NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Het nieuwe tijdskrediet

Het recht op onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet wordt ingeperkt. Daartoe wordt het KB dat die uitkeringen regelt, aangepast. Maar omdat het referentiekader - de CAO nr. 77bis - (voorlopig) onaangeroerd blijft, rijzen er op dit moment nog toepassingsvragen ?

Tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet wordt geregeld door de CAO nr. 77bis en door sectorale cao's. Dankzij die CAO nr. 77bis kunnen werknemers in de privésector onder bepaalde voorwaarden hun arbeidsprestaties:

ofwel volledig schorsen of ze met de helft verminderen (het ?tijdskrediet in enge zin?),

ofwel met 1/5 verminderen.

Daarnaast bevat de CAO nr. 77bis ook een bijzonder stelsel voor oudere werknemers.

Het recht op onderbrekingsuitkeringen staat los van het recht op tijdskrediet. Want het recht op forfaitaire RVA-uitkeringen wordt apart geregeld, in een KB van 12 december 2001. Een werknemer kan dus recht hebben op tijdskrediet zonder dat hij tegelijk ook recht heeft op een uitkering. De voorwaarden die gekoppeld zijn aan beide rechten zijn immers niet volledig gelijklopend. Al moet de werknemer sowieso voldoen aan de voorwaarden uit de CAO nr. 77bis om recht te kunnen hebben op een uitkering.

Voor het recht op uitkeringen wordt een onderscheid gemaakt tussen gemotiveerd en niet-gemotiveerd tijdskrediet. Het gaat om tijdskrediet zonder een motief enerzijds, en tijdskrediet om zorgtaken te vervullen of een opleiding te volgen anderzijds.

Zonder motief

Bij tijdskrediet zonder motief heeft de werknemer voortaan recht op een uitkering voor een maximum equivalent van 12 maanden volledige schorsing van de arbeidsprestaties (gedurende de volledige beroepsloopbaan). Dit betekent dus:

12 maanden volledige schorsing van de arbeidsprestaties, of

24 maanden vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, of

60 maanden 1/5 loopbaanvermindering, of

een combinatie van deze stelsels tot het voltijds equivalent van 12 maanden bereikt wordt.

Bovendien geldt een strengere anciënniteitsvoorwaarde. De werknemer moet voortaan een beroepsloopbaan als loontrekkende hebben van minstens 5 jaar. En hij moet 2 jaar anciënniteit hebben bij zijn huidige werkgever. Dit betekent ?door een arbeidsovereenkomst met de huidige werkgever verbonden zijn gedurende tenminste 2 jaar'.

Let op! Deze anciënniteitsvereisten gelden niet voor werknemers die tijdskrediet nemen nadat ze hun recht op ouderschapsverlof voor alle rechtgevende kinderen volledig uitgeput hebben. Dit tijdskrediet moet dan wel onmiddellijk aansluiten op het ouderschapsverlof.

Met motief

Bij tijdskrediet met motief wordt een bijkomend recht op uitkeringen toegekend van 36 maanden voor zorgtaken of voor het volgen van een opleiding. Voor de verzorging van een zwaar ziek of gehandicapt kind wordt een bijkomend krediet van 48 maanden toegekend. Dit bovenop de 12 maanden onderbrekingsuitkeringen (of een equivalent daarvan) die toegekend worden bij tijdskrediet zonder motief. De duur van het bijkomend recht verschilt dus naargelang de motivatie.

Let op! Dit bijkomend recht wordt niet proportioneel verrekend bij de opname in een deeltijdse formule. Het gaat hier om een kalenderperiode van 36 of 48 maanden. Gemotiveerd tijdskrediet met uitkeringen wordt dus als volgt opgenomen:

36 maanden of 48 maanden voltijds, of

36 maanden of 48 maanden halftijds, of

36 maanden of 48 maanden 1/5, of

een combinatie van die formules, met een maximum van 36 of 48 maanden.

Is er een motief, dan moet de werknemer bij de aanvraag geen 5 jaar anciënniteit hebben. Maar hij moet op dat moment wel 2 jaar bij zijn huidige werkgever gewerkt hebben.

Het extra krediet van 36 maanden wordt toegekend voor werknemers die:

zorgen voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar;

palliatieve zorgen verlenen;

een zwaar ziek gezins- of familielid verzorgen of bijstaan;

bepaalde opleidingen volgen.

De schorsing van de arbeidsprestaties (of de periode van verlenging) moet aanvangen vóór het kind 8 jaar wordt. Bij adoptie kan de schorsing van de arbeidsprestaties ingaan vanaf het tijdstip van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

De opleiding moet een basisopleiding zijn, een opleiding gericht op het behalen van een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs, of een door de gemeenschappen of de sectoren erkende opleiding. De gemeenschap of de opleidingsinstelling bevestigen op het aanvraagformulier dat de werknemer geldig is ingeschreven. En binnen de 20 kalenderdagen na elk kwartaal moet de werknemer een attest van regelmatige aanwezigheid indienen bij de RVA.

Bij tijdskrediet voor (palliatieve) zorgverlening hanteert men dezelfde begrippen als bij de thematische verloven. De behandelende geneesheer moet op het aanvraagformulier bevestigen dat de werknemer de zorgtaken op zich neemt, zonder hierbij de identiteit van de patiënt te vermelden.

Het extra krediet van 48 maanden wordt toegekend voor werknemers die:

zorg dragen voor hun gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar; of

bijstand of verzorging verlenen aan hun zwaar ziek kind of aan een zwaar ziek kind dat deel uitmaakt van hun gezin.

De behandelende geneesheer van het kind bevestigt op het aanvraagformulier dat de werknemer zich bereid heeft verklaard bijstand of zorg te verlenen. Het gehandicapt kind moet voor minstens 66% getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid, of een aandoening hebben waarvoor minstens 4 punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal van de kinderbijslagregeling. Het verlenen van bijstand of verzorging wordt ook hier op dezelfde manier ingevuld als bij het thematisch verlof.

Let op! Periodes van tijdskrediet (met uitkeringen) voor zorgverlening of opleiding worden in mindering gebracht van het extra krediet van 48 maanden. Periodes van tijdskrediet (met uitkeringen) voor de verzorging van een ziek of gehandicapt kind worden in mindering gebracht van het extra krediet van 36 maanden, met uitzondering van de eerste 12 maanden.

Landingsbaan

Oudere werknemers hebben recht op een bijzonder tijdskrediet met hogere uitkeringen. Ze kunnen kiezen voor een halftijdse of 1/5 formule.

De onderbrekingsuitkering wordt zonder maximumduur toegekend aan 55-plussers met een beroepsloopbaan van minstens 25 jaar op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Vroeger was dit 51 jaar.

Voor werknemers die een zwaar beroep uitoefenden dat voorkomt op de lijst van de knelpuntberoepen ligt de minimumleeftijd op 50 jaar. Het gaat om 5 jaar in een zwaar beroep tijdens de laatste 10 jaar, of 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar. Een ?zwaar beroep' staat voor werken in wisselende ploegen, in onderbroken diensten, of in ploegen met nachtwerk. Het begrip zwaar beroep kan na advies van de NAR aangepast worden.

Uitkering

De uitkering bedraagt 364,55 euro per maand voor werknemers die hun voltijdse arbeidsprestaties volledig schorsen. Heeft de werknemer minstens 5 jaar anciënniteit bij zijn werkgever, dan wordt dit bedrag opgetrokken tot 486,07 euro.

Bij een vermindering tot een halftijdse job bedraagt de maanduitkering 182,27 euro, of 243,03 euro voor werknemers die minstens 5 jaar aan de slag zijn bij hun werkgever. Wie zijn arbeidsprestaties met één dag of twee halve dagen per week vermindert, heeft recht op 120,03 euro per maand. Voor alleenwonende werknemers wordt dat bedrag opgetrokken tot 154,90 euro.

Onder een alleenwonende werknemer wordt hier verstaan de werknemer die alleen woont en de werknemer die uitsluitend samenwoont met een of meerdere kinderen die hij ten laste heeft.

De uitkering voor werknemers met een landingsbaan bedraagt 168,64 euro per maand bij een loopbaanvermindering met een dag of twee halve dagen per week. Verminderen ze hun arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, dan hebben ze recht 363,06 euro per maand. Voor de alleenwonende werknemer wordt het bedrag van 168,64 euro opgetrokken tot 203,51 euro per maand.

Overgang

De bestaande regeling blijft van toepassing op:

alle eerste aanvragen of verlengingsaanvragen van uitkeringen die de RVA vóór 24 december 2011 ontvangen heeft, voor zover de werkgever vóór 28 november 2011 schriftelijk op de hoogte werd gebracht door de werknemer;

de eerste verlengingsaanvraag na 31 december 2011 van 50-plussers die in 2011 al onderbrekingsuitkeringen kregen in het kader van een tijdskrediet op het einde van de loopbaan. Het gaat hier om oudere werknemers die al in het stelsel zitten maar die de regeling nog niet tot aan hun pensioenleeftijd hadden aangevraagd.

Voor aanvragen die een aanvang nemen vóór 1 januari 2012 geldt sowieso de oude regeling.

In werking

Het KB van 28 december 2011 treedt in werking op 1 januari 2012. De nieuwe regeling geldt voor alle eerste aanvragen of verlengingsaanvragen voor uitkeringen die ingaan na 31 december 2011. In het verleden opgenomen krediet wordt verrekend.

Bron: Koninklijk besluit van 28 december 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 30 december 2011

Zie ook:
Koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 18 december 2001NOUVELLES—

11.06.2018
Eigen zaak starten kan vanaf september 2018 zonder 'attest bedrijfsbeheer'
Wie in Vlaanderen een eigen zaak wil starten, heeft daarvoor vanaf 1 september 2018 niet langer een attest 'basiskennis bedrijfsbeheer' nodig. Geen attest bedrijfsbeheer meer vanaf 1 september . Tot ...
Lire la suite
06.06.2018
06.06.2018
Arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars kan voor voetballers vanaf 15 jaar
De arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sportbeoefenaars bepaalt dat men die specifieke arbeidsovereenkomst slechts (ten vroegste) geldig kan aangaan vanaf het einde van de voltijdse leerplicht. ...
Lire la suite
06.06.2018
Vlaams Gelijkekansendecreet aangevuld na Europese ingebrekestelling
De Vlaamse overheid heeft het Gelijkekansendecreet aangevuld met een rechtvaardigingsgrond voor een direct onderscheid op basis van geslacht bij de levering van goederen en diensten. Het gaat om een ...
Lire la suite
06.06.2018
Vlaanderen schrapt vermoeden van tenlasteneming bij gewaarborgde gezinsbijslag
De Vlaamse overheid schrapt het vermoeden dat de aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag het kind voor wie hij een tegemoetkoming bij Famifed aanvraagt ten laste heeft als het bij hem gedomicilieerd ...
Lire la suite
05.06.2018
FOD Justitie krijgt cel gelijke kansen
Binnen de FOD Justitie komt er een cel gelijke kansen. Ze helpt de bevoegde minister bij zijn beleid rond gelijke kansen en non-discriminatie. De nieuwe cel krijgt onderdak bij het DG Wetgeving, ...
Lire la suite
01.06.2018
Meer info op pictogram camerabewaking
Het bekende pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking is, zal voortaan een pak meer informatie bevatten. Met specifieke vereisten voor ANPR-camera's. Een gevolg van de Nieuwe Camerawet en de ...
Lire la suite
30.05.2018
Boete van FOD Economie voor leasingmaatschappij, dienstenverlener aan vennootschappen, vastgoedmakelaar en diamanthandelaar die antiwitwaswet niet naleeft
Ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, dienstenverleners aan vennootschappen, vastgoedmakelaars en diamanthandelaars die een inbreuk plegen tegen de antiwitwaswet van 18 september 2017 ...
Lire la suite
30.05.2018
Kennisgeving afschrift beslissing zowel in burgerlijke als strafzaken verplicht (art. 32 Wet Werklastvermindering Justitie)
De wetgever schaaft aan de regels rond de mededeling door de griffie van een niet-ondertekend afschrift van een vonnis aan de partijen of hun advocaten:er wordt uitdrukkelijk bevestigd dat zowel in ...
Lire la suite
30.05.2018
Rechter doet geen uitspraak zolang zaak niet correct is ingeschreven op rol (art. 30 en 44 Wet Werklastvermindering Justitie)
Een zaak moet ingeschreven zijn op de rol vr de zitting die aangegeven is in de dagvaarding. Bij een hoger beroep moet de zaak op de rol ingeschreven zijn vr de datum van verschijning die in de ...
Lire la suite
30.05.2018
Onregelmatige proceshandeling corrigeerbaar bij herstelbare belangenschade (art. 40 Wet Werklastvermindering Justitie)
De rechter moet een partij voortaan de kans geven om een onregelmatigheid in de proceshandeling te herstellen wanneer hij vaststelt dat de door de andere partij ingeroepen belangenschade herstelbaar ...
Lire la suite
30.05.2018
Incidenteel beroep alleen nog mogelijk in eerste conclusie (art. 41-43 en 45 Wet Werklastvermindering Justitie)
De wetgever brengt enkele veranderingen aan de regels rond het hoger beroep. Het 'uitgelokt hoger beroep' krijgt een wettelijke bevestiging. En het incidenteel beroep kan niet langer op elk moment ...
Lire la suite
30.05.2018
Verbetering rechterlijke beslissingen bijgestuurd (art. 34-39 Wet Werklastvermindering Justitie)
De wetgever brengt enkele veranderingen aan de regels voor de verbetering van rechterlijke beslissingen. Meer zaken kunnen eenvoudigweg hersteld worden. En de regeling voor het herstel van het ...
Lire la suite
30.05.2018
Geen manuele handtekening nodig op elektronisch neergelegde conclusies (art. 31 Wet Werklastvermindering Justitie)
Voortaan moet de partij of haar raadsman de conclusies alleen nog manueel handtekenen als ze niet elektronisch worden neergelegd. Worden ze elektronisch neergelegd (momenteel via het ...
Lire la suite
30.05.2018
Gerechtsbrief met elektronisch ontvangstbewijs in de steigers (art. 11 Wet Werklastvermindering Justitie)
De ontvanger van de gerechtsbrief zal in de toekomst een elektronisch ontvangstbewijs kunnen ondertekenen. Tot nu bestaat enkel een papieren ontvangstbewijs. Maar een papieren document vraagt pakken ...
Lire la suite
30.05.2018
Rechtbank eerste aanleg geeft geen afschriften burgerlijke stand meer (art. 2 Wet Werklastvermindering Justitie)
De griffies van de rechtbanken van eerste aanleg geven geen afschriften of uittreksels meer af van de akten van de burgerlijke stand. Hiervoor kan men alleen nog terecht bij de gemeenten. In de ...
Lire la suite
30.05.2018
Nietigheidsleer toepasselijk op betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen (art. 7-10 en 13 Wet Werklastvermindering Justitie)
In Titel I, hoofdstuk VII (art. 32-47) van het Gerechtelijk Wetboek staan de regels voor de betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen. De nieuwe wet van 25 mei 2018 voorziet nu - in ...
Lire la suite
30.05.2018
Territoriaal bevoegde familierechtbank niet meer vrij te kiezen bij EOT (art. 29 en 49 Wet Werklastvermindering Justitie)
Echtgenoten kunnen bij een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming (EOT) niet langer volledig vrij kiezen bij welke rechtbank van eerste aanleg ze hun ...
Lire la suite
30.05.2018
Jaarlijkse welvaartspremie voor oudere gepensioneerde zelfstandigen
Met ingang van 1 mei 2018 wordt een jaarlijkse forfaitaire welvaartspremie ingevoerd voor gepensioneerde bejaarde zelfstandigen. Bedoeling is om de sociale dekking voor zelfstandigen verder te ...
Lire la suite
29.05.2018
Ook onafhankelijke beheersentiteiten en collectieve beheersorganisaties betalen bijdrage voor transparantiefonds auteursrechten
Het collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten kan sinds kort door drie soorten instellingen verzorgd worden: beheersvennootschappen, collectieve beheersorganisaties en onafhankelijke ...
Lire la suite
29.05.2018
Overlast op treinen en in stations vanaf 1 november bestraft met administratieve geldboete
Vanaf 1 november 2018 kan overlast op treinen, in treinstations en op de parkings van de stations bestraft worden met een administratieve geldboete. De bedragen variren van 50 tot 300 euro maar ...
Lire la suite
28.05.2018
Vlaanderen hervormt verkooprecht en vereenvoudigt registratiebelasting vanaf 1 juni 2018
Via het decreet van 18 mei 2018 hervormt Vlaanderen zijn verkooprecht en vereenvoudigt het zijn registratiebelasting. Het nieuwe decreet brengt daarvoor een aantal belangrijke en ingrijpende ...
Lire la suite
23.05.2018
Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Camerawet van kracht. Die introduceert een nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's en een nieuw register voor beeldverwerkingsactiviteiten. Een uitvoeringsbesluit ...
Lire la suite
23.05.2018
Territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen afgestemd op kantonhervorming
Op 1 juni en 1 juli 2018 treedt een deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons in werking. Wat betekent dat de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde gevallen ...
Lire la suite
22.05.2018
KMO's kunnen nu ook 'vordering tot collectief herstel' instellen
Een wet van 30 maart 2018 maakt de regeling over de 'rechtsvordering tot collectief herstel' die in het Wetboek van Economisch Recht (WER) staat, ook van toepassing op KMO's. De 'vordering tot ...
Lire la suite
22.05.2018
Aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet voortaan centraal ingediend
Met ingang van 1 juni 2018 worden sommige koninklijke besluiten over de stelsels van loopbaanonderbreking en tijdskrediet aangepast om de centralisering van de indiening van de aanvragen mogelijk te ...
Lire la suite
17.05.2018
Verblijfsvergunning van non-EU studenten voortaan ingetrokken bij onvoldoende credits of studiepunten
Non-EU studenten die 'onvoldoende voortgang' boeken tijdens hun studie in ons land, riskeren voortaan hun verblijfsvergunning te verliezen. Voldoende studiepunten of credits halen, is dus de ...
Lire la suite
17.05.2018
Vlaanderen verplicht periodieke keuring voor oldtimers
Sinds 20 mei 2018 moeten oldtimers (O-kentekenplaat) in Vlaanderen verplicht naar de periodieke keuring. De periodiciteit hangt af van de leeftijd van het voertuig. Sommige trage voertuigen krijgen ...
Lire la suite
17.05.2018
Vlaanderen verstrengt regels voor technische keuring voertuigen
Vlaanderen heeft de regels voor de technische keuring van voertuigen aanzienlijk aangescherpt. Het Vlaams gewest schikt zich daardoor naar de vereisten uit Keuringsrichtlijn 2014/45, onderdeel van ...
Lire la suite
17.05.2018
Statuut gereglementeerde vastgoedvennootschappen bijgewerkt
Een KB van 23 april 2018 brengt het 'KB van 13 juli 2014 met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen' in overeenstemming met de recente wijzigingen aan de wet van 22 oktober 2017. ...
Lire la suite