NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Inning geldboetes en confiscatie goederen in buitenland wordt makkelijker

België zal de strafrechtelijke en administratieve geldboetes die het oplegt, voortaan makkelijker kunnen invorderen in andere Europese lidstaten, en vice versa. Ook goederen confisceren van criminelen wordt eenvoudiger door het principe van ?wederzijdse erkenning binnen de EU'.

Inning geldboetes en confiscatie goederen in buitenland vereenvoudigd

België zal andere EU-landen voortaan via een eenvoudige procedure kunnen vragen om geldboetes (opgelegd door een rechterlijke of een administratieve autoriteit) te innen of om de bezittingen van criminelen te confisceren. De lidstaten moeten zo'n verzoek onmiddellijk uitvoeren, zonder al te veel administratie en formaliteiten. Omgekeerd geldt hetzelfde. De Belgische autoriteiten zullen buitenlandse verzoeken ook op hun beurt uitvoeren. Weigeren kan slechts in bepaalde uitzonderingsgevallen.

Europa heeft deze eenvoudige procedure mogelijk gemaakt in 2006. Twee jaar na de omzettingsdeadline maken de kaderbesluiten 2005/214/JAI over de wederzijdse erkenning van geldelijke sancties en 2006/783/JAI over de wederzijdse erkenning van beslissingen tot confiscatie nu ook integraal deel uit van ons Belgisch recht.

De mogelijkheid tot confiscatie in het buitenland is al langer mogelijk. Maar de huidige regelgeving blijkt zo omslachtig dat er weinig gebruik van wordt gemaakt.

Wet op wederzijdse erkenning uitgebreid

De basisprincipes over de wederzijdse erkenning van rechterlijke uitspraken in strafzaken binnen de EU zijn vervat in de wet van 5 augustus 2006. Die wet wordt nu op een aantal punten gewijzigd om het principe van wederzijdse erkenning ook te kunnen toepassen op geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie van goederen.

Die toepassing is bovendien niet beperkt tot strafprocedures. Het toepassingsgebied van de wet is wat betreft de geldelijke sancties uitgebreid tot procedures van administratieve aard voor zover hiertegen beroep openstaat op strafrechtelijk vlak. Concreet betekent dit dat de bevoegde autoriteiten ook geldboetes voor verkeersovertredingen, bepaalde administratieve boetes in het kader van het sociaal strafrecht en boetes voor gemengde inbreuken zoals sluitstorten makkelijker in een andere lidstaat kunnen invorderen.

Certificaat nodig

Als België wil dat een andere EU-lidstaat een beslissing tot het opleggen van een geldelijke sanctie of een beslissing tot confiscatie uitvoert, bezorgt het de bevoegde autoriteiten van dat land naast de beslissing zelf ook een certificaat dat alle relevante informatie bevat. Het certificaat vermeldt onder meer wie de beslissing heeft opgelegd, wie bevoegd is voor de tenuitvoerlegging, wie de eventuele centrale autoriteit is, met welke autoriteiten kan contact worden opgenomen voor extra informatie, de gegevens van de persoon die het onderwerp is van de beslissing en waarvoor de sanctie werd opgelegd.
Modelcertificaten zijn als bijlage opgenomen in de wet. De bevoegde Belgische autoriteit moet het certificaat ondertekenen en aangeven dat de inhoud ervan correct is.

Omgekeerd bezorgen de lidstaten die een beslissing willen laten uitvoeren in ons land hun documenten aan de territoriaal bevoegde Procureur des Konings. Voor de tenuitvoerlegging van een geldelijke sanctie is bijvoorbeeld de procureur des Konings van de verblijfplaats of de woonplaats van de betrokkene bevoegd. Voor de tenuitvoerlegging van de verbeurdverklaring is de correctionele rechtbank van de plaats waar de betrokken goederen of de meerderheid van de goederen zich bevinden, bevoegd. De zaak wordt aanhangig gemaakt door de procureur des Konings.

In principe wordt een tenuitvoerlegging van een buitenlandse beslissing door ons land geweigerd als er geen certificaat is. Maar op deze regel bestaan enkele nuances. Zo kan België bijvoorbeeld toch overgaan tot uitvoering wanneer ze meent over voldoende gegevens te beschikken.

Weigeringsgronden

In principe worden erkende buitenlandse verzoeken onmiddellijk uitgevoerd, maar de Belgische autoriteiten kunnen verzoeken in bepaalde gevallen ook weigeren. Bijvoorbeeld wanneer er geen dubbele strafbaarstelling is: het feit waarop de beslissing betrekking heeft, is in Belgisch recht geen strafbaar feit. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen. Voor een aantal feiten wordt die dubbele strafbaarstelling niet nagegaan voor zover het betrokken gedrag in de uitvaardigende staat strafbaar is met een maximale vrijheidsberovende straf van ten minste drie jaar. Wanneer het gaat om beslissingen waarbij een geldelijke sanctie is opgelegd gaat het onder meer over gedragingen in strijd met de verkeersregels (met inbegrip van de inbreuken op de rij- en rusttijden en op bepalingen m.b.t. het vervoer van gevaarlijke goederen), smokkel van goederen of inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten.

Daarnaast bestaan er ook enkele specifieke weigeringsgronden. Zo wordt de uitvoering van een geldelijke sanctie geweigerd wanneer de beslissing gegeven is tegen een persoon die volgens Belgisch recht te jong is om strafrechtelijk verantwoordelijk te worden gesteld voor de betrokken feiten. Een beslissing tot verbeurdverklaring kan dan weer geweigerd worden wanneer de rechten van een belanghebbende partij (met inbegrip van derden) de tenuitvoerlegging onmogelijk maken. Andere weigeringsgronden hebben betrekking op de verjaring, de territorialiteit of de veroordeling bij verstek. Bij dit laatste wordt rekening gehouden met de nieuwe bepalingen uit het kaderbesluit 2009/299/JAI.

Weigering doorgeven aan Justitie

Wanneer de Belgische autoriteiten weigeren een beslissing tot het opleggen van een geldelijke sanctie uit te voeren op basis van het risico op een schending van de fundamentele rechten moeten ze de FOD Justitie hiervan inlichten. Dit is ook zo wanneer ze de tenuitvoerlegging van een beslissing tot inbeslagname of verbeurdverklaring weigeren.

Uitstel, uitvoering en intrekking

De tenuitvoerlegging van een beslissing tot verbeurdverklaring kan in bepaalde gevallen ook worden uitgesteld. Bijvoorbeeld wanneer die tenuitvoerlegging een lopend strafrechtelijk onderzoek kan schaden.

De tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen gebeurt volgens het Belgische recht. De tenuitvoerlegging van beslissingen kan steeds worden ingetrokken door het verzoekende land.

14 april 2012

De wet van 26 november 2011 en 19 maart 2012 die de wet van 5 augustus 2006 wijzigen, treden in werking op 14 april 2012, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (I),BS 4 april 2012.

Bron: Wet van 26 november 2011 tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (II), BS 4 april 2012.

Zie ook:
Wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, BS 7 september 2006.
Schriftelijke vraag nr. 5-182 van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 september 2010 aan de minister van Justitie, Criminaliteit - Confiscatie bezittingen in het buitenland.
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, Parl. St. Kamer 2011, nr. 53K1703/001.
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, Parl. St. Kamer 2011, nr. 53K1703/002.NOUVELLES—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Lire la suite
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Lire la suite
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Lire la suite
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Lire la suite
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Lire la suite
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Lire la suite
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Lire la suite
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Lire la suite
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Lire la suite
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Lire la suite
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Lire la suite
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Lire la suite
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Lire la suite
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Lire la suite
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Lire la suite
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Lire la suite
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Lire la suite
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Lire la suite
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Lire la suite
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Lire la suite
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Lire la suite
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Lire la suite
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Lire la suite
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Lire la suite
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Lire la suite
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Lire la suite
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Lire la suite