NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel Van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T 0032 50 35 63 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Gelijkgestelde periodes wegen minder zwaar in pensioenberekening (art. 122-126 WDB)

Vanaf 1 januari 2012 zullen bepaalde gelijkgestelde periodes minder zwaar wegen bij de berekening van het werknemerspensioen. Bedoeling is om ?werken' te laten primeren op periodes van inactiviteit die met arbeid gelijkgesteld worden. Het blijft wel wachten op de nodige uitvoeringsbepalingen.

Gelijkgestelde periodes

De wetgever wil bepaalde met arbeid gelijkgestelde periodes anders waarderen om de band tussen het pensioen en de arbeid die daaraan voorafgaat, te versterken. Daartoe krijgt de Koning de bevoegdheid om de toekennings- en berekeningsregels vast te leggen voor een reeks gelijkgestelde tijdvakken die gelegen zijn na 31 december 2011. Op die manier kan Hij het gewicht van die periodes bij de berekening van het werknemerspensioen bepalen.

Het gaat om:

periodes van werkloosheid van de derde periode;

periodes van brugpensioen toegekend vóór de leeftijd van 60 jaar, met uitzondering van het brugpensioen in een bedrijf in moeilijkheden of herstructurering, en het brugpensioen in het kader van de CAO nr. 96 (brugpensioen vanaf 56 jaar na een loopbaan van 40 jaar);

periodes van tijdskrediet op het einde van de loopbaan, opgenomen vóór de leeftijd van 60 jaar;

periodes van tijdskrediet op het einde van de loopbaan, opgenomen na de leeftijd van 60 jaar, met uitzondering van 2 jaar halftijds tijdskrediet en 5 jaar 1/5 tijdskrediet;

periodes van gehele of gedeeltelijke vrijwillige loopbaanonderbreking en tijdskrediet, met uitzondering van het gemotiveerde tijdskrediet en de thematische verloven. Bij een arbeidsduurvermindering met 1/5 zal de gelijkstelling in dagen geteld kunnen worden.

Gelijkstelling

Het blijft natuurlijk wachten op de uitvoeringsbesluiten. Voor de periodes van brugpensioen vóór de leeftijd van 60 jaar en voor de periodes van werkloosheid van de derde periode zou de gelijkstelling voor de pensioenberekening beperkt worden op basis van het minimum jaarrecht. Brugpensioen na 60 jaar blijft volledig gelijkgesteld.

Het minimumrecht per loopbaanjaar is een correctiemechanisme in de pensioenberekening dat periodes met een laag salaris afvlakt door te rekenen met een referentiesalaris. Op dit moment gaat het om 21.326,67 euro per jaar.

De periodes van vrijwillige loopbaanonderbreking en (niet-gemotiveerd) tijdskrediet zouden nog voor maximum 1 jaar meetellen. Maar periodes van gemotiveerd tijdskrediet en de thematische verloven blijven volledig gelijkgesteld.

En voor periodes van halftijds of 1/5 tijdskrediet voor werknemers van 50 jaar of ouder zouden enkel de tijdsvakken vanaf de leeftijd van 60 jaar gelijkgesteld worden, en dit voor maximaal 1 jaar. Het gaat om 1 jaar voltijds equivalent. Dit is dus 2 jaar in een halftijdse landingsbaan of 5 jaar in 1/5 landingsbaan. Voor de rest van de periodes gebeurt de gelijkstelling op basis van het minimumrecht.

Er is dus nog wat werk aan de winkel. De koning krijgt ook de bevoegdheid om volgende begrippen later verder uit te werken:

?werkloosheid van de derde periode?;

?gemotiveerd tijdskrediet?;

?thematische verloven?;

?halftijds of 1/5 tijdskrediet voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder?.

Tegelijk zal de Koning ook omschrijven hoe de inlichtingen voor de uitvoering van de nieuwe maatregel worden meegedeeld aan de Rijksdienst voor Pensioenen.

Overgang

De nieuwe regeling is niet van toepassing op de personen die op 28 november 2011 al in een periode van brugpensioen, van vrijwillige loopbaanonderbreking en tijdskrediet, of van halftijds of 1/5 tijdskrediet voor werknemers van 50 jaar en ouder zitten. Hetzelfde geldt voor iedereen die zo'n regime aangevraagd heeft vóór 28 november 2011.

In werking

De nieuwe regeling treedt in werking op 1 januari 2012. Ze is van toepassing op de pensioenen die voor het eerst ingaan vanaf 1 januari 2013.

Bron: Wet houdende diverse bepalingen van 28 december 2011, BS 30 december 2011 (art. 122-126 WDB)NEWS—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Read more
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Read more
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Read more
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Read more
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Read more
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Read more
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Read more
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Read more
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Read more
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Read more
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Read more
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Read more
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Read more
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Read more
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Read more
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Read more
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Read more
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Read more
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Read more
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Read more
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Read more
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Read more
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Read more
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Read more
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Read more
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Read more
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Read more
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Read more
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Read more