NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Energieaudit verplicht voor grote gebouwen in Brussel

Exploitanten van Brusselse gebouwen met een oppervlakte van meer dan 3.500m², moeten een energieaudit laten uitvoeren wanneer ze een milieuvergunningsdossier indienen voor dat grote gebouw of gebouwencomplex. Wat ook de bestemming ervan is: hotel, shoppingcenter, ziekenhuis, kantoorgebouw, school... De maatregel geldt alleen niet voor de woongedeeltes.
De vergunningvrager moet bovendien de kortlopende energiebesparende maatregelen die volgens de audit wenselijk zijn, binnen de 4 jaar implementeren.

Recente energieaudit

Al wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

een milieuvergunningsaanvraag indient van klasse 1A of klasse 1B, en

elke publiekrechtelijke rechtspersoon of onderneming die een opdracht van openbaar nut vervult en een aanvraag indient voor een klasse 2-vergunning,

moet een recente energieaudit bij het vergunningsdossier voegen als het dossier betrekking heeft op een vestiging die één of meer gebouwen omvat met een niet voor huisvesting bestemde oppervlakte van meer dan 3.500m².

Idem voor elke aanvraag tot verlenging of vernieuwing van zo'n vergunning.

De energieaudit mag hoogstens 1 jaar geleden uitgevoerd zijn.

Niet voor

Er moet echter géén energieaudit uitgevoerd worden:

als de aanvrager al onderworpen is aan de verplichting om een EPB-voorstel op te maken in uitvoering van de EPB-ordonnantie;

als de aanvrager onder de verplichte emissiehandel valt; of

als de aanvraag betrekking heeft op een gebouw waarvan het energieverbruik per vierkante meter nu al ónder bepaalde grenswaarden blijft.

Grenswaarden Sector Grenswaarde in kWh/m²/jr Supermarkten 550 Hotels 206 Ziekenhuizen 197 Tehuizen 182 Kantoren 128 Handelszaken 108 Onderwijsinstellingen 107 Andere 142

Het besluit zegt niet wat we moeten verstaan onder een ?supermarkt' of een ?tehuis'.

Erkende energieauditeur van de milieuvergunning

De energieaudit moet uitgevoerd worden door een ?erkende energieauditeur van de milieuvergunning'.
Het besluit zegt aan welke voorwaarden deze nieuwe categorie van energiedeskundigen moet voldoen.

Audit mét actieplan

De energieaudit moet een beschrijving bevatten van de ?potentiële maatregelen voor verbetering', met de terugverdientijd van de benodigde investeringen, en met een raming van de financiële winst die uit die energiebesparende maatregelen kan voortvloeien.

Bij de audit moet een lijst van maatregelen zitten met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Die lijst wordt opgesteld in samenspraak tussen de aanvrager van de vergunning en de energieauditeur. Bij de maatregelenlijst zit ook een actieplan met besparingsdoelstellingen en een timing om de besparingsmaatregelen uit te voeren. De aanvrager moet alle maatregelen binnen de 4 jaar na het toestaan van de vergunning, uitgevoerd hebben.

Hij moet ook elk jaar een bijgewerkte versie van zijn actieplan aan het Brussels Instituut voor Leefmilieu (BIM) bezorgen.
Opteert de aanvrager voor alternatieve besparingsmaatregelen, die niet in het oorspronkelijke actieplan stonden, dan moet hij eerst een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren en moet hij vervolgens de toestemming krijgen van het BIM.

In werking

De modaliteiten voor de erkenning van de ?energieauditeurs van de milieuvergunning' gaan onmiddellijk in.

De andere bepalingen van dit besluit worden van toepassing ?zes maanden na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad'. Dus op 30 juli 2012.

De betrokkenen kunnen nog gedurende een jaar energieaudits laten uitvoeren door energiedeskundigen die niet aan alle erkenningsvoorwaarden voldoen.

Wat bedoelt u?

Het besluit van 15 december 2011 is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet.
Wat dacht u van: ?Artikelen 8, 9 [...] worden van kracht door de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad?? Is dat ooit anders geweest?
Of ?De energieauditeur stelt voor elke audit een ondertekende verklaring op waarin hij elke vorm van subjectiviteit in het auditproces verwerpt??

En dan zijn er nog de taalkundige uitschuivers, zoals ?de aankomst van natuurlijke personen?, ?De audit moet gedocumenteerd zijn door een gedetailleerd bezoek? of ?Hij [de auditor] moet overigens volstrekt onafhankelijk zijn van de exploitatiesite?.
Enzovoort...

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende een energieaudit voor vestigingen die veel energie verbruiken, BS 30 januari 2012.NOUVELLES—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Lire la suite
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Lire la suite
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Lire la suite
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Lire la suite
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Lire la suite
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Lire la suite
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Lire la suite
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Lire la suite
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Lire la suite
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Lire la suite
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Lire la suite
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Lire la suite
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Lire la suite
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Lire la suite
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Lire la suite
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Lire la suite
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Lire la suite
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Lire la suite
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Lire la suite
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Lire la suite
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Lire la suite
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Lire la suite
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Lire la suite
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Lire la suite
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Lire la suite
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Lire la suite
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Lire la suite