NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Europa schaft publicatieplicht jaarrekening micro-entiteiten af

Vanaf 10 april 2012 kunnen de EU-lidstaten ervoor kiezen om een eenvoudige regeling van financiële verslaggeving voor micro-entiteiten in te voeren. Ze kunnen de micro-entiteiten onder meer vrijstellen van het publiceren van een jaarrekening. En ze kunnen ook toestaan dat de micro-entiteiten een verkorte balans en een verkorte winst- en verliesrekening opstellen.

Micro-entiteit is geen micro-onderneming

Een ?micro-entiteit' is elke vennootschap die op de balansdatum twee van de drie volgende criteria niet overschrijdt:

balanstotaal: 350.000 euro;

netto-omzet: 700.000 euro;

gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: 10 werknemers.

Deze omvangcriteria worden berekend op niet-geconsolideerde basis.

Indien een micro-entiteit op de balansdatum twee van de drie criteria (niet langer) overschrijdt, heeft dit pas gevolg als dit zich zowel in het lopende als in het vorige boekjaar voordoet.

Opgelet !
?Micro-entiteiten' mogen niet verward worden met ?micro-ondernemingen'. De twee begrippen zijn totaal verschillend.
?Micro-ondernemingen' zijn ondernemingen waar minder dan 10 personen werken en die een jaaromzet of jaarlijks balanstotaal hebben van maximum 2 miljoen euro (zie art. 2, bijlage Aanbeveling Europese Commissie van 6 mei 2003). De definitie van micro-ondernemingen is enkel bindend op bepaalde vlakken, zoals bij staatssteun of bij het Europees kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling.

Vrijstellingen

De lidstaten kunnen micro-entiteiten vrijstellen van enkele of alle volgende verplichtingen:

de verplichting om opgave te doen van ?overlopende posten? aan de actief- en passiefzijde van de balans;

als een lidstaat gebruikt maakt van bovenstaande vrijstelling, dan kan zij de micro-entiteiten vrijstellen van het ?accrual accounting?-principe voor de ?overige kosten? op voorwaarde dat dit in de toelichting of onder de balans wordt vermeld.Dat betekent dat ?accrual accounting? enkel blijft voor kosten m.b.t. grond- en hulpstoffen, waardecorrecties, personeelskosten en belastingen. Alle ?overige kosten? kunnen worden geboekt op kasbasis;

de verplichting om een toelichting op te stellen.Dit kan enkel op voorwaarde dat volgende informatie onder de balans wordt vermeld:alle garantieverplichtingen;het bedrag van de voorschotten en kredieten die aan de leden van bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen werd verleend, en de garantieverplichtingen die ten behoeve van deze personen zijn aangegaan; informatie over de verkrijging van eigen aandelen;

de verplichting om een jaarverslag op te stellen. Dit op voorwaarde dat de informatie over de verkrijging van eigen aandelen in de toelichting bij de jaarrekening of onder de balans wordt vermeld;

de verplichting om een jaarrekening te publiceren.Dit op voorwaarde dat de erin vervatte basisinformatie (dus geen resultatenrekening) behoorlijk en volgens de nationale wetgeving wordt neergelegd bij minstens één bevoegde autoriteit die de lidstaat aanwijst. Is deze autoriteit niet het centrale register, het handelsregister of het vennootschapsregister, dan moet de bevoegde autoriteit de neergelegde balansinformatie aan het register bezorgen.

Vereenvoudigingen

De lidstaten kunnen de micro-entiteiten ook toestaan om enkel:

een verkorte balans op te stellen, met minstens volgende afzonderlijke posten:actief: kosten van oprichting en uitbreiding, vaste activa, vlottende activa, (overlopende posten actief); passief: eigen vermogen, ?geplaatst, niet gestort kapitaal?, winst/verlies over het boekjaar, voorzieningen, schulden, (overlopende posten passief);

een verkorte verlies- en winstrekening op te stellen waarin ten minste volgende posten apart worden getoond:netto-omzet; overige opbrengsten; kosten voor grondstoffen en hulpstoffen; personeelskosten; waardecorrecties; overige kosten; belasting, en resultaat.

Geen waardering aan reële waarde

De lidstaten mogen de micro-entiteiten die gebruik maken van één van de hierboven vermelde vrijstellingen of vereenvoudigingen, niet toestaan of niet voorschrijven om te waarderen tegen reële waarde (fair value).

Getrouw beeld

De jaarrekeningen die volgens deze regels zijn opgesteld, worden geacht een getrouw beeld te geven. Daarom moeten er geen aanvullende inlichtingen worden verstrekt om aan dit principe te voldoen, en kan van de regels niet worden afgeweken zodat een getrouw zou worden gegeven.

Geen vrijstelling of vereenvoudiging voor?

De lidstaten kunnen speciale schema's voorschrijven voor de jaarrekening van beleggingsmaatschappijen en participatiemaatschappijen.

De lidstaten kunnen bovenstaande vrijstellingen en vereenvoudigingen echter niet toestaan aan:

beleggingsmaatschappijen en participatiemaatschapijen, en

vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.

Omzetting richtlijn 2012/6/EU

De Commissie Barroso stelde eind 2006 een plan op om de administratieve lasten bij kmo's drastisch te verminderen. Eén van de initiatieven was een voorstel om het opmaken en publiceren van de jaarrekening van micro-entiteiten verplicht af te schaffen. Belangengroepen in de verschillende Europese lidstaten, waaronder ook België, gingen niet akkoord met dit voorstel. Er kwam uiteindelijk een ?compromistekst', die het Europees Parlement en de Europese Raad op 14 maart 2012 hebben goedgekeurd (richtlijn 2012/6/EU van 14 maart 2012). Die laat de lidstaten vrij om een aantal vrijstellingen en vereenvoudigingen voor micro-entiteiten in te voeren.

Het is nu afwachten of België en (enkele van) de andere lidstaten richtlijn 2012/6/EU zullen omzetten in hun nationale wetgeving. Er is geen deadline voorzien voor de eventuele omzetting.

Verslag EU-Commissie

De Europese Commissie zal uiterlijk op 10 april 2017 bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité een verslag indienen over de situatie van de micro-entiteiten. Ze zal daarbij vooral rekening houden met de situatie op nationaal niveau met betrekking tot het aantal vennootschappen dat valt onder de groottecriteria en de vermindering van de administratieve lasten als gevolg van de vrijstelling van de publicatieverplichting.

In werking

Richtlijn 2012/6/EU van 14 maart 2012 treedt in werking op 10 april 2012. Dat is op de twintigste dag na haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Bron: Richtlijn 2012/6/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot wijziging van Richtlijn 78/660/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft, Pb.L. 21 maart 2012, afl. 81, 6.

Zie ook:
Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, Pb.L. 20 mei 2003, afl. 124, 36.NOUVELLES—

11.06.2018
Eigen zaak starten kan vanaf september 2018 zonder 'attest bedrijfsbeheer'
Wie in Vlaanderen een eigen zaak wil starten, heeft daarvoor vanaf 1 september 2018 niet langer een attest 'basiskennis bedrijfsbeheer' nodig. Geen attest bedrijfsbeheer meer vanaf 1 september . Tot ...
Lire la suite
06.06.2018
06.06.2018
Arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars kan voor voetballers vanaf 15 jaar
De arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sportbeoefenaars bepaalt dat men die specifieke arbeidsovereenkomst slechts (ten vroegste) geldig kan aangaan vanaf het einde van de voltijdse leerplicht. ...
Lire la suite
06.06.2018
Vlaams Gelijkekansendecreet aangevuld na Europese ingebrekestelling
De Vlaamse overheid heeft het Gelijkekansendecreet aangevuld met een rechtvaardigingsgrond voor een direct onderscheid op basis van geslacht bij de levering van goederen en diensten. Het gaat om een ...
Lire la suite
06.06.2018
Vlaanderen schrapt vermoeden van tenlasteneming bij gewaarborgde gezinsbijslag
De Vlaamse overheid schrapt het vermoeden dat de aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag het kind voor wie hij een tegemoetkoming bij Famifed aanvraagt ten laste heeft als het bij hem gedomicilieerd ...
Lire la suite
05.06.2018
FOD Justitie krijgt cel gelijke kansen
Binnen de FOD Justitie komt er een cel gelijke kansen. Ze helpt de bevoegde minister bij zijn beleid rond gelijke kansen en non-discriminatie. De nieuwe cel krijgt onderdak bij het DG Wetgeving, ...
Lire la suite
01.06.2018
Meer info op pictogram camerabewaking
Het bekende pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking is, zal voortaan een pak meer informatie bevatten. Met specifieke vereisten voor ANPR-camera's. Een gevolg van de Nieuwe Camerawet en de ...
Lire la suite
30.05.2018
Boete van FOD Economie voor leasingmaatschappij, dienstenverlener aan vennootschappen, vastgoedmakelaar en diamanthandelaar die antiwitwaswet niet naleeft
Ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, dienstenverleners aan vennootschappen, vastgoedmakelaars en diamanthandelaars die een inbreuk plegen tegen de antiwitwaswet van 18 september 2017 ...
Lire la suite
30.05.2018
Kennisgeving afschrift beslissing zowel in burgerlijke als strafzaken verplicht (art. 32 Wet Werklastvermindering Justitie)
De wetgever schaaft aan de regels rond de mededeling door de griffie van een niet-ondertekend afschrift van een vonnis aan de partijen of hun advocaten:er wordt uitdrukkelijk bevestigd dat zowel in ...
Lire la suite
30.05.2018
Rechter doet geen uitspraak zolang zaak niet correct is ingeschreven op rol (art. 30 en 44 Wet Werklastvermindering Justitie)
Een zaak moet ingeschreven zijn op de rol vr de zitting die aangegeven is in de dagvaarding. Bij een hoger beroep moet de zaak op de rol ingeschreven zijn vr de datum van verschijning die in de ...
Lire la suite
30.05.2018
Onregelmatige proceshandeling corrigeerbaar bij herstelbare belangenschade (art. 40 Wet Werklastvermindering Justitie)
De rechter moet een partij voortaan de kans geven om een onregelmatigheid in de proceshandeling te herstellen wanneer hij vaststelt dat de door de andere partij ingeroepen belangenschade herstelbaar ...
Lire la suite
30.05.2018
Incidenteel beroep alleen nog mogelijk in eerste conclusie (art. 41-43 en 45 Wet Werklastvermindering Justitie)
De wetgever brengt enkele veranderingen aan de regels rond het hoger beroep. Het 'uitgelokt hoger beroep' krijgt een wettelijke bevestiging. En het incidenteel beroep kan niet langer op elk moment ...
Lire la suite
30.05.2018
Verbetering rechterlijke beslissingen bijgestuurd (art. 34-39 Wet Werklastvermindering Justitie)
De wetgever brengt enkele veranderingen aan de regels voor de verbetering van rechterlijke beslissingen. Meer zaken kunnen eenvoudigweg hersteld worden. En de regeling voor het herstel van het ...
Lire la suite
30.05.2018
Geen manuele handtekening nodig op elektronisch neergelegde conclusies (art. 31 Wet Werklastvermindering Justitie)
Voortaan moet de partij of haar raadsman de conclusies alleen nog manueel handtekenen als ze niet elektronisch worden neergelegd. Worden ze elektronisch neergelegd (momenteel via het ...
Lire la suite
30.05.2018
Gerechtsbrief met elektronisch ontvangstbewijs in de steigers (art. 11 Wet Werklastvermindering Justitie)
De ontvanger van de gerechtsbrief zal in de toekomst een elektronisch ontvangstbewijs kunnen ondertekenen. Tot nu bestaat enkel een papieren ontvangstbewijs. Maar een papieren document vraagt pakken ...
Lire la suite
30.05.2018
Rechtbank eerste aanleg geeft geen afschriften burgerlijke stand meer (art. 2 Wet Werklastvermindering Justitie)
De griffies van de rechtbanken van eerste aanleg geven geen afschriften of uittreksels meer af van de akten van de burgerlijke stand. Hiervoor kan men alleen nog terecht bij de gemeenten. In de ...
Lire la suite
30.05.2018
Nietigheidsleer toepasselijk op betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen (art. 7-10 en 13 Wet Werklastvermindering Justitie)
In Titel I, hoofdstuk VII (art. 32-47) van het Gerechtelijk Wetboek staan de regels voor de betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen. De nieuwe wet van 25 mei 2018 voorziet nu - in ...
Lire la suite
30.05.2018
Territoriaal bevoegde familierechtbank niet meer vrij te kiezen bij EOT (art. 29 en 49 Wet Werklastvermindering Justitie)
Echtgenoten kunnen bij een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming (EOT) niet langer volledig vrij kiezen bij welke rechtbank van eerste aanleg ze hun ...
Lire la suite
30.05.2018
Jaarlijkse welvaartspremie voor oudere gepensioneerde zelfstandigen
Met ingang van 1 mei 2018 wordt een jaarlijkse forfaitaire welvaartspremie ingevoerd voor gepensioneerde bejaarde zelfstandigen. Bedoeling is om de sociale dekking voor zelfstandigen verder te ...
Lire la suite
29.05.2018
Ook onafhankelijke beheersentiteiten en collectieve beheersorganisaties betalen bijdrage voor transparantiefonds auteursrechten
Het collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten kan sinds kort door drie soorten instellingen verzorgd worden: beheersvennootschappen, collectieve beheersorganisaties en onafhankelijke ...
Lire la suite
29.05.2018
Overlast op treinen en in stations vanaf 1 november bestraft met administratieve geldboete
Vanaf 1 november 2018 kan overlast op treinen, in treinstations en op de parkings van de stations bestraft worden met een administratieve geldboete. De bedragen variren van 50 tot 300 euro maar ...
Lire la suite
28.05.2018
Vlaanderen hervormt verkooprecht en vereenvoudigt registratiebelasting vanaf 1 juni 2018
Via het decreet van 18 mei 2018 hervormt Vlaanderen zijn verkooprecht en vereenvoudigt het zijn registratiebelasting. Het nieuwe decreet brengt daarvoor een aantal belangrijke en ingrijpende ...
Lire la suite
23.05.2018
Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Camerawet van kracht. Die introduceert een nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's en een nieuw register voor beeldverwerkingsactiviteiten. Een uitvoeringsbesluit ...
Lire la suite
23.05.2018
Territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen afgestemd op kantonhervorming
Op 1 juni en 1 juli 2018 treedt een deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons in werking. Wat betekent dat de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde gevallen ...
Lire la suite
22.05.2018
KMO's kunnen nu ook 'vordering tot collectief herstel' instellen
Een wet van 30 maart 2018 maakt de regeling over de 'rechtsvordering tot collectief herstel' die in het Wetboek van Economisch Recht (WER) staat, ook van toepassing op KMO's. De 'vordering tot ...
Lire la suite
22.05.2018
Aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet voortaan centraal ingediend
Met ingang van 1 juni 2018 worden sommige koninklijke besluiten over de stelsels van loopbaanonderbreking en tijdskrediet aangepast om de centralisering van de indiening van de aanvragen mogelijk te ...
Lire la suite
17.05.2018
Verblijfsvergunning van non-EU studenten voortaan ingetrokken bij onvoldoende credits of studiepunten
Non-EU studenten die 'onvoldoende voortgang' boeken tijdens hun studie in ons land, riskeren voortaan hun verblijfsvergunning te verliezen. Voldoende studiepunten of credits halen, is dus de ...
Lire la suite
17.05.2018
Vlaanderen verplicht periodieke keuring voor oldtimers
Sinds 20 mei 2018 moeten oldtimers (O-kentekenplaat) in Vlaanderen verplicht naar de periodieke keuring. De periodiciteit hangt af van de leeftijd van het voertuig. Sommige trage voertuigen krijgen ...
Lire la suite
17.05.2018
Vlaanderen verstrengt regels voor technische keuring voertuigen
Vlaanderen heeft de regels voor de technische keuring van voertuigen aanzienlijk aangescherpt. Het Vlaams gewest schikt zich daardoor naar de vereisten uit Keuringsrichtlijn 2014/45, onderdeel van ...
Lire la suite
17.05.2018
Statuut gereglementeerde vastgoedvennootschappen bijgewerkt
Een KB van 23 april 2018 brengt het 'KB van 13 juli 2014 met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen' in overeenstemming met de recente wijzigingen aan de wet van 22 oktober 2017. ...
Lire la suite