafond van 60 maanden blijft van toepassing. De nieuwe beperking wordt daar gewoon aan toegevoegd. Dit om te vermijden dat personen die vóór 1 januari 2012 al hun krediet van 60 maanden opgebruikt hebben, nog een keer de kans krijgen om 12 maanden op te nemen.

Validatie

Een periode van loopbaanonderbreking kan ?gratis' of door het vrijwillig storten van persoonlijke bijdragen in rekening gebracht worden voor het pensioen. Voor de eerste 12 maanden geldt zo'n vrijstelling. Ze zijn ?gratis'. En er worden bijkomend ?gratis' maanden toegekend voor periodes waarin het personeelslid (of zijn echtgenoot die onder hetzelfde dak woont) kinderbijslag ontvangt voor een kind jonger dan 6 jaar.

Deze validatieregels blijven van toepassing. Wie de gratis validatie van periodes van loopbaanonderbreking heeft uitgeput, kan nog loopbaanonderbreking nemen vanaf 1 januari 2012. Maar deze periodes zullen enkel meetellen voor de berekening van het pensioen als er bijdragen betaald worden.

Specifieke gevallen

1/ Er geldt een overgangsbepaling. De beperking tot 12 maanden geldt niet voor periodes waarvoor de aanvraag werd ingediend vóór 28 november 2011. Maar de grens van 60 maanden mag sowieso niet overschreden worden.

2/ De wetgever voorziet in een uitzondering voor periodes van halftijdse loopbaanonderbreking en 1/5 loopbaanonderbreking. Dit op voorwaarde dat:

het gaat om periodes van loopbaanonderbreking genomen na 31 december 2011,

door een persoon van 55 jaar of ouder.

Voor die periodes wordt het plafond van 60 maanden verhoogd met 24 maanden voor de halftijdse loopbaanonderbreking en met 60 maanden voor de 1/5 loopbaanonderbreking.

3/ Periodes van thematische verloven moeten niet meer gevalideerd worden door persoonlijke bijdragen indien het gaat om periodes na 31 december 2011. Verder blijft voor die regimes als bij het oude.

Het gaat hier om de periodes van loopbaanonderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties om palliatieve zorg te verlenen, het ouderschapsverlof, en de periodes waarin men een ernstig ziek lid van zijn gezin of van een familielid tot in de tweede graad bijstaat.

4/ De beperking geldt niet voor personen die na 31 december 2011 vrijwillig hun prestaties verminderen tot 4/5de van een voltijdse tewerkstelling. Die periodes van vrijwillige vermindering van de prestaties tellen voor het recht op en de berekening van het pensioen mee als voltijdse effectieve prestaties. Dit tot maximum 60 maanden over de hele loopbaan, ook na 31 december 2011. Deze uitzondering geldt enkel voor loopbaanonderbreking.

4 maatregelen

Uit het jaarlijkse blunderboek van het Rekenhof blijkt dat de uitgaven voor de ambtenarenpensioenen tussen 2006 en 2010 met een kwart gestegen zijn tot 10,3 miljard euro. De komende jaren zal de kostprijs nog oplopen omdat duizenden ambtenaren met pensioen gaan.

Daarom heeft de wet houdende diverse bepalingen van 28 december 2011 4 maatregelen uitgewerkt om de kostprijs van de ambtenarenpensioenen te beheersen:

Verhoging van de minimumleeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd pensioen.

Aanpassing van de tantièmes.

Beperking van de perioden van afwezigheid, verlof en loopbaanonderbreking in de pensioenberekening.

Berekening van het pensioen op de 10 laatste loopbaanjaren.

In werking

De nieuwe maatregel treedt in werking op 1 januari 2012. De Koning krijgt de bevoegdheid om de wettelijke bepalingen van het KB nr. 442 verder aan te passen aan de nieuwe situatie. Hij kan die bevoegdheid ook gebruiken om specifieke situaties te regelen die losstaan van de nieuwe regeling. Kortom, Hij kan de bepalingen wijzigen, vervolledigen of opheffen.

Bron: Wet houdende diverse bepalingen van 28 december 2011, BS 30 december 2011 (art. 101-104 WDB)NEWS—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Read more
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Read more
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Read more
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Read more
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Read more
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Read more
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Read more
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Read more
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Read more
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Read more
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Read more
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Read more
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Read more
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Read more
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Read more
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Read more
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Read more
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Read more
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Read more
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Read more
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Read more
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Read more
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Read more
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Read more
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Read more
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Read more
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Read more
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Read more
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Read more