NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Slachtoffers technologische ramp binnenkort sneller vergoed

Slachtoffers van grote technologische rampen zullen binnenkort al een paar maanden na het ongeval een schadevergoeding kunnen krijgen van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Nu moeten ze nog wachten op de afloop van de rechtszaak, wat vaak vele jaren kan duren. Een ?comité van wijzen' zal de ramp wel eerst als ?uitzonderlijk schadegeval' moeten erkennen.

Slachtoffers krijgen onmiddellijk informatie over schadevergoeding

Bij een technologisch ongeval waarbij minstens 5 personen een ernstig lichamelijk letsel hebben opgelopen, zal het parket van de plaats van de ramp binnenkort onmiddellijk een ?interne cel voor de opvang en begeleiding van slachtoffers' opzetten. Nog voor de ramp officieel wordt erkend. Het doet dit op vraag van de minister van Justitie.

De opvangcel maakt een lijst op van de slachtoffers, van hun rechthebbenden en van hun advocaten. Ze geeft de slachtoffers alle nuttige informatie over de verdediging van hun rechten en de manier waarop ze een schadevergoeding kunnen krijgen. Die inlichtingen worden altijd gegeven ongeacht het gaat over een vergoeding voor materiële schade, economische lichamelijke schade of niet-economische lichamelijke (geestelijke) schade.

Erkenning geeft startschot verdere procedure

Bij een grote technologische ramp zal een ?comité van wijzen' nagaan of het ongeval kwalificeert als een ?uitzonderlijk schadegeval'. In dit comité zetelen de ministers van Justitie, Financiën, Volksgezondheid en Verzekeringen en de vertegenwoordigers van de verzekeringsondernemingen, de verbruikersverenigingen, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en de Nationale Bank van België.

De beslissing van het comité volgt binnen de maand na het verzoek van de minister van Justitie. Elke erkenning als grote technologische ramp verschijnt zo snel mogelijk in het Belgisch Staatsblad. Dit is immers het startschot voor de verdere procedure.

Vergoeding van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds

Alleen slachtoffers van erkende grote technologische rampen komen in aanmerking voor een schadevergoeding op basis van wat ?de Gellingenwet' wordt genoemd. Ze hoeven dan niet meer te wachten op de uitspraak van het proces. Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds zorgt ervoor dat ze al een paar maanden na het ongeval een vergoeding krijgen. Bij ?zwaardere dossiers' kan de betalingstermijn verder oplopen, tot meer dan een jaar na de publicatie. Maar de slachtoffers kunnen wel al een voorschot krijgen.

Start procedure

De minister van Justitie zal de opvangcel vragen om het fonds een voorlopige lijst met slachtoffers, rechthebbenden en hun advocaten te bezorgen. Het fonds moet die lijst ontvangen binnen de maand na publicatie van de erkenning. Het fonds zal onmiddellijk contact opnemen met iedereen op deze lijst en hen voorstellen hun dossier in behandeling te nemen. Zij zijn echter niet verplicht hier op in te gaan en kunnen afzien van hun schadeclaim.

De slachtoffers kunnen ook zelf contact opnemen met het fonds. Ze krijgen daarvoor 6 maanden de tijd vanaf de publicatie in het Staatsblad. Wie zich niet rechtstreeks aanmeldt, mag zich ook tot 6 maanden na de publicatie, per aangetekende brief, opgeven bij de opvangcel. De opvangcel brengt het fonds daarvan op de hoogte.

Voorstel binnen de 3 maanden

Het fonds verzamelt alle nuttige gegevens voor het dossier en zorgt ervoor dat het slachtoffer een schadevergoeding kan krijgen van zijn verzekeraar of ziekenfonds. Kan de schade niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed, dan zal het fonds zelf een schadevergoeding voorstellen aan het slachtoffer. Die beslissing volgt binnen de 3 maanden na ontvangst van de lijst met slachtoffers of de aanmelding.

Definitief of voorlopig

Er zijn verschillende vormen van schadeloosstelling door het fonds. Kan de schade in cijfers worden uitgedrukt, dan doet het fonds onmiddellijk een definitief vergoedingsvoorstel. Is dit niet mogelijk dan volgt een voorlopig vergoedingsvoorstel dat rekening houdt met de kosten, de aard van de letsels en de geleden pijn en schade als gevolg van de verstreken periodes van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Er kan gewerkt worden met voorschotten. Van zodra het slachtoffer meent dat zijn schade wel kan becijferd worden of aanzienlijk geëvolueerd is, mag het een bijkomende aanvraag indienen. Aanvullende voorschotten zijn mogelijk.

Voor de voorlopige vergoedingsvoorstellen zal het fonds zich baseren op een zelf georganiseerde medische expertise. Dat onderzoek kan worden tegengeworpen aan de aansprakelijke partij, haar verzekeraar, de Staat en eender welke betrokken derde partij.
Binnen de 6 maanden nadat er een definitief medisch rapport is, doet het fonds een definitief vergoedingsvoorstel. Het slachtoffer krijgt dan nog 3 maanden de tijd om dat aanbod te aanvaarden. Het slachtoffer kan wel opmerkingen geven. Het fonds kan dan het bod nog verder aanpassen. Het slachtoffer krijgt een maand om het aangepaste bod te aanvaarden.

Wie niet reageert, krijgt een herinneringsbrief en een laatste maand om het aanbod te aanvaarden. Wie dan nog geen reactie geeft, weigert de schadevergoeding.

Wie wel aanvaardt, krijgt 15 dagen later zijn geld. Slachtoffers hebben dan geen recht meer op andere vergoedingen voor de opgelopen schade.

Aanvulling op huidige systeem

Het nieuwe systeem zal de bestaande schadevergoedingregelingen dus niet vervangen. Het fonds staat alleen in voor het aandeel dat niet ten laste worden genomen door wie de ramp heeft veroorzaakt, een verzekeraar (hospitalisatie, gewaarborgd inkomen, groepsverzekeringen, ?) of andere betalers.

Fonds gespijsd door tak13-verzekeraars

Het fonds wordt gefinancierd door de tak13-verzekeringsondernemingen. Na de publicatie van de erkenning maakt het comité van wijzen een schatting van de schade. Elke verzekeraar krijgt een verzoek tot storting van zijn aandeel (afhankelijk van zijn marktaandeel).

De verzekeraars zijn verplicht om in te gaan op stortingsverzoeken tot 50 miljoen euro per jaar.

Nationale Kas voor Rampenschade komt tussen

Het fonds vordert de door hem uitgekeerde schadevergoedingen terug van de partij die wordt aangeduid als aansprakelijke. Kan er geen aansprakelijke worden aangeduid of is die onvermogend, dan kan het fonds zich voor terugbetaling richten tot de Nationale Kas voor Rampenschade. De Nationale Kas zal de kosten helemaal terugbetalen, maar alleen als er na de gerechtelijke procedure geen enkele partij aansprakelijk kan worden gesteld. Bij onvermogendheid van de aansprakelijk zal dat slechts 50% zijn van de kosten.

Het geld dat van de aansprakelijke, van de verzekeraar of van het ziekenfonds wordt teruggevorderd, wordt aan de tak13-verzekeringsondernemingen terugbetaald.

1 november 2012

De wet van 13 november 2011 komt er naar aanleiding van de gasramp in Gellingen op 30 juli 2004 waarbij tot op vandaag niet alle slachtoffers (volledig) zijn vergoed. De wet treedt in werking op 1 november 2012, 9 maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval, BS 24 februari 2012 (ed.2). (Gellingenwet)

Zie ook
Wetsvoorstel (Marie-Christine Marghem) betreffende de schadeloosstelling van lichamelijke en geestelijke letsels ingevolge een technologisch ongeval, Parl. St. Kamer 2011, nr. 53K1286/001.
Wetsvoorstel (Marie-Christine Marghem) betreffende de schadeloosstelling van lichamelijke en geestelijke letsels ingevolge een technologisch ongeval, Verslag, Parl. St. Kamer 2011, nr. 53K1286/011.NOUVELLES—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Lire la suite
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Lire la suite
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Lire la suite
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Lire la suite
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Lire la suite
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Lire la suite
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Lire la suite
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Lire la suite
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Lire la suite
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Lire la suite
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Lire la suite
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Lire la suite
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Lire la suite
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Lire la suite
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Lire la suite
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Lire la suite
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Lire la suite
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Lire la suite
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Lire la suite
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Lire la suite
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Lire la suite
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Lire la suite
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Lire la suite
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Lire la suite
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Lire la suite
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Lire la suite
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Lire la suite