NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

EU-Commissie legt extra regels vast voor automatische uitwisseling van inlichtingen over btw

De Europese Commissie heeft in haar uitvoeringsverordening van 31 januari 2012 enkele uitvoeringsmaatregelen vastgelegd bij de nieuwe regeling voor administratieve samenwerking en bestrijding van fraude op het vlak van btw. Deze regeling geldt grotendeels sinds 1 januari 2012. Hierna volgt een overzicht van de nieuwe maatregelen.

Dankzij de nieuwe regeling kunnen de lidstaten onderling alle inlichtingen elektronisch uitwisselen voor een juiste btw-heffing, en kunnen ze beter toezien op de juiste toepassing van de btw bij intracommunautaire transacties. Bovendien kunnen de lidstaten via het Eurofisc-netwerk vrijwillig informatie uitwisselen over grensoverschrijdende btw-fraude.

Uitwisseling inlichtingen zonder voorafgaand verzoek

De bevoegde autoriteit van de ene lidstaat verstuurt inlichtingen zonder voorafgaand verzoek naar de bevoegde autoriteit van de andere lidstaat als:

de belastingheffing geacht wordt plaats te vinden in de lidstaat van bestemming en de doeltreffendheid van haar controlesysteem afhangt van door de lidstaat van oorsprong verstrekte inlichtingen;

een lidstaat aanneemt dat in de andere lidstaat een inbreuk op de btw-wetgeving heeft plaatsgevonden of kan hebben plaatsgevonden;

in de andere lidstaat gevaar voor belastingderving bestaat.

De uitwisseling van informatie zonder voorafgaand verzoek gebeurt ofwel automatisch, ofwel spontaan.

Om de uitwisseling van inlichtingen tussen de lidstaten makkelijker te maken, heeft de EU-Commissie de exacte categorieën van inlichtingen vastgelegd die de lidstaten zonder voorafgaand verzoek (automatisch) zullen uitwisselen, samen met de frequentie van deze uitwisseling.

Welke categorieën inlichtingen moeten automatisch worden uitgewisseld?

De lidstaten moeten volgende inlichtingen automatisch uitwisselen:

inlichtingen over niet-ingezeten belastingplichtigen:a) inlichtingen over de toekenning van btw-identificatienummers aan belastingplichtigen die in een andere lidstaat zijn gevestigd; b) inlichtingen over btw-teruggaaf aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn (teruggaafrichtlijn);

inlichtingen over nieuwe vervoermiddelen: a) inlichtingen over vrijgestelde leveringen van nieuwe vervoermiddelen door personen die als belastingplichtige worden beschouwd en voor btw-doeleinden zijn geïdentificeerd (art. 138, lid 2, a), art. 2, lid 2, a) en b) en art. 9, lid 2, richtlijn 2006/112/EG); b) inlichtingen over vrijgestelde leveringen van nieuwe schepen en luchtvaartuigen door andere dan de onder punt a) bedoelde belastingplichtigen die voor btw-doeleinden zijn geïdentificeerd, aan personen die niet voor btw-doeleinden zijn geïdentificeerd (art. 138, lid 2, a) en art. 2, lid 2, a) en b) richtlijn 2006/112/EG); c) inlichtingen over vrijgestelde leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor door andere dan de onder punt a) bedoelde belastingplichtigen die voor btw-doeleinden zijn geïdentificeerd, aan personen die niet voor btw-doeleinden zijn geïdentificeerd (art. 138, lid 2, a) en art. 2, lid 2, a) en b) richtlijn 2006/112/EG).

Geen automatische uitwisseling inlichtingen

Elke EU-lidstaat moet uiterlijk op 20 mei 2012 schriftelijk aan de Commissie laten weten of er categorieën of subcategorieën zijn waarvoor ze niet automatisch inlichtingen zal uitwisselen.
De EU-Commissie brengt de andere lidstaten op de hoogte van de categorieën waarvoor een lidstaat niet automatisch inlichtingen uitwisselt.

Frequentie automatische uitwisseling inlichtingen

De automatische uitwisseling van inlichtingen over niet-ingezeten belastingplichtigen en over nieuwe vervoermiddelen moet gebeuren zodra de inlichtingen beschikbaar zijn, en zeker voor het einde van de derde maand die volgt op het kalenderkwartaal waarin de inlichtingen beschikbaar zijn geworden.

De bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten kunnen elkaar ook spontaan alle inlichtingen meedelen die niet automatisch werden meegedeeld.

Toesturen van inlichtingen

De informatieuitwisseling gebeurt voor zover mogelijk uitsluitend via het CCN/CSI-netwerk.Dit met uitzondering van:

het verzoek tot notificatie (art. 25 verordening (EU) nr. 904/2010) en de akte of beslissing waarvan de kennisgeving wordt verzocht;

originele stukken die worden verstrekt (art. 9 verordening (EU) nr. 904/2010).

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten mogen echter overeenkomen dat zij deze informatie toch elektronisch aan elkaar meedelen.

Ter herinnering: vanaf 1 januari 2015 zullen de lidstaten automatisch de inlichtingen uitwisselen die de lidstaten van verbruik in staat stellen om te controleren of de niet op hun grondgebied gevestigde belastingplichtigen correct de btw aangeven en betalen die verschuldigd is op telecommunicatiediensten, omroepdiensten en langs elektronische weg verrichte diensten. Dit ongeacht of de belastingplichtige al dan niet gebruikmaakt van de bijzondere regeling (titel XII, hoofdstuk 6, afdeling 3 richtlijn 2006/112/EG). De lidstaat van vestiging verwittigt de lidstaat van verbruik van eventuele onregelmatigheden.

Bekendmaking factureringsvoorschriften

De lidstaten moeten hun factureringsvoorschriften op de webstie van de EU-Commissie plaatsen. Bijlage I van uitvoeringsverordening (EU) nr. 79/2012 somt op welke inlichtingen zij daarbij precies moeten verstrekken.

De Commissie stelt haar website ook ter beschikking van de lidstaten die ervoor kiezen om volgende aanvullende informatie te publiceren:

a) de in bijlage II van uitvoeringsverordening (EU) nr. 79/2012 bedoelde informatie over het bewaren van facturen;

b) de aanvullende gecodeerde elektronische gegevens bij het teruggaafverzoek die lidstaten verlangen (art. 9, lid 2 teruggaafrichtlijn);

c) tot 31 december 2014 het normale belastingtarief (art. 42, tweede alinea verordening (EU) nr. 904/2010);

d) vanaf 1 januari 2015 het toepasselijke belastingtarief voor telecommunicatiediensten, omroepdiensten en langs elektronische weg verrichte diensten (art. 47, tweede alinea verordening (EU) nr. 904/2010).

Uitwisseling inlichtingen bij btw-teruggaaf

Wanneer een lidstaat van teruggaaf andere lidstaten ervan op de hoogte brengt dat zij aanvullende elektronische gegevens nodig heeft (art. 9, lid 2 teruggaafrichtlijn), dan moeten de codes die opgenomen zijn in bijlage III bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 79/2012 worden gebruikt om deze gegevens door te sturen.

Beroepsactiviteit bij btw-teruggaaf

Wanneer een lidstaat van teruggaaf een omschrijving van de beroepsactiviteit van de aanvrager nodig heeft (art. 11 teruggaafrichtlijn), dan moet deze informatie verstrekt worden op het vierde niveau van de NACE Rev. 2- codes (art. 2, lid 1, d) verordening (EG) nr. 1893/2006).

Notificatie van akten en beslissingen bij btw-teruggaaf

Wanneer een lidstaat van teruggaaf een lidstaat van vestiging van een geadresseerde verzoekt om de geadresseerde kennis te geven van akten en beslissingen met betrekking tot een teruggaaf in het kader van de teruggaafrichtlijn, dan kan dit verzoek om kennisgeving verzonden worden via het CCN/CSI-netwerk (art. 2, lid 1, q verordening (EU) nr. 904/2010).

Statistische gegevens

Jaarlijks vóór 30 april bezorgt elke lidstaat de EU-Commissie elektronisch de lijst met statistische gegevens die nodig zijn voor de evaluatie van verordening (EU) nr. 904/2010. Ze gebruiken daarvoor het modelformulier dat als bijlage IV bij de uitvoeringsverordening (EU) nr. 79/2012 is opgenomen.

Mededeling van nationale maatregelen

De lidstaten bezorgen de EU-Commissie de tekst van alle bepalingen van intern recht mee die zij toepassen in het kader van uitvoeringsverordening (EU) nr. 79/2012. De Commissie brengt de overige lidstaten hiervan op de hoogte.

Intrekking

De uitvoeringsverordening (EU) nr. 79/2012 trekt de verordeningen (EG) nr. 1925/2004 en (EG) nr. 1174/2009 volledig in. Verwijzingen naar de ingetrokken verordeningen gelden als verwijzingen naar uitvoeringsverordening (EU) nr. 79/2012 en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage VI.

In werking

De uitvoeringsverordening (EU) nr. 79/2012 treedt in werking 21 februari 2012.

Bron: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 79/2012 van de Commissie van 31 januari 2012 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde, Pb.L. 1 februari 2012, afl. 29, 13.

Zie ook:
? Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde, Pb.L. 7 oktober 2010, afl. 268, 1.
? Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Administratieve samenwerking - Lijst van bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad (administratieve samenwerking en bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde), Pb.C. 3 mei 2011, afl. 131, 5.
? Verklaring van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over Eurofisc, opgericht krachtens hoofdstuk X van de verordening van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (2010/C 275/06), Pb.C. 12 oktober 2010, afl. 275, 4.
? Richtlijn nr. 2008/9/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn 2006/112/EG vastgestelde teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn, PB.L. 20 februari 2008, afl. 44, 23 (teruggaafrichtlijn).
? Richtlijn 2008/8/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot wijziging van richtlijn 2006/112/EG wat betreft de plaats van een dienst, Pb.L. 20 februari 2008, afl. 44, 11?22.
? Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, Pb.L. 11 december 2006, afl. 347 , 1?118; Err. Pb.L. 20 december 2007, afl. 335.
? Verordening (EG) nr. 1798/2003 van de Raad van 7 oktober 2003 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 218/92, Pb.L. 15 oktober 2003, afl. 264 , 1 (Geconsolideerde versie vanaf 1 januari 2010).NIEUWS—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Lees meer
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Lees meer
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Lees meer
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Lees meer
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Lees meer
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Lees meer
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Lees meer
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Lees meer
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Lees meer
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Lees meer
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Lees meer
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Lees meer
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Lees meer
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Lees meer
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Lees meer
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Lees meer
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Lees meer
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Lees meer
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Lees meer
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Lees meer
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Lees meer
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Lees meer
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Lees meer
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Lees meer
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Lees meer
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Lees meer
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Lees meer
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Lees meer
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Lees meer