NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Extra controles bij autokeuring

Sinds 31 december 2011 moeten de keuringscentra bij de technische keuring van motorvoertuigen en hun aanhangwagens een aantal extra voertuigonderdelen en -systemen controleren. Daardoor wijzigen de minimumgegevens op het keuringsbewijs. Ook de methodes en criteria die moeten bepalen of de toestand van een voertuig aanvaardbaar is, zijn gewijzigd. Een KB van 10 januari 2012 voegt de nieuwe regels toe aan het ?technisch reglement van de auto's' (KB van 15 maart 1968) en zet daarmee richtlijn 2010/48/EU om in Belgisch recht.

Technische vooruitgang

De extra controles bij de technische keuring van voertuigen komen er als gevolg van de technologische ontwikkelingen in de voertuigsector die de verkeersveiligheid (bv. nieuwe remeisen voor sommige voertuigen) en de milieubescherming steeds meer verbeteren.

Minimumgegevens keuringsbewijs

Het keuringscentrum levert een keuringsbewijs af na elke volledige of gedeeltelijke keuring van het voertuig, behalve bij een visuele keuring. Als het keuringscentrum het voertuig visueel keurt, reikt het enkel het document ?visuele keuring van het voertuig' uit.

Sinds 31 december 2011 moet het keuringsbewijs minstens volgende gegevens vermelden:

het voertuigidentificatienummer (VIN);

het kentekennummer en de kenletters van het land van registratie;

de plaats en de datum van controle;

de kilometerstand afgelezen tijdens de vorige en huidige volledige keuring (indien beschikbaar);

de voertuigcategorie (indien beschikbaar);

voor minibussen en taxi?s, het aantal zitplaatsen, andere dan de bestuurdersplaats;

de vastgestelde defecten en hun categorie;

de eventuele tekortkomingen ten opzichte van de reglementaire bepalingen;

de algemene beoordeling van het voertuig;

gegevens over keuringen waaraan het voertuig krachtens andere reglementaire bepalingen onderworpen is;

bepaalde inlichtingen die nuttig kunnen zijn voor latere keuringen;

de datum van de volgende periodieke controle;

de identificatiegegevens van de erkende instelling die de keuring heeft uitgevoerd, inclusief de handtekening of identificatie van de controleurs die verantwoordelijk zijn voor de controle.

Tarieven autokeuringscentra

Voor een keuring van de overeenstemming met de gegevens in het proces-verbaal van goedkeuring of het Europees gelijkvormigheidsbewijs, mag het keuringscentrum tijdens een eerste periodieke of volledige keuring, en tijdens de eerste van deze keuringen na de inschrijving op naam van een andere titularis, van een voertuig volgende tarieven aanrekenen:

voor een voertuig met een maximale toegelaten massa (MTM) van niet meer dan 3.500 kg: 3,70 euro;

voor een voertuig met een MTM van meer dan 3.500 kg: 11,60 euro.

Op 1 februari 2012 stegen alle tarieven van de autokeuringcentra. Ze werden aangepast aan de gezondheidsindex.

Nieuwe lijst met verplichte controlepunten en ?methodes bij periodieke keuring

Het KB van 10 januari 2012 bevat in bijlage de nieuwe lijst met verplichte controlepunten die bij een autokeuring aan bod komen, samen met de minimumnormen en methodes die de keuringscentra hanteren (nieuwe bijlage 15 KB??technisch reglement van de auto's). In de kolom ?Redenen voor afkeuring' van de lijst staan voor iedere controle een aantal voorbeelden van defecten die kunnen vastgesteld worden.

Deze nieuwe lijst, die werd overgenomen van richtlijn 2010/48/EU, is ingedeeld als volgt:

0. Identificatie van het voertuig;

1. Remuitrusting;

2. Stuurinrichting;

3. Zicht;

4. Lichten, reflecterende inrichtingen en elektrische installaties;

5. Assen, wielen, banden en vering;

6. Chassis en met het chassis verbonden delen;

7. Diverse uitrustingen (bv. veiligheidsgordels, airbag, brandblusser, tachograaf, kilometerteller,?);

8. Overlastfactoren (bv. geluid, uitlaatemissies, vloeistoflekken?);

9. Aanvullende controles voor passagiersvoertuigen M2, M3 (bv. portieren, ontwasemings- en ontdooisysteem, zitplaatsen, vereisten voor het vervoer van kinderen,?).

Nieuwe lijst met verplichte controlepunten en ?methodes bij niet-periodieke keuring

In bijlage bij het KB van 10 januari 2012 zit ook de nieuwe lijst met verplichte controlepunten die bij de niet-periodieke keuring aan bod komen, samen met de minimumnormen en methodes die de keuringscentra hierbij volgen en de ?Redenen voor afkeuring' (nieuwe bijlage 41 KB ?technisch reglement van de auto's).
Het gaat hier om de verplichte niet-periodieke keuring vóór de inschrijving op naam van een andere titularis van voertuigen van de categorieën M1, inclusief kampeervoertuigen (VC en kampeervoertuigen van de categorie M1), en N1, inclusief lijkauto's (art. 23sexies, §1, 3° KB??technisch reglement van de auto's).

Deze nieuwe lijst werd ook overgenomen van richtlijn 2010/48/EU en kreeg, op punt 9. na, dezelfde indeling als bovenstaande lijst.
Punt 9. van deze lijst somt de diagnosepunten op (algemene staat, On Board Diagnostics, mechanische onderdelen, bekledingsonderdelen, lichten en uitrustingen).

In werking

Het KB van 10 januari 2012 treedt in werking op 31 december 2011.

Bron: Koninklijk besluit van 10 januari 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 20 februari 2012 (ed. 2), 11.646.

Zie ook:
? Ministeriële omzendbrief van 13 januari 2012 houdende indexering van de bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuringen te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, BS 1 februari 2012 (ed. 2), 7.874.
? Richtlijn 2010/48/EU van de Commissie van 5 juli 2010 houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 2009/40/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens, Pb.L. 8 juli 2010, afl. 147, p. 47.
? Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 28 maart 1968 (technisch reglement van de auto?s).NIEUWS—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Lees meer
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Lees meer
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Lees meer
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Lees meer
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Lees meer
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Lees meer
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Lees meer
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Lees meer
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Lees meer
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Lees meer
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Lees meer
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Lees meer
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Lees meer
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Lees meer
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Lees meer
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Lees meer
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Lees meer
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Lees meer
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Lees meer
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Lees meer
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Lees meer
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Lees meer
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Lees meer
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Lees meer
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Lees meer
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Lees meer
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Lees meer
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Lees meer
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Lees meer