NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Belgisch gerecht kan nu ook in het buitenland vervolgen

Het Belgisch gerecht kan voortaan verdachten van terroristische misdrijven of bepaalde zwaarwichtige geweldmisdrijven, zoals bv. gijzeling, doodslag, moord of kindermoord, die tegen Belgen gepleegd worden in het buitenland en strafbaar zijn in België, in het buitenland vervolgen en bestraffen. Ook wanneer de dader een buitenlander is en dus geen hoofdverblijfplaats heeft in België, zal ons land toch een strafzaak tegen hem kunnen starten.

Algemene regel

Tot nog toe geldt als algemene regel dat misdrijven die gepleegd zijn in het buitenland en die strafbaar zijn in België, enkel vervolgd kunnen worden als de verdachte zich in België bevindt (art. 12, eerste lid voorafgaande titel Sv.). Hierop bestaan echter al enkele uitzonderingen, bv. voor misdaad of wanbedrijf tegen de veiligheid van de Staat, bij ernstige schending van het internationaal humanitair recht en voor misdaad of wanbedrijf tegen de openbare trouw of misdaad of wanbedrijf van muntvervalsing. Voor deze misdrijven kunnen zowel Belgen of personen met hoofdverblijfplaats in België als buitenlanders zonder hoofdverblijfplaats in België vervolgd worden in het buitenland.

Uitzonderingen nu ook voor terroristische misdrijven en zwaarwichtige geweldmisdrijven

Om verdachten van terroristische misdrijven of bepaalde zwaarwichtige geweldmisdrijven (zoals bv. gijzeling, doodslag, moord of kindermoord) de kans te ontnemen zich schuil te houden in landen die niet meewerken aan hun vervolging, maakt de wet van 6 februari 2012 nu ook een uitzondering voor deze misdrijven (aanpassing art. 12, eerste lid voorafgaande titel Sv.).

Voor de ?terroristische misdrijven' worden aan het lijstje van uitzonderingen toegevoegd:

alle terroristische misdrijven gepleegd door Belgen en personen met een hoofdverblijfplaats in België, en

alle terroristische misdrijven gepleegd tegen Belgen of Belgische instellingen, of tegen instellingen of organen van de Europese Unie.

Bij de ?zwaarwichtige geweldmisdrijven' worden aan de lijst van uitzonderingen toegevoegd: de misdrijven gepleegd door een vreemdeling tegen een Belgische onderdaan in het buitenland, op voorwaarde dat het feit strafbaar is volgens de wetgeving van het land waar het gepleegd werd met een straf van maximum vijf jaar vrijheidsberoving. Hier werd ervoor gekozen om enkel een beperkt aantal van de allerzwaarste geweldmisdrijven door een vreemdeling tegen Belgen in het buitenland te vervolgen, nl. gijzeling (art. 347bis Sw.), doodslag, moord, oudermoord, kindermoord en vergiftiging (art. 393, 394, 395, 396 en 397 Sw.) en roofmoord (art. 475 Sw.).

Filter

De wet van 6 februari 2012 bouwt ook een filter in om te vermijden dat klachten met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter telkens aanhangig zouden worden, waar dat vaak niet nodig is.

Wanneer de verdachte niet in België wordt gevonden, kan voor bovenvermelde terroristische misdrijven en zwaarwichtige geweldmisdrijven de vervolging (inclusief het onderzoek) slechts plaatsvinden op vordering van de federale procureur of de procureur des Konings die zal onderzoeken of:

1) de klacht kennelijk niet gegrond is; of

2) de feiten bedoeld in de klacht niet overeenstemmen met een kwalificatie van de misdrijven bedoeld in de artikelen 137, 347bis, 393, 394, 395, 396, 397 en 475 van het Strafwetboek; of

3) uit deze klacht geen ontvankelijke strafvordering kan volgen; of

4) uit de concrete omstandigheden van de zaak blijkt dat deze zaak, in het belang van een goede rechtsbedeling en met eerbiediging van de internationale verplichtingen van België, aanhangig zou moeten worden gemaakt bij een ander rechtscollege.

Indien de federale procureur of de procureur des Konings van oordeel is dat één of meer van de eerste drie voorwaarden hierboven vervuld zijn, doet hij voor de kamer van inbeschuldigingstelling vorderingen die beogen te beslissen dat er geen reden is tot vervolging of dat de strafvordering niet ontvankelijk is. Enkel de federale procureur of de procureur-generaal wordt gehoord.

Indien de kamer van inbeschuldigingstelling vaststelt dat geen van de eerste drie voorwaarden hierboven vervuld zijn, wijst zij de territoriaal bevoegde onderzoeksrechter aan en bepaalt ze op welke feiten het onderzoek betrekking heeft. Indien de vordering uitgaat van de federale procureur, dan maakt ze de zaak aanhangig bij de deken van de onderzoeksrechters (art. 47duodecies, § 3 Wetboek van strafvordering).
Vervolgens wordt gehandeld overeenkomstig het gemeen recht.

Indien de kamer van inbeschuldigingstelling vaststelt dat geen van de eerste drie voorwaarden hierboven vervuld zijn, dan kan de federale procureur of de procureur-generaal cassatieberoep instellen tegen de gewezen arresten. Dit beroep moet ingesteld worden binnen de vijftien dagen na de uitspraak van het arrest.

In het geval vermeld in het vierde punt hierboven seponeert de federale procureur of de procureur des Konings de zaak en deelt zijn beslissing mee aan de minister van Justitie. Tegen deze beslissing tot seponering staat geen enkel rechtsmiddel open.

In werking

De wet van 6 februari 2012 treedt in werking op 17 maart 2012, tien dagen na haar publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 6 februari 2012 tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering voor wat betreft de vervolging van bepaalde in het buitenland gepleegde misdrijven, BS 7 maart 2012, 14.087.

Zie ook:
Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, BS 25 april 1878 (voorafgaande titel Sv.) ? art. 10, 5°, art. 10ter, 4° en art. 12, eerste lid.NOUVELLES—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Lire la suite
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Lire la suite
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Lire la suite
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Lire la suite
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Lire la suite
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Lire la suite
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Lire la suite
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Lire la suite
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Lire la suite
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Lire la suite
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Lire la suite
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Lire la suite
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Lire la suite
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Lire la suite
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Lire la suite
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Lire la suite
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Lire la suite
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Lire la suite
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Lire la suite
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Lire la suite
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Lire la suite
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Lire la suite
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Lire la suite
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Lire la suite
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Lire la suite
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Lire la suite
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Lire la suite