NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Werkgelegenheidsplan voor 45-plussers (art. 107-112)

Ondernemingen moeten voortaan jaarlijks een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers voorleggen aan de ondernemingsraad. Bedoeling is om de tewerkstelling van 45-plussers te stimuleren.

Mogelijke maatregelen

Ondernemingen moeten zich voortaan actief inzetten om hun werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of zelfs hun aantal te verhogen. Ze zullen ?via het sociaal overleg een concreet en aan hun omvang aangepast plan moeten maken om de oudere werknemers aan het werk te houden', klinkt het in het regeerakkoord.

De programmawet (I) van 29 maart 2012 legt de basis voor zo'n leeftijdsdivers personeelsbeleid. Het is de bedoeling dat werkgevers en vakbonden nadenken over hoe ze willen omgaan met de gevolgen van de vergrijzing.

De wetgever geeft zelf een paar voorbeelden van mogelijke maatregelen:

selectie en aanwerving van nieuwe werknemers;

ontwikkeling van competenties en kwalificaties via opleidingen;

loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding binnen de onderneming;

interne mutaties om aangepaste functies te zoeken;

aanpassing van de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden;

aandacht voor de gezondheid van de werknemer;

wegwerken van fysieke en psychosociale belemmeringen, ook preventief.

De Koning kan deze lijst aanvullen.

31 maart

Het werkgelegenheidsplan met tewerkstellingsmaatregelen voor oudere werknemers moet elk jaar ten laatste op 31 maart voorgelegd worden aan de ondernemingsraad. Die kan dan binnen de maand zijn advies geven zodat de werkgever de tekst eventueel kan aanpassen. Actiepunten uit het advies die de werkgever niet oppikt, worden als bijlage bij het plan gevoegd. Het nieuwe plan bevat telkens een evaluatie van het vorige actieplan.

Het opstellen van een werkgelegenheidsplan is een interne aangelegenheid. De FOD WASO zal een model uitwerken, maar het eigenlijke plan blijft maatwerk voor elke onderneming. De werkgever zou zich bijvoorbeeld kunnen toespitsen op werknemers vanaf 50 of 55 jaar. Ook maatregelen op langere termijn zijn mogelijk.

Sociaal overleg

Het sociaal overleg is dus van cruciaal belang. Vandaar dat de werkgever de tekst moet voorleggen aan de ondernemingsraad, het preventiecomité of de vakbondsafvaardiging (getrapte regeling, cascadesysteem).

Is er geen vakbondsafvaardiging, dan krijgen de werknemers minstens 4 weken de kans om het plan in te kijken. Dit kan op iedere plaats waar werknemers tewerkgesteld worden. Tijdens die periode kan het personeel inlichtingen vragen en opmerkingen formuleren.

Het plan is dus een louter interne aangelegenheid. Het moet niet overgemaakt worden aan een of andere administratieve overheid. Maar de sociale inspectie kan de tekst wel inkijken en evalueren.

Sociale inspectie

De onderneming moet het werkgelegenheidsplan van het lopende jaar én de 4 voorgaande jaren op eenvoudig verzoek kunnen voorleggen aan de sociale inspectie. Later zal een KB bepalen welke diensten die bevoegdheid zullen uitoefenen.

Daarnaast krijgt de Koning ook de bevoegdheid om de lijst met maatregelen aan te vullen en de procedure verder uit te werken. Hij kan ook sleutelen aan de inhoud van het plan.

De nieuwe regeling bevat geen strenge sancties omdat ze vooral gericht is op aanmoediging. Maar er bestaat wel een indirecte sanctie. Voor bedrijven in moeilijkheden die geen leeftijdsbewust beleid hebben gevoerd, zal de minister van Werk namelijk minder snel brugpensioen onder de wettelijke minimumleeftijd toestaan.

Kleine ondernemingen

Kleine ondernemingen met niet meer dan 20 werknemers moeten geen werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers opstellen. Later zal bij KB bepaald worden wat precies verstaan wordt onder een ?onderneming met niet meer dan 20 werknemers'.

Bovendien laat de wetgever afwijkingen toe voor ?ondernemingen met 20 of meer maar minder dan 50 werknemers'. Ook dit is een bevoegdheid van de Koning. Er komen wellicht verschillende modellen van werkgelegenheidsplannen, afhankelijk van de grootte van de onderneming.

Alternatief

De wetgever hanteerde een zeer strikte timing in de ontwerptekst. De nieuwe regeling zou in werking moeten treden op 1 april 2012. Enkel voor dit jaar zou de uiterste datum om het plan neer te leggen opgeschoven worden tot 30 juni 2012.

Maar de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) vonden die termijn niet realistisch, zelfs niet met een verlenging. Daarom geeft de wetgever hen de kans om een alternatief uit te werken.

Dit betekent dat de nieuwe regeling in werking treedt op 1 juli 2012, tenzij de sociale partners in de NAR tegen 30 juni een alternatief mechanisme uitwerken. Dat moet gebeuren met een cao die door de Koning algemeen bindend wordt verklaard. In hun advies nr. 1.795 verwijzen de sociale partners daarvoor naar bestaande overlegstructuren en bestaande instrumenten zoals de CAO nr. 9. De sectoren kunnen het mechanisme nog verder verfijnen.

Bron: Programmawet (I) van 29 maart 2012, BS 6 april 2012 (art. 107-112 PW I)NIEUWS—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Lees meer
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Lees meer
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Lees meer
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Lees meer
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Lees meer
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Lees meer
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Lees meer
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Lees meer
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Lees meer
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Lees meer
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Lees meer
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Lees meer
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Lees meer
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Lees meer
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Lees meer
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Lees meer
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Lees meer
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Lees meer
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Lees meer
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Lees meer
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Lees meer
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Lees meer
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Lees meer
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Lees meer
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Lees meer
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Lees meer
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Lees meer
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Lees meer
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Lees meer