NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Voordeel alle aard bedrijfswagen: nieuwe definitie ?cataloguswaarde' (art. 143 en 153 PW (I))

Sinds 1 januari 2012 wordt bij de berekening van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen, naast de CO2-uitstoot per kilometer, ook rekening gehouden met de cataloguswaarde van de wagen. Maar de definitie van ?cataloguswaarde' die de ?wet van 28 december 2011' invoerde, leidde tot discrimininatie tussen nieuwe wagens en tweedehandswagens. Om die discriminatie weg te werken, vervangt de programmawet (I) van 29 maart 2012 de ?oude' definitie van ?cataloguswaarde' door een nieuwe. Hierin wordt ook voor tweedehandswagens de nieuwwaarde als basis genomen, maar wordt er een forfaitaire vermindering toegestaan op die nieuwwaarde volgens de ouderdom van de wagen.

Formule

Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen wordt berekend als volgt: cataloguswaarde x 6/7 x CO2-percentage (art. 36, §2, lid 1 WIB 1992).

Nieuwe definitie cataloguswaarde

Volgens de ?wet van 28 december 2011' was de ?cataloguswaarde' van een wagen ?de gefactureerde waarde inclusief opties en werkelijk betaalde btw, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.?
Het voordeel van alle aard bij een nieuw aangekochte wagen moest volgens deze definitie berekend worden op basis van de oorspronkelijke gefactureerde prijs op het moment dat de wagen nieuw werd aangekocht. Bij de aankoop van een tweedehandswagen moest hier dus slechts rekening gehouden worden met de veel lagere tweedehandswaarde op het moment van aankoop van de tweedehandswagen.

Om deze discriminatie weg te werken en om misbruiken te voorkomen, vervangt de programmawet (I) van 29 maart 2012 de ?oude' definitie van ?cataloguswaarde' door een nieuwe. Hierin wordt ook voor tweedehandswagens de nieuwwaarde als basis genomen, maar er wordt een forfaitaire vermindering toegestaan op die nieuwwaarde volgens de ouderdom van de wagen.

Vanaf het aanslagjaar 2013 (1 januari 2012) wordt onder ?cataloguswaarde' verstaan: de catalogusprijs van de wagen in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno (nieuw lid 2, §2, art. 36 WIB 1992).

Forfaitaire vermindering volgens ouderdom wagen

Vanaf het aanslagjaar 2013 daalt de cataloguswaarde van de wagen per 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van eerste inschrijving van de wagen, met 6%. Een begonnen maand telt daarbij voor een volledige maand. De vermindering kan maximaal 30% zijn. Dus wanneer de wagen meer dan 60 maanden (= meer dan 5 jaar) oud is, daalt de cataloguswaarde niet meer. Ouderdom van de wagen In aanmerking te nemen percentage van de cataloguswaarde van 0 tot 12 maanden (1ste jaar) 100% van 13 tot 24 maanden (2de jaar) 94% van 25 tot 36 maanden (3de jaar) 88% van 37 tot 48 maanden (4de jaar) 82% van 49 tot 60 maanden (5de jaar) 76% vanaf 61 maanden (+ 5 jaar) 70%

Op deze manier zegt de regering rekening te houden moet de ?objectieve waarde' in plaats van met de manipuleerbare ?gefactureerde waarde' van de wagen.
Deze ?ouderdomscorrectie' geldt dus zowel voor nieuw aangekochte wagens als voor tweedehandswagens.

CO2-percentage

Het CO2-percentage hangt af van de CO2-uitstoot van het voertuig.

De Koning legt jaarlijks de referentie-uitstoot vast in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot van de wagens die tijdens het vorige belastingtijdperk als nieuw werden ingeschreven, en de cijfers van het jaar 2011.
Voor voertuigen met een hogere CO2-uitstoot dan de referentie-uitstoot komt daar 0,1% bij per extra gram CO2, tot maximum 18%.
Voor voertuigen met een lagere CO2-uitstoot gaat daar 0,1% af per gram CO2onder de CO2-referentiewaarde, tot minimum 4%.

Als de Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) geen gegevens bezit over de CO2-uitstoot van een wagentype, dan gaat de wetgever ervan uit dat de uitstoot 205 g/km bedraagt voor een wagen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor, of 195 g/km voor een wagen met dieselmotor.

De CO2-uitstoot van een wagen staat in principe op het inschrijvingsbewijs.

Minimum 1.200 euro

Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen bedraagt altijd minstens 1.200 euro per jaar (geïndexeerd bedrag aj. 2013).

Als het voordeel niet kosteloos wordt toegestaan en de werknemer een bijdrage moet betalen aan zijn werkgever, wordt die bijdrage in mindering gebracht van het geraamde voordeel.

In werking

Deze maatregel treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2013 (dus vanaf 1 januari 2012).

Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing moet de nieuwe regeling pas worden toegepast ?op de voordelen van alle aard die worden toegekend vanaf 1 mei 2012'.

Bron: Programmawet (I) van 29 maart 2012, BS 6 april 2012 (ed. 3), 22.143 - art. 143 en art. 153.

Zie ook:
Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011, ed. 4 ? art. 39 en art. 52.NOUVELLES—

11.06.2018
Eigen zaak starten kan vanaf september 2018 zonder 'attest bedrijfsbeheer'
Wie in Vlaanderen een eigen zaak wil starten, heeft daarvoor vanaf 1 september 2018 niet langer een attest 'basiskennis bedrijfsbeheer' nodig. Geen attest bedrijfsbeheer meer vanaf 1 september . Tot ...
Lire la suite
06.06.2018
06.06.2018
Arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars kan voor voetballers vanaf 15 jaar
De arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sportbeoefenaars bepaalt dat men die specifieke arbeidsovereenkomst slechts (ten vroegste) geldig kan aangaan vanaf het einde van de voltijdse leerplicht. ...
Lire la suite
06.06.2018
Vlaams Gelijkekansendecreet aangevuld na Europese ingebrekestelling
De Vlaamse overheid heeft het Gelijkekansendecreet aangevuld met een rechtvaardigingsgrond voor een direct onderscheid op basis van geslacht bij de levering van goederen en diensten. Het gaat om een ...
Lire la suite
06.06.2018
Vlaanderen schrapt vermoeden van tenlasteneming bij gewaarborgde gezinsbijslag
De Vlaamse overheid schrapt het vermoeden dat de aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag het kind voor wie hij een tegemoetkoming bij Famifed aanvraagt ten laste heeft als het bij hem gedomicilieerd ...
Lire la suite
05.06.2018
FOD Justitie krijgt cel gelijke kansen
Binnen de FOD Justitie komt er een cel gelijke kansen. Ze helpt de bevoegde minister bij zijn beleid rond gelijke kansen en non-discriminatie. De nieuwe cel krijgt onderdak bij het DG Wetgeving, ...
Lire la suite
01.06.2018
Meer info op pictogram camerabewaking
Het bekende pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking is, zal voortaan een pak meer informatie bevatten. Met specifieke vereisten voor ANPR-camera's. Een gevolg van de Nieuwe Camerawet en de ...
Lire la suite
30.05.2018
Boete van FOD Economie voor leasingmaatschappij, dienstenverlener aan vennootschappen, vastgoedmakelaar en diamanthandelaar die antiwitwaswet niet naleeft
Ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, dienstenverleners aan vennootschappen, vastgoedmakelaars en diamanthandelaars die een inbreuk plegen tegen de antiwitwaswet van 18 september 2017 ...
Lire la suite
30.05.2018
Kennisgeving afschrift beslissing zowel in burgerlijke als strafzaken verplicht (art. 32 Wet Werklastvermindering Justitie)
De wetgever schaaft aan de regels rond de mededeling door de griffie van een niet-ondertekend afschrift van een vonnis aan de partijen of hun advocaten:er wordt uitdrukkelijk bevestigd dat zowel in ...
Lire la suite
30.05.2018
Rechter doet geen uitspraak zolang zaak niet correct is ingeschreven op rol (art. 30 en 44 Wet Werklastvermindering Justitie)
Een zaak moet ingeschreven zijn op de rol vr de zitting die aangegeven is in de dagvaarding. Bij een hoger beroep moet de zaak op de rol ingeschreven zijn vr de datum van verschijning die in de ...
Lire la suite
30.05.2018
Onregelmatige proceshandeling corrigeerbaar bij herstelbare belangenschade (art. 40 Wet Werklastvermindering Justitie)
De rechter moet een partij voortaan de kans geven om een onregelmatigheid in de proceshandeling te herstellen wanneer hij vaststelt dat de door de andere partij ingeroepen belangenschade herstelbaar ...
Lire la suite
30.05.2018
Incidenteel beroep alleen nog mogelijk in eerste conclusie (art. 41-43 en 45 Wet Werklastvermindering Justitie)
De wetgever brengt enkele veranderingen aan de regels rond het hoger beroep. Het 'uitgelokt hoger beroep' krijgt een wettelijke bevestiging. En het incidenteel beroep kan niet langer op elk moment ...
Lire la suite
30.05.2018
Verbetering rechterlijke beslissingen bijgestuurd (art. 34-39 Wet Werklastvermindering Justitie)
De wetgever brengt enkele veranderingen aan de regels voor de verbetering van rechterlijke beslissingen. Meer zaken kunnen eenvoudigweg hersteld worden. En de regeling voor het herstel van het ...
Lire la suite
30.05.2018
Geen manuele handtekening nodig op elektronisch neergelegde conclusies (art. 31 Wet Werklastvermindering Justitie)
Voortaan moet de partij of haar raadsman de conclusies alleen nog manueel handtekenen als ze niet elektronisch worden neergelegd. Worden ze elektronisch neergelegd (momenteel via het ...
Lire la suite
30.05.2018
Gerechtsbrief met elektronisch ontvangstbewijs in de steigers (art. 11 Wet Werklastvermindering Justitie)
De ontvanger van de gerechtsbrief zal in de toekomst een elektronisch ontvangstbewijs kunnen ondertekenen. Tot nu bestaat enkel een papieren ontvangstbewijs. Maar een papieren document vraagt pakken ...
Lire la suite
30.05.2018
Rechtbank eerste aanleg geeft geen afschriften burgerlijke stand meer (art. 2 Wet Werklastvermindering Justitie)
De griffies van de rechtbanken van eerste aanleg geven geen afschriften of uittreksels meer af van de akten van de burgerlijke stand. Hiervoor kan men alleen nog terecht bij de gemeenten. In de ...
Lire la suite
30.05.2018
Nietigheidsleer toepasselijk op betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen (art. 7-10 en 13 Wet Werklastvermindering Justitie)
In Titel I, hoofdstuk VII (art. 32-47) van het Gerechtelijk Wetboek staan de regels voor de betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen. De nieuwe wet van 25 mei 2018 voorziet nu - in ...
Lire la suite
30.05.2018
Territoriaal bevoegde familierechtbank niet meer vrij te kiezen bij EOT (art. 29 en 49 Wet Werklastvermindering Justitie)
Echtgenoten kunnen bij een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming (EOT) niet langer volledig vrij kiezen bij welke rechtbank van eerste aanleg ze hun ...
Lire la suite
30.05.2018
Jaarlijkse welvaartspremie voor oudere gepensioneerde zelfstandigen
Met ingang van 1 mei 2018 wordt een jaarlijkse forfaitaire welvaartspremie ingevoerd voor gepensioneerde bejaarde zelfstandigen. Bedoeling is om de sociale dekking voor zelfstandigen verder te ...
Lire la suite
29.05.2018
Ook onafhankelijke beheersentiteiten en collectieve beheersorganisaties betalen bijdrage voor transparantiefonds auteursrechten
Het collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten kan sinds kort door drie soorten instellingen verzorgd worden: beheersvennootschappen, collectieve beheersorganisaties en onafhankelijke ...
Lire la suite
29.05.2018
Overlast op treinen en in stations vanaf 1 november bestraft met administratieve geldboete
Vanaf 1 november 2018 kan overlast op treinen, in treinstations en op de parkings van de stations bestraft worden met een administratieve geldboete. De bedragen variren van 50 tot 300 euro maar ...
Lire la suite
28.05.2018
Vlaanderen hervormt verkooprecht en vereenvoudigt registratiebelasting vanaf 1 juni 2018
Via het decreet van 18 mei 2018 hervormt Vlaanderen zijn verkooprecht en vereenvoudigt het zijn registratiebelasting. Het nieuwe decreet brengt daarvoor een aantal belangrijke en ingrijpende ...
Lire la suite
23.05.2018
Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Camerawet van kracht. Die introduceert een nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's en een nieuw register voor beeldverwerkingsactiviteiten. Een uitvoeringsbesluit ...
Lire la suite
23.05.2018
Territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen afgestemd op kantonhervorming
Op 1 juni en 1 juli 2018 treedt een deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons in werking. Wat betekent dat de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde gevallen ...
Lire la suite
22.05.2018
KMO's kunnen nu ook 'vordering tot collectief herstel' instellen
Een wet van 30 maart 2018 maakt de regeling over de 'rechtsvordering tot collectief herstel' die in het Wetboek van Economisch Recht (WER) staat, ook van toepassing op KMO's. De 'vordering tot ...
Lire la suite
22.05.2018
Aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet voortaan centraal ingediend
Met ingang van 1 juni 2018 worden sommige koninklijke besluiten over de stelsels van loopbaanonderbreking en tijdskrediet aangepast om de centralisering van de indiening van de aanvragen mogelijk te ...
Lire la suite
17.05.2018
Verblijfsvergunning van non-EU studenten voortaan ingetrokken bij onvoldoende credits of studiepunten
Non-EU studenten die 'onvoldoende voortgang' boeken tijdens hun studie in ons land, riskeren voortaan hun verblijfsvergunning te verliezen. Voldoende studiepunten of credits halen, is dus de ...
Lire la suite
17.05.2018
Vlaanderen verplicht periodieke keuring voor oldtimers
Sinds 20 mei 2018 moeten oldtimers (O-kentekenplaat) in Vlaanderen verplicht naar de periodieke keuring. De periodiciteit hangt af van de leeftijd van het voertuig. Sommige trage voertuigen krijgen ...
Lire la suite
17.05.2018
Vlaanderen verstrengt regels voor technische keuring voertuigen
Vlaanderen heeft de regels voor de technische keuring van voertuigen aanzienlijk aangescherpt. Het Vlaams gewest schikt zich daardoor naar de vereisten uit Keuringsrichtlijn 2014/45, onderdeel van ...
Lire la suite
17.05.2018
Statuut gereglementeerde vastgoedvennootschappen bijgewerkt
Een KB van 23 april 2018 brengt het 'KB van 13 juli 2014 met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen' in overeenstemming met de recente wijzigingen aan de wet van 22 oktober 2017. ...
Lire la suite