NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel Van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T 0032 50 35 63 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Verlaagd tarief successierechten bij vererving familiale ondernemingen en vennootschappen (art. 76-84 en 87 PD 2012)

De vrijstelling van successierechten bij vererving van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen verdwijnt vanaf 1 januari 2012. Maar er blijft nog een gunsttarief van 3% voor een verkrijging in rechte lijn en tussen echtgenoten of samenwonenden, en 7% voor een verkrijging tussen alle andere personen (nieuw art. 60/1 e.v. Vl. W.Succ.).

Hierna volgt een overzicht van de nieuwe successieregeling.

Gunsttarieven

Vanaf 1 januari 2012 bedraagt het successierecht en het recht van overgang bij overlijden 3% voor een verkrijging in rechte lijn en tussen echtgenoten of samenwonenden, en 7% voor een verkrijging tussen andere personen voor:

de nettowaarde van de verkrijging van de volle eigendom, de naakte eigendom of het vruchtgebruik van de activa die door de erflater of zijn echtgenoot of samenwonende beroepsmatig zijn geïnvesteerd in een familiale onderneming.Deze vermindering is niet van toepassing op de verkrijging van onroerende goederen die hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend of zijn bestemd;

de nettowaarde van de verkrijging van de volle eigendom, het vruchtgebruik of de naakte eigendom van aandelen van een familiale vennootschap met zetel van werkelijke leiding in een EER-lidstaat op voorwaarde dat de aandelen van de vennootschap op het ogenblik van het overlijden voor ten minste 50% in volle eigendom toebehoren aan de erflater en/of zijn familie. De aandelen van de vennootschap moeten op het ogenblik van overlijden minstens voor 30% in volle eigendom toebehoren aan de erflater en/of zijn familie indien hij:ofwel gezamenlijk met één andere aandeelhouder en zijn familie volle eigenaar is van minstens 70% van de aandelen van de vennootschap; ofwel gezamenlijk met twee andere aandeelhouders en hun familie volle eigenaar is van minstens 90% van de aandelen van de vennootschap.

Familiale onderneming

Met ?familiale onderneming' bedoelt men in de nieuwe successieregeling: een nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwbedrijf of een vrij beroep, dat door de erflater en/of zijn echtgenoot of samenwonende, al dan niet samen met anderen, persoonlijk wordt geëxploiteerd en uitgeoefend.

Familiale vennootschap

Een ?familiale vennootschap' is een vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot doel heeft.
Als de vennootschap niet beantwoordt aan deze definitie, maar minstens 30% van de aandelen houdt van minstens één directe dochtervennootschap die aan deze voorwaarde beantwoordt en die haar zetel van werkelijke leiding in een EER-lidstaat heeft, wordt zij ook beschouwd als een familiale vennootschap. De toepassing van het verlaagd tarief van successierechten wordt hier wel beperkt tot de waarden van de aandelen van de vennootschap in deze dochtervennootschap.

Vennootschappen die geen reële economische activiteit hebben, worden uitgesloten van de vermindering. Een vennootschap heeft geen reële economische activiteit als uit de balansposten van haar jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening van minstens een van de drie boekjaren voorafgaand aan de datum van overlijden van de erflater cumulatief blijkt:

dat de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen gelijk zijn aan of minder bedragen dan 1,50% van de totale activa, en

de terreinen en gebouwen meer dan 50% bedragen van het totaal actief.

De verkrijger kan het tegenbewijs hiervan leveren.

Aandelen

Met ?aandelen' bedoelt men in de nieuwe successieregeling:

elk deelbewijs met stemrecht dat een deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt;

de certificaten van aandelen, uitgereikt door rechtspersonen met zetel in een EER-lidstaat, ter vertegenwoordiging van aandelen van familiale vennootschappen die aan de gestelde voorwaarden voldoen en waarvan de rechtspersoon verplicht is om de dividenden en andere vermogensvoordelen onmiddellijk en ten laatste binnen de maand door te storten aan de certificaathouder.

Samenwonende

Een ?samenwonende' wordt in de nieuwe successieregeling omschreven als:

de persoon die op de dag van overlijden van de erflater wettelijk samenwoont met de erflater;

de persoon of de personen die op de dag van overlijden van de erflater ten minste drie jaar ononderbroken met de erflater samenwonen en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren. Deze voorwaarden zijn ook vervuld als het samenwonen en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding met de erflater aansluitend op de periode van drie jaar tot op de dag van het overlijden van de erflater, als gevolg van overmacht onmogelijk is geworden. Een uittreksel uit het bevolkingsregister houdt een weerlegbaar vermoeden in van ononderbroken samenwoning en van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding.

Familie van de erflater of aandeelhouder

Worden beschouwd als ?familie van de erflater of de aandeelhouder':

de echtgenoot of samenwonende van de erflater of aandeelhouder;

de verwanten in rechte lijn van de erflater of aandeelhouder, en hun echtgenoten of samenwonenden;

zijverwanten van de erflater of aandeelhouder tot en met de tweede graad, en hun echtgenoten of samenwonenden;

kinderen van vooroverleden broers en zusters van de erflater of aandeelhouder.

Nettowaarde

De ?nettowaarde' is de waarde van de activa of aandelen verminderd met de schulden, behalve degene die specifiek werden aangegaan om andere goederen te verwerven of te behouden.

Cumulatieve voorwaarden

De gunsttarieven van 3% en 7% zijn enkel van toepassing als volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld:

in de aangifte dienen de verkrijgers te bevestigen dat zij aanspraak wensen te maken op de vermindering en dat de voorwaarden daarvoor vervuld zijn;

bij de aangifte wordt een origineel attest gevoegd dat is uitgereikt door de gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) en waaruit blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan. Indien dit attest niet wordt ingediend voordat de rechten opeisbaar zijn, moeten deze rechten, tegen het normale tarief berekend, binnen de wettelijke termijn betaald worden.

Voorwaarden tot behoud

Om het gunsttarief van de successierechten te kunnen behouden, moeten een aantal cumulatieve voorwaarden gedurende drie jaar na de datum van het overlijden van de erflater worden nageleefd:

familiale ondernemingen:de activiteit van de familiale onderneming moet zonder onderbreking worden voortgezet; de betrokken onroerende goederen mogen niet hoofdzakelijk tot bewoning aangewend of bestemd worden;

familiale vennootschappen:de familiale vennootschap moet blijven voldoen aan de voorwaarden van artikel 60/1, §2, 2°, Vl. W.Succ.; de activiteit van de familiale vennootschap moet zonder onderbreking worden voortgezet; de familiale vennootschap moet voor elk van de drie jaar een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening opmaken en eventueel publiceren volgens de vigerende boekhoudwetgeving van de lidstaat waar haar maatschappelijke zetel is gevestigd op het ogenblik van het overlijden. Die jaarrekening wordt ook gebruikt ter verantwoording van de aangifte in de inkomstenbelasting. Ondernemingen of vennootschappen met maatschappelijke zetel buiten het Vlaams Gewest, maar binnen België, moeten een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening opmaken en eventueel publiceren volgens de vigerende boekhoudwetgeving in België op het ogenblik van het overlijden van de erflater; gedurende drie jaar mag het kapitaal van de familiale vennootschap niet dalen ?door uitkeringen of terugbetalingen?, en de zetel van werkelijke leiding van de familiale vennootschap mag niet overgebracht worden naar een niet-EER-lidstaat.

Attest

De verkrijgers die het gunsttarief wensen te genieten, richten een schriftelijk verzoek tot de gemachtigde ambtenaren van Vlabel om het attest te bekomen waaruit blijkt dat aan alle voorwaarden is voldaan. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en modaliteiten voor het aanvragen en verstrekken van dit attest.
De Vlabel-ambtenaren leveren aan de bevoegde ontvanger een nieuw attest af als ze vaststellen dat aan de voorwaarden voor het behoud van de vermindering niet meer is voldaan.

Controle

Drie jaar na de datum van het overlijden van de erflater controleren de ambtenaren van Vlabel of de voorwaarden voor het behoud van de vermindering vervuld zijn. Zijn die niet vervuld, dan worden de rechten geacht verschuldigd te zijn berekend tegen het gewone tarief, zonder vermindering. De verkrijgers kunnen ook spontaan aan Vlabel melden dat de voorwaarden voor het behoud van de vermindering niet langer vervuld zijn. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en modaliteiten voor deze melding.

De gemachtigde Vlabel-ambtenaren kunnen, zonder verplaatsing, aan de verkrijger inlichtingen en inzage vragen in de nodige stukken, om te controleren of aan de voorwaarden is voldaan.
Indien de verkrijger deze inlichtingen of stukken niet bezorgt binnen de twee maanden, te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het verzoek, dan vervalt het recht op vermindering van successierechten. Als de vermindering vervalt, dan worden de rechten geacht verschuldigd te zijn berekend tegen het evenredig tarief, zonder toepassing van de vermindering.

Bezwaar

De verkrijger kan bezwaar aantekenen wanneer Vlabel een attest weigert af te leveren, of wanneer de Vlabel-ambtenaren aan de bevoegde ontvanger een nieuw attest afleveren als ze vaststellen dat aan de voorwaarden voor het behoud van de vermindering niet meer is voldaan. Dat bezwaar moet per brief worden ingediend, uiterlijk drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag na de datum van verzending van de administratieve beslissing waarbij de attestaanvraag werd afgewezen of waarbij mededeling wordt gedaan van het verval van de vermindering wegens het niet voldoen aan de voorwaarden voor behoud ervan.

De Vlabel-ambtenaren bevestigen de ontvangst van het bezwaarschrift per brief aan de indieners en sturen er op hetzelfde moment een kopie van aan de ontvanger van het kantoor waar de aangifte van nalatenschap moet worden of werd ingediend. Uiterlijk vier maanden na ontvangst van het bezwaarschrift, zendt Vlabel zijn beslissing over het bezwaarschrift aan de verzoekers en tegelijktijd aan de ontvanger. Bij gebrek aan kennisgeving van de beslissing binnen deze termijn wordt het bezwaarschrift geacht te zijn ingewilligd.

Verdachte periode verlengd

Schenkingen die de overledene tijdens de laatste drie jaar vóór zijn overlijden heeft gedaan, zonder dat er daarvoor schenkingsrechten werden betaald, worden bij de nalatenschap gerekend (waardoor er successierechten verschuldigd zullen zijn) (?oud' art. 7 Vl. W.Succ.).

Voor schenkingen van activa en aandelen van familiale vennootschappen en familiale ondernemingen (nieuw art. 7/1 Vl. W.Succ.), die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2012 en die in aanmerking komen voor de nieuwe vrijstelling van registratierechten (art. 140bis Vl. W.Reg.), maar waarbij de schenkingsakte niet is geregistreerd, wordt de ?verdachte periode' verlengd tot zeven jaar vóór het overlijden (nieuw art. 7 Vl. W.Succ.).
Op deze manier wil de Vlaamse Regering de schenking van familiale vennootschappen en familiale ondernemingen stimuleren.

Voor schenkingen die dateren van vóór 1 januari 2012, en voor schenkingen van roerende goederen die niet in aanmerking komen voor de nieuwe vrijstelling van artikel 140bis e.v. van het Vl. W.Reg. (bv. geld) blijft de termijn van drie jaar gelden.

Loonlastvoorwaarde

In de ?oude' vrijstellingsregeling inzake successierechten moest er een ?loonlastvoorwaarde' nageleefd worden. De (tijdelijke) afschaffing van deze loonlastvoorwaarde werd verlengd tot 31 december 2011 (wijziging art. 60bis, §5 Vl. W.Succ.).

?Oude' successieregeling

Tot 31 december 2011 konden familiale ondernemingen en aandelen van (en vorderingen op) familiale vennootschappen volledig vrij van successierechten worden vererfd. Dit uiteraard ook onder bepaalde voorwaarden. Deze vrijstelling verdween dus op 1 januari 2012 (er blijft wel nog een gunsttarief).
Maar om de bedrijfsleiders te stimuleren om al bij leven aan hun opvolging te denken, besliste de Vlaamse Regering nu om de schenking van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen vrij te stellen van registratierechten.

In werking

De nieuwe successieregeling (verlaagde tarieven van 3% en 7%) geldt voor overlijdens vanaf 1 januari 2012.

Bron: Decreet van 23 december 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012, BS 30 december 2011 (ed. 4), 81.683 (art. 73-75 en 87).NEWS—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Read more
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Read more
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Read more
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Read more
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Read more
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Read more
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Read more
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Read more
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Read more
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Read more
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Read more
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Read more
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Read more
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Read more
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Read more
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Read more
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Read more
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Read more
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Read more
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Read more
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Read more
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Read more
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Read more
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Read more
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Read more
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Read more
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Read more
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Read more
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Read more