NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Europa schaft publicatieplicht jaarrekening micro-entiteiten af

Vanaf 10 april 2012 kunnen de EU-lidstaten ervoor kiezen om een eenvoudige regeling van financiële verslaggeving voor micro-entiteiten in te voeren. Ze kunnen de micro-entiteiten onder meer vrijstellen van het publiceren van een jaarrekening. En ze kunnen ook toestaan dat de micro-entiteiten een verkorte balans en een verkorte winst- en verliesrekening opstellen.

Micro-entiteit is geen micro-onderneming

Een ?micro-entiteit' is elke vennootschap die op de balansdatum twee van de drie volgende criteria niet overschrijdt:

balanstotaal: 350.000 euro;

netto-omzet: 700.000 euro;

gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: 10 werknemers.

Deze omvangcriteria worden berekend op niet-geconsolideerde basis.

Indien een micro-entiteit op de balansdatum twee van de drie criteria (niet langer) overschrijdt, heeft dit pas gevolg als dit zich zowel in het lopende als in het vorige boekjaar voordoet.

Opgelet !
?Micro-entiteiten' mogen niet verward worden met ?micro-ondernemingen'. De twee begrippen zijn totaal verschillend.
?Micro-ondernemingen' zijn ondernemingen waar minder dan 10 personen werken en die een jaaromzet of jaarlijks balanstotaal hebben van maximum 2 miljoen euro (zie art. 2, bijlage Aanbeveling Europese Commissie van 6 mei 2003). De definitie van micro-ondernemingen is enkel bindend op bepaalde vlakken, zoals bij staatssteun of bij het Europees kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling.

Vrijstellingen

De lidstaten kunnen micro-entiteiten vrijstellen van enkele of alle volgende verplichtingen:

de verplichting om opgave te doen van ?overlopende posten? aan de actief- en passiefzijde van de balans;

als een lidstaat gebruikt maakt van bovenstaande vrijstelling, dan kan zij de micro-entiteiten vrijstellen van het ?accrual accounting?-principe voor de ?overige kosten? op voorwaarde dat dit in de toelichting of onder de balans wordt vermeld.Dat betekent dat ?accrual accounting? enkel blijft voor kosten m.b.t. grond- en hulpstoffen, waardecorrecties, personeelskosten en belastingen. Alle ?overige kosten? kunnen worden geboekt op kasbasis;

de verplichting om een toelichting op te stellen.Dit kan enkel op voorwaarde dat volgende informatie onder de balans wordt vermeld:alle garantieverplichtingen;het bedrag van de voorschotten en kredieten die aan de leden van bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen werd verleend, en de garantieverplichtingen die ten behoeve van deze personen zijn aangegaan; informatie over de verkrijging van eigen aandelen;

de verplichting om een jaarverslag op te stellen. Dit op voorwaarde dat de informatie over de verkrijging van eigen aandelen in de toelichting bij de jaarrekening of onder de balans wordt vermeld;

de verplichting om een jaarrekening te publiceren.Dit op voorwaarde dat de erin vervatte basisinformatie (dus geen resultatenrekening) behoorlijk en volgens de nationale wetgeving wordt neergelegd bij minstens één bevoegde autoriteit die de lidstaat aanwijst. Is deze autoriteit niet het centrale register, het handelsregister of het vennootschapsregister, dan moet de bevoegde autoriteit de neergelegde balansinformatie aan het register bezorgen.

Vereenvoudigingen

De lidstaten kunnen de micro-entiteiten ook toestaan om enkel:

een verkorte balans op te stellen, met minstens volgende afzonderlijke posten:actief: kosten van oprichting en uitbreiding, vaste activa, vlottende activa, (overlopende posten actief); passief: eigen vermogen, ?geplaatst, niet gestort kapitaal?, winst/verlies over het boekjaar, voorzieningen, schulden, (overlopende posten passief);

een verkorte verlies- en winstrekening op te stellen waarin ten minste volgende posten apart worden getoond:netto-omzet; overige opbrengsten; kosten voor grondstoffen en hulpstoffen; personeelskosten; waardecorrecties; overige kosten; belasting, en resultaat.

Geen waardering aan reële waarde

De lidstaten mogen de micro-entiteiten die gebruik maken van één van de hierboven vermelde vrijstellingen of vereenvoudigingen, niet toestaan of niet voorschrijven om te waarderen tegen reële waarde (fair value).

Getrouw beeld

De jaarrekeningen die volgens deze regels zijn opgesteld, worden geacht een getrouw beeld te geven. Daarom moeten er geen aanvullende inlichtingen worden verstrekt om aan dit principe te voldoen, en kan van de regels niet worden afgeweken zodat een getrouw zou worden gegeven.

Geen vrijstelling of vereenvoudiging voor?

De lidstaten kunnen speciale schema's voorschrijven voor de jaarrekening van beleggingsmaatschappijen en participatiemaatschappijen.

De lidstaten kunnen bovenstaande vrijstellingen en vereenvoudigingen echter niet toestaan aan:

beleggingsmaatschappijen en participatiemaatschapijen, en

vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.

Omzetting richtlijn 2012/6/EU

De Commissie Barroso stelde eind 2006 een plan op om de administratieve lasten bij kmo's drastisch te verminderen. Eén van de initiatieven was een voorstel om het opmaken en publiceren van de jaarrekening van micro-entiteiten verplicht af te schaffen. Belangengroepen in de verschillende Europese lidstaten, waaronder ook België, gingen niet akkoord met dit voorstel. Er kwam uiteindelijk een ?compromistekst', die het Europees Parlement en de Europese Raad op 14 maart 2012 hebben goedgekeurd (richtlijn 2012/6/EU van 14 maart 2012). Die laat de lidstaten vrij om een aantal vrijstellingen en vereenvoudigingen voor micro-entiteiten in te voeren.

Het is nu afwachten of België en (enkele van) de andere lidstaten richtlijn 2012/6/EU zullen omzetten in hun nationale wetgeving. Er is geen deadline voorzien voor de eventuele omzetting.

Verslag EU-Commissie

De Europese Commissie zal uiterlijk op 10 april 2017 bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité een verslag indienen over de situatie van de micro-entiteiten. Ze zal daarbij vooral rekening houden met de situatie op nationaal niveau met betrekking tot het aantal vennootschappen dat valt onder de groottecriteria en de vermindering van de administratieve lasten als gevolg van de vrijstelling van de publicatieverplichting.

In werking

Richtlijn 2012/6/EU van 14 maart 2012 treedt in werking op 10 april 2012. Dat is op de twintigste dag na haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Bron: Richtlijn 2012/6/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot wijziging van Richtlijn 78/660/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft, Pb.L. 21 maart 2012, afl. 81, 6.

Zie ook:
Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, Pb.L. 20 mei 2003, afl. 124, 36.NIEUWS—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Lees meer
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Lees meer
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Lees meer
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Lees meer
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Lees meer
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Lees meer
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Lees meer
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Lees meer
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Lees meer
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Lees meer
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Lees meer
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Lees meer
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Lees meer
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Lees meer
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Lees meer
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Lees meer
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Lees meer
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Lees meer
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Lees meer
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Lees meer
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Lees meer
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Lees meer
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Lees meer
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Lees meer
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Lees meer
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Lees meer
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Lees meer
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Lees meer
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Lees meer