NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Groene belasting op inverkeerstelling vanaf 1 maart

De belasting op de inverkeerstelling (BIV) voor niet-geleasde personenwagens wordt groener op 1 maart 2012. Vanaf dan houdt men bij de bepaling van de belastbare grondslag rekening met de milieukenmerken van het voertuig: het brandstoftype, de euronorm (luchtkwaliteit) en de CO2-uitstoot (klimaat). De Vlaamse Regering probeert hiermee de bevolking te overtuigen om voor een ?schone' wagen (nieuw of tweedehands) te kiezen. Er is een overgangsregeling voor tweedehandsvoertuigen die op naam van een natuurlijke persoon worden ingeschreven.

BIV op basis van ?milieukenmerken'

De BIV voor personenauto's, auto's voor dubbel gebruik (stationcars/breaks) en minibussen die ingeschreven worden door in het Vlaams Gewest gevestigde natuurlijke personen, vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en vzw's, zonder leasingactiviteiten, is vanaf 1 maart 2012 verschuldigd op basis van ?milieukenmerken' van het voertuig.
De BIV wordt voor deze voertuigen wordt dus niet langer berekend op basis van de fiscale pk van het voertuig.

De ?milieukenmerken' van het voertuig worden uitgedrukt in functie van de CO2-uitstoot en de milieuklasse euronorm 0, 1, 2, 3, 4, 5 of 6. Ook de aanwezigheid van een roetfilter wordt in rekening gebracht.
?Euronormen' zijn de maximumdrempels voor de concentratie van bepaalde vervuilende stoffen in de uitlaatgassen van de voertuigen. Zowel de euronorm als de CO2-uitstoot staan op het inschrijvingsbewijs van het voertuig.

Het vermogen van de motor wordt uitgedrukt hetzij in fiscale paardekracht, hetzij in kilowatt.

Berekeningsformule

De BIV voor personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen die ingeschreven worden door in het Vlaams Gewest gevestigde natuurlijke personen, vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en vzw's, zonder leasingactiviteiten, wordt vanaf 1 maart 2012 berekend volgens de volgende formule:
{(CO2 * f + x) / 250}6
* (4.500 + c)
* LC
= BIV

Hierbij is:

?CO2?, de CO2-uitstoot van het voertuig, zoals gemeten tijdens de Europese homologatie van het voertuig volgens de Europese regelgeving;

?f?, een vaste coëfficiënt die verschilt voor voertuigen op lpg, op aardgas, voor hybride voertuigen en voor andere voertuigen (dieselvoertuigen, al dan niet met roetfilter, en benzinevoertuigen);

?x?, de CO2-correctieterm in functie van de technische evolutie; ?x? is momenteel gelijk aan 0, maar stijgt elk jaar met 4,5 g CO2/km vanaf het jaar 2013;

?LC? bevat een leeftijdscorrectie volgens de ouderdom van het voertuig;

?c? staat voor de luchtcomponent en is een forfaitaire waarde volgens de euronorm en de brandstofsoort van het voertuig.

Tarieven BIV

De belasting op de inverkeerstelling bedraagt nooit minder dan 40 euro en nooit meer dan 10.000 euro.

De BIV op ?oldtimers' is forfaitair bepaald en bedraagt 40 euro.
?Oldtimers' zijn voertuigen die 25 jaar geleden of eerder voor het eerst in verkeer zijn gesteld.

De EUR-bedragen van de component ?euronorm' en het minimum- en maximumtarief van de BIV worden jaarlijks op 1 juli aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Euronorm of CO2-uitstoot niet gekend

Als de euronorm van het voertuig niet gekend is, wordt die bepaald aan de hand van de datum van de eerste inschrijving van het voertuig. Het decreet van 17 februari 2012 bevat de data die gebruikt moeten worden om de norm te bepalen (nieuw art. 97septies WIGB).

Het nieuwe decreet bevat ook standaardwaarden voor wanneer de CO2-uitstoot van het voertuig niet gekend is (nieuw art. 97octies WIGB).

Roetfilter

De aanwezigheid van een roetfilter wordt vastgesteld op basis van ofwel de PM-gegevens, ofwel op basis van de gegevens met betrekking tot de premie voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor.
?PM? is de uitstoot van deeltjes zoals gemeten tijdens de homologatie van het voertuig volgens de geldende Europese regelgeving.

Een roetfilter is ofwel ?halfopen', ofwel ?gesloten'.
Een ?gesloten roetfilter' is aanwezig bij voertuigen van euronorm 3 en 4 met een uitstoot kleiner of gelijk aan 10 mg/km PM. Als in de waarden evenwel de combinatie van 0 mg/km PM en 0 g/km CO2 voorkomt, dan is er geen gesloten roetfilter aanwezig.
Een ?halfopen roetfilter' is aanwezig bij voertuigen als de premieaanvraag voor de aankoop en installatie ervan werd goedgekeurd door de Vlaamse overheid.

Vrijstellingen

Op voertuigen die uitsluitend aangedreven worden door een elektrische motor of waterstof, en op plug-in hybride voertuigen wordt geen BIV geheven.
Een ?plug-in hybride voertuig' is een voertuig dat wordt aangedreven door een elektrische motor en een verbrandingsmotor waarvoor de energie geleverd wordt aan de elektrische motor door batterijen die volledig kunnen opgeladen worden aan een extern oplaadpunt.

BIV op basis van ?fiscale pk'

De ?oude' berekeningswijze van de BIV (op basis van de fiscale pk of aantal KW van het voertuig) blijft verder gelden:

voor personenauto?s, auto?s voor dubbel gebruik en minibussen die ingeschreven worden door in het Vlaams Gewest gevestigde vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en vzw?s, met leasingactiviteiten, en

voor andere voertuigen dan personenauto?s, enz. (ongeacht de hoedanigheid van de persoon die ze in het verkeer brengt), zoals motorfietsen, vliegtuigen, helikopters, zweefvliegtuigen, luchtballons, jachten, pleziervaartuigen langer dan 7,5 meter enz.

In werking

De nieuwe berekeningswijze van de BIV geldt voor voertuigen die vanaf 1 maart 2012 worden ingeschreven (of moesten ingeschreven zijn) in het repertorium van het ?Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid'.

Overgangsregeling

Er is een overgangsregeling voor tweedehandsvoertuigen die op naam van een natuurlijke persoon worden ingeschreven: van 1 maart 2012 tot 31 december 2012 zal de nieuwe berekeningswijze voor 33% worden toegepast, en de ?oude' berekeningswijze voor 67%.
In 2013 (van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013) wordt de situatie omgekeerd: de nieuwe berekeningswijze zal voor 67% worden toegepast, en de ?oude' berekeningswijze voor 33%.
Vanaf 2014 zal de BIV ook voor tweedehandsvoertuigen die op naam van een natuurlijke persoon worden ingeschreven, volledig berekend worden volgens de nieuwe berekeningswijze.

Er wordt ook een korte overgangsperiode (van 1 maart 2012 tot 30 april 2012) ingevoerd waarbinnen twee berekeningsformules, beide op basis van milieukenmerken van het voertuig maar met verschillende waarden, naast elkaar zullen bestaan (art. 9 decreet van 17 februari 2012).
Vlabel zal automatisch de voor de belastingplichtige meest voordelige berekening toepassen op het aanslagbiljet.

Simulatieberekening

Via de simulatietool op de website van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) kan u de nieuwe BIV berekenen.

Bron: Decreet van 17 februari 2012 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken, BS 23 februari 2012, 12.502.

Zie ook:
Wetboek van de met inkomsten gelijkgestelde belastingen (WIGB) van 13 november 1965, BS 18 januari 1966 (art. 97, art. 97bis t.e.m. art. 97decies, art. 98 en art. 99).NOUVELLES—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Lire la suite
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Lire la suite
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Lire la suite
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Lire la suite
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Lire la suite
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Lire la suite
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Lire la suite
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Lire la suite
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Lire la suite
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Lire la suite
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Lire la suite
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Lire la suite
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Lire la suite
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Lire la suite
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Lire la suite
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Lire la suite
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Lire la suite
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Lire la suite
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Lire la suite
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Lire la suite
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Lire la suite
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Lire la suite
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Lire la suite
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Lire la suite
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Lire la suite
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Lire la suite
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Lire la suite