NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Fiscale invorderingsbijstand binnen de Europese Unie versterkt

Een wet van 9 januari 2012 zet ?richtlijn 2010/24/EU over de wederzijdse bijstand bij de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen' om in Belgisch recht. Die richtlijn vervangt vanaf 1 januari 2012 de bestaande ?invorderingsrichtlijn' (richtlijn 2008/55/EG). De nieuwe wet geldt voor schuldvorderingen die voortvloeien uit alle vormen van belastingen en rechten en zorgt er onder meer voor dat het bankgeheim doorbroken wordt.

Toepassingsgebied

De wet van 9 januari 2012 is van toepassing op schuldvorderingen die voortvloeien uit alle vormen van belastingen en rechten, geheven:

door of ten behoeve van België of een andere EU-lidstaat;

door of ten behoeve van een territoriaal of een staatkundig onderdeel, inclusief lokale overheden, van België of een andere EU-lidstaat;

ten behoeve van de Europese Unie.

Ze is ook van toepassing op administratieve sancties, boetes, heffingen en toeslagen in verband met de schuldvorderingen waarvoor om bijstand kan worden verzocht, en op interesten en kosten die verbonden zijn aan deze schuldvorderingen.

Gaat het om belastingen en rechten geheven door of ten behoeve van een territoriaal of een staatkundig onderdeel van België, dan is de wet van 9 januari 2012 enkel van toepassing op die belastingen en rechten waarvoor de FOD Financiën de inning en invordering verzekert.

Ten slotte is de wet is ook van toepassing op:

restituties, interventies en andere federale maatregelen die deel uitmaken van het stelsel van volledige of gedeeltelijke financiering door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), inclusief de in het kader van deze maatregelen te innen bedragen;

heffingen en andere rechten uit hoofde van de gemeenschappelijke marktordening voor suiker.

Uitsluitingen

De nieuwe wet geldt niet voor:

de verplichte socialezekerheidsbijdragen;

contractueel verschuldigde bedragen, zoals betalingen voor openbare nutsvoorzieningen;

strafrechtelijke sancties die zijn opgelegd op grond van een strafvordering.

Uitwisseling van inlichtingen zonder voorafgaand verzoek

Lidstaten kunnen ook zonder voorafgaand verzoek inlichtingen uitwisselen over teruggaaf van belastingen of rechten aan belastingplichtigen die gevestigd zijn of hun woonplaats hebben in een andere EU-lidstaat. Dit met uitzondering van de btw, omdat informatie-uitwisseling over de btw al mogelijk is op basis van richtlijn 2008/9/EG.

Belgisch verzoek om inlichtingen

De Belgische autoriteit kan aan een buitenlandse autoriteit alle inlichtingen opvragen die voor haar dienstig kunnen zijn bij de invordering van haar schuldvorderingen.
Belgische belastingambtenaren kunnen aanwezig zijn in de kantoren van de bevoegde autoriteit van de aangezochte lidstaat en er deelnemen aan administratieve onderzoeken (ondervraging van personen, controle van dossiers). Ze kunnen ook de ambtenaren van de aangezochte lidstaat bijstaan in rechtszaken die in deze lidstaat worden gevoerd. De Belgische gemachtigde ambtenaren moeten op elk moment een schriftelijke opdracht kunnen voorleggen waarin hun identiteit en officiële bevoegdheid zijn vermeld.

Belgisch verzoek tot notificatie

De Belgische autoriteit kan voor een schuldvordering of de invordering daarvan, een verzoek richten aan een buitenlandse autoriteit tot notificatie van alle, ook gerechtelijke, documenten die uitgaan van de Belgische overheid.
Het verzoek tot notificatie moet vergezeld zijn van een standaardformulier met daarop een aantal minimumgegevens (art. 8, §2 wet van 9 januari 2012).

De Belgische autoriteit doet alleen een verzoek tot notificatie als de Belgische overheid niet kan notificeren volgens de regels die in België gelden voor de notificatie van het betrokken document of wanneer een dergelijke notificatie buitensporige problemen zou veroorzaken.

De bevoegde Belgische overheid kan documenten ook rechtstreeks per aangetekende brief of elektronisch notificeren aan een persoon op het grondgebied van een andere lidstaat.

Belgisch verzoek tot invordering of bewarende maatregelen

De Belgische autoriteit kan een verzoek tot invordering van de schuldvorderingen, waarvoor een uitvoerbare titel bestaat, richten aan een buitenlandse autoriteit. Deze schuldvordering en/of uitvoerbare titel mogen niet in België betwist worden (met uitzondering van de gevallen bedoeld in artikel 25, § 2, wet van 9 januari 2012).

Bovendien moeten eerst de invorderingsmogelijkheden in België uitgeput worden vooraleer er een beroep kan gedaan worden op de wederzijdse invorderingsbijstand. Er bestaan twee uitzonderingen (art. 10, §2, wet van 9 januari 2012) op deze verplichting om de Belgische autoriteit toe te laten sneller een verzoek tot invordering in te dienen.

Bij het verzoek tot invordering moet er altijd een uniforme uitvoerbare titel gevoegd worden die de enige basis vormt voor het nemen van invorderingsmaatregelen in de aangezochte lidstaat. De wet van 9 januari 2012 somt op welke informatie deze uniforme titel minstens moet bevatten (art. 11, §1) en legt de verplichtingen vast van de Belgische autoriteit als zij haar verzoek tot invordering wijzigt of intrekt (art. 12).

De Belgische autoriteit kan bewarende maatregelen vragen als de schuldvordering of uitvoerbare titel in België betwist wordt of als er voor de schuldvordering nog geen uitvoerbare titel bestaat, voor zover bewarende maatregelen op grond van het Belgische recht en administratieve praktijk in een soortgelijke situatie eveneens mogelijk zijn.

Buitenlands verzoek om inlichtingen

De Belgische autoriteit verstrekt op verzoek aan een buitenlandse autoriteit alle inlichtingen die voor die buitenlandse autoriteit dienstig kunnen zijn bij de invordering van haar schuldvorderingen.

De Belgische autoriteit is echter niet verplicht om inlichtingen te verstrekken:

die zij niet zou kunnen verkrijgen voor de invordering van soortgelijke schuldvorderingen die in België zijn ontstaan;

waarmee een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim zou worden onthuld;

waarvan de mededeling een aantasting zou kunnen vormen van de veiligheid of in strijd zou kunnen zijn met de openbare orde in België.

De Belgische autoriteit mag niet weigeren inlichtingen te verstrekken, louter omdat de inlichtingen bij een bank, een andere financiële instelling of een als vertegenwoordiger, agent of trustee optredende persoon berusten, of omdat de inlichtingen betrekking hebben op eigendomsaandelen van een persoon (doorbreking bankgeheim).

Buitenlandse belastingambtenaren kunnen aanwezig zijn in de kantoren van de Belgische autoriteit en er deelnemen aan administratieve onderzoeken (ondervraging van personen, controle van dossiers). Ze kunnen ook de ambtenaren van de Belgische autoriteit bijstaan in rechtszaken die in België worden gevoerd. De buitenlandse ambtenaren moeten op elk moment een schriftelijke opdracht kunnen voorleggen waarin hun identiteit en officiële bevoegdheid zijn vermeld.

Buitenlands verzoek tot notificatie

De Belgische autoriteit gaat op verzoek van een buitenlandse autoriteit over tot notificatie aan de geadresseerde van alle, dus ook gerechtelijke documenten met betrekking tot een schuldvordering of de invordering daarvan, die uitgaan van een in de verzoekende lidstaat gevestigde autoriteit. Dit op voorwaarde dat het verzoek tot notificatie voldoet aan de wettelijke voorwaarden (art. 8, §2 wet van 9 januari 2012).

Ze houdt de verzoekende buitenlandse autoriteit hiervan op de hoogte, en deelt de datum mee waarop het document aan de geadresseerde is genotificeerd. Die kan van belang zijn voor de aanvang van bepaalde termijnen.

Buitenlands verzoek tot invordering of bewarende maatregelen

Op verzoek van een buitenlandse autoriteit gaat de Belgische autoriteit over tot invordering van de schuldvorderingen waarvoor een uitvoerbare titel in de verzoekende lidstaat bestaat.

Een verzoek tot invordering gaat vergezeld van een uniforme uitvoerbare titel die voldoet aan de voorwaarden opgesomd in artikel 11, § 1. Deze uniforme titel maakt tenuitvoerlegging en het leggen van bewarend beslag in België mogelijk en vormt de enige grondslag voor invorderingsmaatregelen en bewarende maatregelen die in België worden genomen op basis van dit verzoek tot invordering.

Iedere schuldvordering waarvoor een buitenlands verzoek tot invordering is ingediend, wordt behandeld alsof het om een Belgische schuldvordering gaat, tenzij in de wet van 9 januari 2012 anders is bepaald. De Belgische overheid gebruikt de bevoegdheden en procedures waarover zij beschikt volgens de Belgische wettelijke, bestuursrechtelijke en administratieve bepalingen ter zake van schuldvorderingen met betrekking tot dezelfde belasting of hetzelfde recht, of bij gebrek daaraan, een soortgelijke belasting of soortgelijk recht.

Indien de Belgische overheid vindt dat op haar grondgebied dezelfde noch soortgelijke belastingen of rechten worden geheven, maakt zij gebruik van de bevoegdheden en procedures waarover zij beschikt volgens de Belgische wettelijke, bestuursrechtelijke en administratieve bepalingen ter zake van schuldvorderingen met betrekking tot de inkomstenbelastingen.

De buitenlandse schuldvorderingen waarvoor om bijstand is verzocht, genieten geen enkel voorrecht.
De Belgische overheid vordert de schuldvordering in euro in.

De Belgische autoriteit stelt de buitenlandse autoriteit op de hoogte van het gevolg dat zij aan het verzoek tot invordering heeft gegeven. Met ingang van de datum waarop het verzoek tot invordering is ontvangen, brengt de Belgische autoriteit de toepasselijke verwijlinteresten in rekening.

De Belgische autoriteit kan aan de schuldenaar uitstel van betaling verlenen of een betaling in termijnen toestaan, en kan daarvoor interesten aanrekenen. Ten slotte zal ze de door haar ingevorderde bedragen met betrekking tot de buitenlandse schuldvordering (incl. interesten) aan de verzoekende buitenlandse autoriteit overmaken.

De Belgische autoriteit gaat, voor zover de Belgische wetgeving dit toelaat en overeenkomstig haar administratieve praktijk, over tot het nemen van bewarende maatregelen wanneer de schuldvordering of uitvoerbare titel in de verzoekende lidstaat betwist wordt, of wanneer voor de schuldvordering nog geen uitvoerbare titel bestaat, voor zover bewarende maatregelen op grond van het nationale recht en de administratieve praktijk van de verzoekende lidstaat in een soortgelijke situatie eveneens mogelijk zijn.
De Belgische autoriteit mag geen erkenning, aanvulling of vervanging vragen van het document dat is opgesteld voor het nemen van bewarende maatregelen in de verzoekende lidstaat.

Indien de buitenlandse autoriteit een aangepaste uniforme uitvoerbare titel aan de Belgische autoriteit bezorgt, handelt de Belgische autoriteit de invorderingsmaatregelen verder af op basis van die aangepaste titel.

Begrenzing verplichtingen aangezochte Belgische autoriteit

De Belgische autoriteit is in volgende gevallen niet verplicht om invorderingsbijstand te verlenen:

indien de invordering van de schuldvordering door de situatie van de schuldenaar, ernstige moeilijkheden van economische of sociale aard zou opleveren in België, voor zover de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en administratieve praktijk een dergelijke uitzondering voor Belgische schuldvorderingen toelaten;

indien het verzoek betrekking heeft op schuldvorderingen die meer dan vijf jaar oud zijn, te rekenen vanaf de datum waarop de schuldvordering opeisbaar is geworden tot de datum van het initiële verzoek om bijstand. Het vertrekpunt van de vijfjarige termijn verschilt naargelang de schuldvordering of de oorspronkelijke uitvoerbare titel wordt betwist, of als de verzoekende buitenlandse autoriteit betalingsfaciliteiten heeft toegekend.

het totale bedrag van de buitenlandse schuldvorderingen waarvoor om bijstand wordt verzocht, bedraagt minder dan 1.500 euro. Voor het bepalen van deze ondergrens moet ook rekening gehouden worden met de schuldvorderingen waarvoor de Gemeenschappen, de Gewesten en de lokale overheden bevoegd zijn om invorderingsbijstand te verlenen.

Geschillen

Terwijl de invorderingsprocedure in de aangezochte lidstaat loopt, kan de betrokkene de schuldvordering, de door de verzoekende autoriteit verrichte notificatie of de uitvoerbare titel betwisten.
In deze gevallen moet de betrokkene een rechtsgeding aanhangig maken bij de bevoegde instantie van de verzoekende lidstaat. De aangezochte autoriteit moet, tenzij de verzoekende autoriteit anders verzoekt, de door haar ingezette invorderingsprocedure schorsen totdat de bevoegde instantie van de verzoekende lidstaat een beslissing heeft genomen.

Verjaring

De schorsing, stuiting of verlenging van verjaringstermijnen worden geregeld bij de rechtsregels die gelden in de verzoekende lidstaat.
De invorderingsmaatregelen die de aangezochte buitenlandse autoriteit ingevolge een verzoek om bijstand heeft genomen, en die tot gevolg hebben dat de verjaringstermijn volgens de in de aangezochte lidstaat geldende rechtsregels wordt geschorst, gestuit of verlengd, worden geacht hetzelfde gevolg te hebben in België. Dit op voorwaarde dat de in België geldende rechtsregels in het overeenkomstig gevolg voorzien.
Indien de in de aangezochte lidstaat geldende rechtsregels geen schorsing, stuiting of verlenging van de verjaringstermijn toelaten, en de Belgische rechtsregels hier wel in voorzien, dan worden de invorderingsmaatregelen geacht (voor wat het gevolg betreft) te zijn genomen in België.

De verzoekende Belgische autoriteit mag nog altijd zelf maatregelen nemen om de verjaringstermijn overeenkomstig het Belgische recht te schorsen, te stuiten of te verlengen.

Kosten

De aangezochte Belgische autoriteit kan de aan de invordering verbonden kosten op de schuldenaar verhalen.

Standaardformulieren en elektronisch indienen verzoeken

Verzoeken om inlichtingen, verzoeken tot notificatie, verzoeken tot invordering, en verzoeken om bewarende maatregelen worden met een standaardformulier elektronisch ingediend, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is. Die formulieren worden, indien mogelijk, ook gebruikt voor iedere mededeling in verband met het verzoek.

Taalregeling

Verzoeken om bijstand, standaardformulieren voor notificatie en uniforme titels worden verzonden of gaan vergezeld van een vertaling, in de officiële taal of een van de officiële talen van de aangezochte lidstaat. De verzoekende Belgische autoriteit kan met de buitenlandse autoriteit overeenkomen om sommige delen van deze documenten op te stellen in een andere taal dan de officiële taal of een van de officiële talen van de aangezochte lidstaat.

De documenten waarvoor om notificatie wordt verzocht, kunnen in een officiële taal van de verzoekende Belgische Staat aan de buitenlandse autoriteit worden toegezonden.

Gebruik inlichtingen

De ontvangen inlichtingen vallen onder de geheimhoudingsplicht en genieten de bescherming waarin voor soortgelijke inlichtingen wordt voorzien overeenkomstig het Belgische recht.

Inlichtingen die in het kader van de wederzijdse bijstand zijn verstrekt, mogen in de lidstaat die de inlichtingen ontvangt, gebruikt worden voor andere doeleinden dan deze bepaald in richtlijn 2010/24/EU, mits dit is toegestaan bij de nationale wetgeving van zowel de lidstaat die de inlichtingen verstrekt als de lidstaat die de inlichtingen ontvangt. Ook de geldigheid van het doorgeven van informatie aan een derde lidstaat wordt principieel bevestigd.

In werking

De wet van 9 januari 2012 treedt in werking op 1 januari 2012.

Ze heft volgende akten vanaf op 1 januari 2012 op:

de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen;

het KB van 20 februari 1980 houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteiten voor toepassing van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen.

Bron: Wet van 9 januari 2012 houdende omzetting van Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen, BS 26 januari 2012 (ed. 2), 6.253.

Zie ook:
? Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen, Pb.L. 31 maart 2010, afl. 84, p. 1.
? Richtlijn 2008/9/EG van de Raad tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn 2006/112/EG vastgestelde teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn, Pb.L. 20 februari 2008, afl. 44 (Teruggaafrichtlijn).NOUVELLES—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Lire la suite
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Lire la suite
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Lire la suite
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Lire la suite
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Lire la suite
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Lire la suite
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Lire la suite
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Lire la suite
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Lire la suite
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Lire la suite
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Lire la suite
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Lire la suite
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Lire la suite
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Lire la suite
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Lire la suite
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Lire la suite
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Lire la suite
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Lire la suite
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Lire la suite
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Lire la suite
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Lire la suite
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Lire la suite
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Lire la suite
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Lire la suite
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Lire la suite
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Lire la suite
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Lire la suite