NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel Van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T 0032 50 35 63 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Het nieuwe tijdskrediet

Het recht op onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet wordt ingeperkt. Daartoe wordt het KB dat die uitkeringen regelt, aangepast. Maar omdat het referentiekader - de CAO nr. 77bis - (voorlopig) onaangeroerd blijft, rijzen er op dit moment nog toepassingsvragen ?

Tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet wordt geregeld door de CAO nr. 77bis en door sectorale cao's. Dankzij die CAO nr. 77bis kunnen werknemers in de privésector onder bepaalde voorwaarden hun arbeidsprestaties:

ofwel volledig schorsen of ze met de helft verminderen (het ?tijdskrediet in enge zin?),

ofwel met 1/5 verminderen.

Daarnaast bevat de CAO nr. 77bis ook een bijzonder stelsel voor oudere werknemers.

Het recht op onderbrekingsuitkeringen staat los van het recht op tijdskrediet. Want het recht op forfaitaire RVA-uitkeringen wordt apart geregeld, in een KB van 12 december 2001. Een werknemer kan dus recht hebben op tijdskrediet zonder dat hij tegelijk ook recht heeft op een uitkering. De voorwaarden die gekoppeld zijn aan beide rechten zijn immers niet volledig gelijklopend. Al moet de werknemer sowieso voldoen aan de voorwaarden uit de CAO nr. 77bis om recht te kunnen hebben op een uitkering.

Voor het recht op uitkeringen wordt een onderscheid gemaakt tussen gemotiveerd en niet-gemotiveerd tijdskrediet. Het gaat om tijdskrediet zonder een motief enerzijds, en tijdskrediet om zorgtaken te vervullen of een opleiding te volgen anderzijds.

Zonder motief

Bij tijdskrediet zonder motief heeft de werknemer voortaan recht op een uitkering voor een maximum equivalent van 12 maanden volledige schorsing van de arbeidsprestaties (gedurende de volledige beroepsloopbaan). Dit betekent dus:

12 maanden volledige schorsing van de arbeidsprestaties, of

24 maanden vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, of

60 maanden 1/5 loopbaanvermindering, of

een combinatie van deze stelsels tot het voltijds equivalent van 12 maanden bereikt wordt.

Bovendien geldt een strengere anciënniteitsvoorwaarde. De werknemer moet voortaan een beroepsloopbaan als loontrekkende hebben van minstens 5 jaar. En hij moet 2 jaar anciënniteit hebben bij zijn huidige werkgever. Dit betekent ?door een arbeidsovereenkomst met de huidige werkgever verbonden zijn gedurende tenminste 2 jaar'.

Let op! Deze anciënniteitsvereisten gelden niet voor werknemers die tijdskrediet nemen nadat ze hun recht op ouderschapsverlof voor alle rechtgevende kinderen volledig uitgeput hebben. Dit tijdskrediet moet dan wel onmiddellijk aansluiten op het ouderschapsverlof.

Met motief

Bij tijdskrediet met motief wordt een bijkomend recht op uitkeringen toegekend van 36 maanden voor zorgtaken of voor het volgen van een opleiding. Voor de verzorging van een zwaar ziek of gehandicapt kind wordt een bijkomend krediet van 48 maanden toegekend. Dit bovenop de 12 maanden onderbrekingsuitkeringen (of een equivalent daarvan) die toegekend worden bij tijdskrediet zonder motief. De duur van het bijkomend recht verschilt dus naargelang de motivatie.

Let op! Dit bijkomend recht wordt niet proportioneel verrekend bij de opname in een deeltijdse formule. Het gaat hier om een kalenderperiode van 36 of 48 maanden. Gemotiveerd tijdskrediet met uitkeringen wordt dus als volgt opgenomen:

36 maanden of 48 maanden voltijds, of

36 maanden of 48 maanden halftijds, of

36 maanden of 48 maanden 1/5, of

een combinatie van die formules, met een maximum van 36 of 48 maanden.

Is er een motief, dan moet de werknemer bij de aanvraag geen 5 jaar anciënniteit hebben. Maar hij moet op dat moment wel 2 jaar bij zijn huidige werkgever gewerkt hebben.

Het extra krediet van 36 maanden wordt toegekend voor werknemers die:

zorgen voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar;

palliatieve zorgen verlenen;

een zwaar ziek gezins- of familielid verzorgen of bijstaan;

bepaalde opleidingen volgen.

De schorsing van de arbeidsprestaties (of de periode van verlenging) moet aanvangen vóór het kind 8 jaar wordt. Bij adoptie kan de schorsing van de arbeidsprestaties ingaan vanaf het tijdstip van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

De opleiding moet een basisopleiding zijn, een opleiding gericht op het behalen van een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs, of een door de gemeenschappen of de sectoren erkende opleiding. De gemeenschap of de opleidingsinstelling bevestigen op het aanvraagformulier dat de werknemer geldig is ingeschreven. En binnen de 20 kalenderdagen na elk kwartaal moet de werknemer een attest van regelmatige aanwezigheid indienen bij de RVA.

Bij tijdskrediet voor (palliatieve) zorgverlening hanteert men dezelfde begrippen als bij de thematische verloven. De behandelende geneesheer moet op het aanvraagformulier bevestigen dat de werknemer de zorgtaken op zich neemt, zonder hierbij de identiteit van de patiënt te vermelden.

Het extra krediet van 48 maanden wordt toegekend voor werknemers die:

zorg dragen voor hun gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar; of

bijstand of verzorging verlenen aan hun zwaar ziek kind of aan een zwaar ziek kind dat deel uitmaakt van hun gezin.

De behandelende geneesheer van het kind bevestigt op het aanvraagformulier dat de werknemer zich bereid heeft verklaard bijstand of zorg te verlenen. Het gehandicapt kind moet voor minstens 66% getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid, of een aandoening hebben waarvoor minstens 4 punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal van de kinderbijslagregeling. Het verlenen van bijstand of verzorging wordt ook hier op dezelfde manier ingevuld als bij het thematisch verlof.

Let op! Periodes van tijdskrediet (met uitkeringen) voor zorgverlening of opleiding worden in mindering gebracht van het extra krediet van 48 maanden. Periodes van tijdskrediet (met uitkeringen) voor de verzorging van een ziek of gehandicapt kind worden in mindering gebracht van het extra krediet van 36 maanden, met uitzondering van de eerste 12 maanden.

Landingsbaan

Oudere werknemers hebben recht op een bijzonder tijdskrediet met hogere uitkeringen. Ze kunnen kiezen voor een halftijdse of 1/5 formule.

De onderbrekingsuitkering wordt zonder maximumduur toegekend aan 55-plussers met een beroepsloopbaan van minstens 25 jaar op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Vroeger was dit 51 jaar.

Voor werknemers die een zwaar beroep uitoefenden dat voorkomt op de lijst van de knelpuntberoepen ligt de minimumleeftijd op 50 jaar. Het gaat om 5 jaar in een zwaar beroep tijdens de laatste 10 jaar, of 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar. Een ?zwaar beroep' staat voor werken in wisselende ploegen, in onderbroken diensten, of in ploegen met nachtwerk. Het begrip zwaar beroep kan na advies van de NAR aangepast worden.

Uitkering

De uitkering bedraagt 364,55 euro per maand voor werknemers die hun voltijdse arbeidsprestaties volledig schorsen. Heeft de werknemer minstens 5 jaar anciënniteit bij zijn werkgever, dan wordt dit bedrag opgetrokken tot 486,07 euro.

Bij een vermindering tot een halftijdse job bedraagt de maanduitkering 182,27 euro, of 243,03 euro voor werknemers die minstens 5 jaar aan de slag zijn bij hun werkgever. Wie zijn arbeidsprestaties met één dag of twee halve dagen per week vermindert, heeft recht op 120,03 euro per maand. Voor alleenwonende werknemers wordt dat bedrag opgetrokken tot 154,90 euro.

Onder een alleenwonende werknemer wordt hier verstaan de werknemer die alleen woont en de werknemer die uitsluitend samenwoont met een of meerdere kinderen die hij ten laste heeft.

De uitkering voor werknemers met een landingsbaan bedraagt 168,64 euro per maand bij een loopbaanvermindering met een dag of twee halve dagen per week. Verminderen ze hun arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, dan hebben ze recht 363,06 euro per maand. Voor de alleenwonende werknemer wordt het bedrag van 168,64 euro opgetrokken tot 203,51 euro per maand.

Overgang

De bestaande regeling blijft van toepassing op:

alle eerste aanvragen of verlengingsaanvragen van uitkeringen die de RVA vóór 24 december 2011 ontvangen heeft, voor zover de werkgever vóór 28 november 2011 schriftelijk op de hoogte werd gebracht door de werknemer;

de eerste verlengingsaanvraag na 31 december 2011 van 50-plussers die in 2011 al onderbrekingsuitkeringen kregen in het kader van een tijdskrediet op het einde van de loopbaan. Het gaat hier om oudere werknemers die al in het stelsel zitten maar die de regeling nog niet tot aan hun pensioenleeftijd hadden aangevraagd.

Voor aanvragen die een aanvang nemen vóór 1 januari 2012 geldt sowieso de oude regeling.

In werking

Het KB van 28 december 2011 treedt in werking op 1 januari 2012. De nieuwe regeling geldt voor alle eerste aanvragen of verlengingsaanvragen voor uitkeringen die ingaan na 31 december 2011. In het verleden opgenomen krediet wordt verrekend.

Bron: Koninklijk besluit van 28 december 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 30 december 2011

Zie ook:
Koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 18 december 2001NEWS—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Read more
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Read more
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Read more
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Read more
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Read more
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Read more
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Read more
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Read more
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Read more
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Read more
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Read more
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Read more
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Read more
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Read more
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Read more
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Read more
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Read more
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Read more
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Read more
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Read more
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Read more
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Read more
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Read more
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Read more
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Read more
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Read more
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Read more
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Read more
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Read more