NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Brussel wijzigt voorwaarden voor verlaagd schenkingstarief woningen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de voorwaarden gewijzigd om te kunnen genieten van het verlaagd schenkingstarief voor woningen. Bovendien geldt het verlaagd schenkingstarief van 6,6% niet meer alleen voor schenkingen aan de Brusselse gemeenten en hun openbare instellingen, en aan bepaalde andere openbare instellingen, maar ook voor schenkingen aan ?gelijkaardige rechtspersonen die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere EER-lidstaat, en die hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de EER hebben?. En het tarief van 3% bij de schenking van aandelen of deelbewijzen van een vennootschap waarvan de zetel van haar werkelijke leiding is gevestigd in een EU-lidstaat, wordt uitgebreid tot soortgelijke schenkingen aan vennootschappen wiens zetel van werkelijke leiding gevestigd is in een EER-lidstaat.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest paste deze regels aan na een berisping van de Europese Commissie (inbreuken nrs. 2008/4445, 2008/4566 en 2009/4592).

Verlaagd schenkingstarief voor woningen

Brussel voorziet een verlaagd schenkingstarief voor woningen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen. Het gaat om schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden (art. 131bis Br. W.Reg.).

Aan de toepassing van dat verlaagd schenkingstarief zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Zo moest onder meer minstens één van de begiftigden gedurende 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van vestiging, zijn hoofdverblijfplaats in de geschonken woning goed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behouden. Deze voorwaarde wordt vanaf 12 februari 2012 geschrapt (schrapping punt b), 3°, 4de lid, art. 131bis Br. W.Reg.).

De voorwaarde dat minstens één van de begiftigden die het voordeeltarief vragen zich in de akte moet verbinden om zijn hoofdverblijfplaats te vestigen op het adres van de geschonken woning, en dit binnen de twee jaar na de datum van de registratie van het document dat het schenkingsrecht opeisbaar maakt, blijft gelden (nieuw punt 3°, 4de lid, art. 131bis Br. W.Reg.).
Behalve wanneer die niet-nakoming te wijten is aan overmacht zijn de begiftigden die deze verbintenis niet nakomen, elk gehouden tot betaling van de aanvullende rechten over hun eigen aandeel in de schenking, vermeerderd met de wettelijke interest tegen de rentevoet bepaald in burgerlijke zaken te rekenen van de datum van registratie van de schenking.
Bovendien zijn zij ondeelbaar gehouden tot betaling van alle aanvullende rechten over de aandelen van hun medebegiftigden die de verbintenissen niet hebben aangegaan, tenzij er een medebegiftigde rest die wel de door hem aangegane verbintenissen is nagekomen.

Deze ondeelbare aansprakelijkheid geldt ook voor de begiftigden die een onjuiste verklaring (zoals bedoeld in punt 2) hieronder) hebben afgelegd, maar de aansprakelijkheid voor de aanvullende rechten van medebegiftigden niet hebben opgelopen omdat er een of meer begiftigden restten die wel nog de aangegane verbintenissen konden nakomen.

Aan de toepassing van het voordeeltarief blijven ook nog volgende voorwaarden verbonden:

1) de begiftigden die het voordeeltarief willen genieten, moeten uitdrukkelijk om de toepassing ervan vragen in de akte van schenking of in de akte van aanvaarding van de schenking;

2) in die akte moet elke begiftigde die om de toepassing van het voordeeltarief verzoekt, verklaren dat hij daarvan niet uitgesloten is.

En het voordeeltarief blijft, net zoals voordien, ook niet van toepassing op de schenking van een bouwgrond. Een begiftigde die op datum van de schenking al volle eigenaar is van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd, kan ook nog altijd het voordeeltarief niet vragen.

Verlaagd schenkingstarief ook voor EER-instellingen

Brussel verlaagde al eerder het schenkingstarief:

tot 6,6% voor schenkingen aan gemeenten gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun openbare instellingen, aan de door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij erkende maatschappijen, aan de cvba Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan stichtingen van openbaar nut;

tot 7% voor de schenkingen, inclusief inbrengen om niet, van onroerende goederen aan vzw?s, aan ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen, aan beroepsverenigingen, aan ivzw?s en aan private stichtingen;

tot 100 euro voor schenkingen, inclusief inbrengen om niet, gedaan aan stichtingen van openbaar nut of aan rechtspersonen bedoeld in punt 2), als de schenker zelf een van deze stichtingen of rechtspersonen is;

tot 1,10% voor de schenkingen met inbegrip van de inbrengen om niet, gedaan door de gemeenten aan de pensioenfondsen die zij onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk hebben opgericht in uitvoering van een door de voogdijoverheid goedgekeurd saneringsplan.

Het verlaagd schenkingstarief van 6,6% geldt vanaf 12 februari 2012 niet meer alleen voor schenkingen aan de Brusselse gemeenten en hun openbare instellingen, en aan bepaalde andere openbare instellingen, maar ook bij schenkingen aan ?gelijkaardige rechtspersonen die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere lidstaat van de EER, en die hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de EER hebben? (wijziging art. 140, 2de lid, Br. W.Reg.).
De verlaagde tarieven van 7% en 100 euro golden al voor zo'n gelijkaardige buitenlandse rechtspersonen.

Schenkingen van ondernemingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest breidt het bestaande voordeeltarief van 3% bij de schenking van aandelen of deelbewijzen van een vennootschap waarvan de zetel van haar werkelijke leiding is gevestigd in een EU-lidstaat, en die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, een vrij beroep, of een ambt of post tot doel heeft, uit tot soortgelijke schenkingen aan vennootschappen wiens zetel van werkelijke leiding gevestigd is in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (wijziging art. 140bis, 2° W.Reg.).

Behalve in geval van overmacht wordt het verschuldigde schenkingsrecht vermeerderd met de wettelijke interest, tegen de rentevoet bepaald in burgerlijke zaken te rekenen van de datum van registratie van de schenking, opeisbaar ten laste van de begiftigde. Dit indien deze laatste binnen de 5 jaar (te rekenen van de datum van de authentieke schenkingsakte) de aandelen of deelbewijzen geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen of de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap heeft overgebracht naar een staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte (i.p.v. Europese Unie) (wijziging art. 140quinquies, 1ste lid, c) W.Reg.).

In werking

De ordonnantie van 16 december 2011 treedt in werking op 12 februari 2012.

Bron: Ordonnantie van 16 december 2011 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, BS 2 februari 2012 (ed. 1), 8.054.

Zie ook:
Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten van 30 november 1939, BS 1 december 1939.NOUVELLES—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Lire la suite
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Lire la suite
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Lire la suite
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Lire la suite
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Lire la suite
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Lire la suite
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Lire la suite
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Lire la suite
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Lire la suite
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Lire la suite
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Lire la suite
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Lire la suite
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Lire la suite
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Lire la suite
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Lire la suite
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Lire la suite
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Lire la suite
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Lire la suite
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Lire la suite
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Lire la suite
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Lire la suite
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Lire la suite
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Lire la suite
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Lire la suite
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Lire la suite
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Lire la suite
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Lire la suite