NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel Van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T 0032 50 35 63 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Binnenkort ecocombi's op onze wegen

Tussen 1 maart 2012 en 28 februari 2018 mogen de gewesten proefprojecten organiseren met zogenaamde ecocombi's of lange zware vrachtwagens (LZV). De voorwaarden en de technische vereisten voor vervoer met deze supertrucks staan op papier.

Ecocombi's in ons straatbeeld

De komende 6 jaar kunnen Vlaanderen, Brussel en Wallonië tests uitvoeren met zogenaamde ecocombi's. Deze vrachtwagencombinaties zijn 25,25 meter lang en mogen tot 60 ton vracht vervoeren, waar dit bij een ?gewone' vrachtwagen beperkt is tot 18,75 meter en 44 ton. De federale regering heeft de wegreglementering aangepast zodat de gewesten hun proefprojecten verder kunnen uitwerken.

Proeven in andere landen hebben uitgewezen dat superlange vrachtwagens tot ongeveer 30% aan CO2-uitstoot kunnen besparen ten opzichte van hun kleinere broertjes. Verder zouden ze onder meer ook zorgen voor brandstofbesparing en ontlasting van het wegtransport. De proefprojecten moeten uitwijzen of het gebruik van ecocombi's ook voor ons land nuttig en haalbaar is.

Vervoersvoorwaarden

Vergunning

Ecocombi's zijn alleen toegelaten op de openbare weg in het kader van een proefproject dat georganiseerd wordt door één of meer gewesten. Bovendien moeten de vervoersbedrijven eerst een schriftelijke vergunning hebben gekregen van de minister bevoegd voor wegverkeer of de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Zo'n vergunning is 2 jaar geldig. Na evaluatie kan ze hernieuwd worden. Ze geldt uiterlijk tot 28 februari 2018.

Bij een verkeersongeval of overtreding van de vervoersvoorwaarden kan de minister of de directeur-generaal de vergunning intrekken.

Rijbewijs chauffeur

Ook voor de bestuurder van een supertruck gelden strikte voorwaarden. Alleen wie al minstens 5 jaar een rijbewijs C+E bezit, mag ermee rijden. Bovendien mag de chauffeur geen verval van het recht tot sturen hebben of de voorbije 3 jaar hebben opgelopen.

Technische vereisten vrachtwagen

De totale lengte van de sleep (inclusief lading) mag maximum 25,25 meter lang zijn, de totale maximale massa bedraagt 60 ton. De toegelaten combinaties van voertuig, oplegger en aanhangwagens zijn beperkt. De slepen mogen over maximaal 2 draaipunten beschikken. De totale ruimte voor de lading moet minstens 18 meter zijn.

De trekkers van aanhangwagens of opleggers zijn van categorie N3, gedekt door een Europees proces-verbaal van goedkeuring en voldoen aan de minimale milieucategorie EURO V. De motor heeft een minimale kracht van 5kW per ton. De aanhangwagens en oplegger zijn voertuigen van categorie 03 of 04 en zijn gedekt tot een Europees proces-verbaal van goedkeuring. Verder zijn er nog voorwaarden voor het remsysteem, de voertuigmarkeringen, de bestuurbaarheid, de draaicirkel en het brandstofverbruik.

Ecocombi's mogen geen cruise control gebruiken, behalve een intelligente cruise control.

Verder zijn de voorschriften van het technisch voertuigreglement van toepassing.

Geen gevaarlijke goederen of levende dieren

De supertrucks mogen geen gevaarlijke goederen of vloeistoffen in tanks vervoeren. Ook het vervoer van levende dieren is verboden.

Niet bij slecht weer

Ecocombi's mogen niet op de openbare weg bij ijzel, sneeuw of weersomstandigheden die het zicht beperken tot minder dan 200 meter. Doen deze omstandigheden zich voor tijdens het transport, dan mag de chauffeur alleen verder rijden zonder zijn sleep.

Inhaalverbod

Ecocombi's mogen voertuigen die meer dan 50km/u rijden niet inhalen. Doen er zich incidenten of obstakels voor op de weg waarvoor toestemming werd verleend binnen het proefproject, dan moet de chauffeur zijn sleep ontbinden en achterlaten wil hij verder rijden.

Gedurende 6 jaar

Het KB van 19 maart 2012 is retroactief van toepassing vanaf 1 maart 2012. Op 28 februari 2018 treedt het buiten werking.

Bron: Koninklijk besluit van 19 maart 2012 betreffende langere en zwaardere slepen in het kader van proefprojecten, BS 28 maart 2012.

Zie ook
Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, BS 30 april 1998.
Wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 13 augustus 1985.NEWS—

11.06.2018
Eigen zaak starten kan vanaf september 2018 zonder 'attest bedrijfsbeheer'
Wie in Vlaanderen een eigen zaak wil starten, heeft daarvoor vanaf 1 september 2018 niet langer een attest 'basiskennis bedrijfsbeheer' nodig. Geen attest bedrijfsbeheer meer vanaf 1 september . Tot ...
Read more
06.06.2018
06.06.2018
Arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars kan voor voetballers vanaf 15 jaar
De arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sportbeoefenaars bepaalt dat men die specifieke arbeidsovereenkomst slechts (ten vroegste) geldig kan aangaan vanaf het einde van de voltijdse leerplicht. ...
Read more
06.06.2018
Vlaams Gelijkekansendecreet aangevuld na Europese ingebrekestelling
De Vlaamse overheid heeft het Gelijkekansendecreet aangevuld met een rechtvaardigingsgrond voor een direct onderscheid op basis van geslacht bij de levering van goederen en diensten. Het gaat om een ...
Read more
06.06.2018
Vlaanderen schrapt vermoeden van tenlasteneming bij gewaarborgde gezinsbijslag
De Vlaamse overheid schrapt het vermoeden dat de aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag het kind voor wie hij een tegemoetkoming bij Famifed aanvraagt ten laste heeft als het bij hem gedomicilieerd ...
Read more
05.06.2018
FOD Justitie krijgt cel gelijke kansen
Binnen de FOD Justitie komt er een cel gelijke kansen. Ze helpt de bevoegde minister bij zijn beleid rond gelijke kansen en non-discriminatie. De nieuwe cel krijgt onderdak bij het DG Wetgeving, ...
Read more
01.06.2018
Meer info op pictogram camerabewaking
Het bekende pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking is, zal voortaan een pak meer informatie bevatten. Met specifieke vereisten voor ANPR-camera's. Een gevolg van de Nieuwe Camerawet en de ...
Read more
30.05.2018
Boete van FOD Economie voor leasingmaatschappij, dienstenverlener aan vennootschappen, vastgoedmakelaar en diamanthandelaar die antiwitwaswet niet naleeft
Ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, dienstenverleners aan vennootschappen, vastgoedmakelaars en diamanthandelaars die een inbreuk plegen tegen de antiwitwaswet van 18 september 2017 ...
Read more
30.05.2018
Kennisgeving afschrift beslissing zowel in burgerlijke als strafzaken verplicht (art. 32 Wet Werklastvermindering Justitie)
De wetgever schaaft aan de regels rond de mededeling door de griffie van een niet-ondertekend afschrift van een vonnis aan de partijen of hun advocaten:er wordt uitdrukkelijk bevestigd dat zowel in ...
Read more
30.05.2018
Rechter doet geen uitspraak zolang zaak niet correct is ingeschreven op rol (art. 30 en 44 Wet Werklastvermindering Justitie)
Een zaak moet ingeschreven zijn op de rol vr de zitting die aangegeven is in de dagvaarding. Bij een hoger beroep moet de zaak op de rol ingeschreven zijn vr de datum van verschijning die in de ...
Read more
30.05.2018
Onregelmatige proceshandeling corrigeerbaar bij herstelbare belangenschade (art. 40 Wet Werklastvermindering Justitie)
De rechter moet een partij voortaan de kans geven om een onregelmatigheid in de proceshandeling te herstellen wanneer hij vaststelt dat de door de andere partij ingeroepen belangenschade herstelbaar ...
Read more
30.05.2018
Incidenteel beroep alleen nog mogelijk in eerste conclusie (art. 41-43 en 45 Wet Werklastvermindering Justitie)
De wetgever brengt enkele veranderingen aan de regels rond het hoger beroep. Het 'uitgelokt hoger beroep' krijgt een wettelijke bevestiging. En het incidenteel beroep kan niet langer op elk moment ...
Read more
30.05.2018
Verbetering rechterlijke beslissingen bijgestuurd (art. 34-39 Wet Werklastvermindering Justitie)
De wetgever brengt enkele veranderingen aan de regels voor de verbetering van rechterlijke beslissingen. Meer zaken kunnen eenvoudigweg hersteld worden. En de regeling voor het herstel van het ...
Read more
30.05.2018
Geen manuele handtekening nodig op elektronisch neergelegde conclusies (art. 31 Wet Werklastvermindering Justitie)
Voortaan moet de partij of haar raadsman de conclusies alleen nog manueel handtekenen als ze niet elektronisch worden neergelegd. Worden ze elektronisch neergelegd (momenteel via het ...
Read more
30.05.2018
Gerechtsbrief met elektronisch ontvangstbewijs in de steigers (art. 11 Wet Werklastvermindering Justitie)
De ontvanger van de gerechtsbrief zal in de toekomst een elektronisch ontvangstbewijs kunnen ondertekenen. Tot nu bestaat enkel een papieren ontvangstbewijs. Maar een papieren document vraagt pakken ...
Read more
30.05.2018
Rechtbank eerste aanleg geeft geen afschriften burgerlijke stand meer (art. 2 Wet Werklastvermindering Justitie)
De griffies van de rechtbanken van eerste aanleg geven geen afschriften of uittreksels meer af van de akten van de burgerlijke stand. Hiervoor kan men alleen nog terecht bij de gemeenten. In de ...
Read more
30.05.2018
Nietigheidsleer toepasselijk op betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen (art. 7-10 en 13 Wet Werklastvermindering Justitie)
In Titel I, hoofdstuk VII (art. 32-47) van het Gerechtelijk Wetboek staan de regels voor de betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen. De nieuwe wet van 25 mei 2018 voorziet nu - in ...
Read more
30.05.2018
Territoriaal bevoegde familierechtbank niet meer vrij te kiezen bij EOT (art. 29 en 49 Wet Werklastvermindering Justitie)
Echtgenoten kunnen bij een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming (EOT) niet langer volledig vrij kiezen bij welke rechtbank van eerste aanleg ze hun ...
Read more
30.05.2018
Jaarlijkse welvaartspremie voor oudere gepensioneerde zelfstandigen
Met ingang van 1 mei 2018 wordt een jaarlijkse forfaitaire welvaartspremie ingevoerd voor gepensioneerde bejaarde zelfstandigen. Bedoeling is om de sociale dekking voor zelfstandigen verder te ...
Read more
29.05.2018
Ook onafhankelijke beheersentiteiten en collectieve beheersorganisaties betalen bijdrage voor transparantiefonds auteursrechten
Het collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten kan sinds kort door drie soorten instellingen verzorgd worden: beheersvennootschappen, collectieve beheersorganisaties en onafhankelijke ...
Read more
29.05.2018
Overlast op treinen en in stations vanaf 1 november bestraft met administratieve geldboete
Vanaf 1 november 2018 kan overlast op treinen, in treinstations en op de parkings van de stations bestraft worden met een administratieve geldboete. De bedragen variren van 50 tot 300 euro maar ...
Read more
28.05.2018
Vlaanderen hervormt verkooprecht en vereenvoudigt registratiebelasting vanaf 1 juni 2018
Via het decreet van 18 mei 2018 hervormt Vlaanderen zijn verkooprecht en vereenvoudigt het zijn registratiebelasting. Het nieuwe decreet brengt daarvoor een aantal belangrijke en ingrijpende ...
Read more
23.05.2018
Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Camerawet van kracht. Die introduceert een nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's en een nieuw register voor beeldverwerkingsactiviteiten. Een uitvoeringsbesluit ...
Read more
23.05.2018
Territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen afgestemd op kantonhervorming
Op 1 juni en 1 juli 2018 treedt een deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons in werking. Wat betekent dat de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde gevallen ...
Read more
22.05.2018
KMO's kunnen nu ook 'vordering tot collectief herstel' instellen
Een wet van 30 maart 2018 maakt de regeling over de 'rechtsvordering tot collectief herstel' die in het Wetboek van Economisch Recht (WER) staat, ook van toepassing op KMO's. De 'vordering tot ...
Read more
22.05.2018
Aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet voortaan centraal ingediend
Met ingang van 1 juni 2018 worden sommige koninklijke besluiten over de stelsels van loopbaanonderbreking en tijdskrediet aangepast om de centralisering van de indiening van de aanvragen mogelijk te ...
Read more
17.05.2018
Verblijfsvergunning van non-EU studenten voortaan ingetrokken bij onvoldoende credits of studiepunten
Non-EU studenten die 'onvoldoende voortgang' boeken tijdens hun studie in ons land, riskeren voortaan hun verblijfsvergunning te verliezen. Voldoende studiepunten of credits halen, is dus de ...
Read more
17.05.2018
Vlaanderen verplicht periodieke keuring voor oldtimers
Sinds 20 mei 2018 moeten oldtimers (O-kentekenplaat) in Vlaanderen verplicht naar de periodieke keuring. De periodiciteit hangt af van de leeftijd van het voertuig. Sommige trage voertuigen krijgen ...
Read more
17.05.2018
Vlaanderen verstrengt regels voor technische keuring voertuigen
Vlaanderen heeft de regels voor de technische keuring van voertuigen aanzienlijk aangescherpt. Het Vlaams gewest schikt zich daardoor naar de vereisten uit Keuringsrichtlijn 2014/45, onderdeel van ...
Read more
17.05.2018
Statuut gereglementeerde vastgoedvennootschappen bijgewerkt
Een KB van 23 april 2018 brengt het 'KB van 13 juli 2014 met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen' in overeenstemming met de recente wijzigingen aan de wet van 22 oktober 2017. ...
Read more