NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel Van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T 0032 50 35 63 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Uniform elektronisch proces-verbaal in het sociaal strafrecht (art. 85-99 PW I)

Er komt een uniform elektronisch proces-verbaal in het sociaal strafrecht. Het e-PV. En er worden twee centrale databanken opgericht: de databank e-PV en de Ginaa-databank.

Daartoe wordt een nieuw hoofdstuk ingevoerd in het Sociaal Strafwetboek. Het bevat een ruim kader voor de elektronische informatie-uitwisseling tussen ?de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude'. Dit zijn de sociale inspectiediensten, de politie, de opsporingsdiensten, de administratie ?

Databeheer

1/ Uniform model. Het is de bedoeling dat het beheerscomité van de databank e-PV een uniform model van proces-verbaal opstelt. Het comité kan ook een regeling uitwerken voor gevallen van overmacht zoals een technisch defect. De insteek is ruim. ?Sociale fraude en illegale arbeid' omvat elke inbreuk op de sociale wetgeving.

2/ Elektronische ondertekening. Het e-PV wordt door de opsteller elektronisch ondertekend. De elektronische handtekening wordt gecreëerd door de elektronische identiteitskaart. Maar de Koning kan een alternatief uitwerken.

Het ondertekende e-PV staat gelijk met een proces-verbaal op papier met een handgeschreven handtekening. De Koning kan bepalen dat het e-PV voor beperkte duur op papier blijft bestaan en met de hand wordt ondertekend. Want in de eerste fase zullen de diensten van Justitie nog niet deelnemen aan de elektronische gegevensuitwisseling.

3/ Kennisgeving en archivering. De kennisgeving van het e-PV aan het openbaar ministerie, aan de Directie van de administratieve geldboeten van de FOD WASO, aan de overtreder en eventueel aan zijn werkgever, worden later uitgewerkt bij KB. Na een overgangsfase zal de kennisgeving elektronisch gebeuren.

De Koning regelt ook de archivering van de informatie, voor zover de regeling uit de Archiefwet van 24 juni 1955 ontoereikend is.

4/ Databank e-PV. Er wordt een databank e-PV opgericht. Bedoeling is om de informatie te verzamelen en te centraliseren. Zo kan men interne en externe statistieken opmaken. Het toezicht op de gegevensverwerking is in handen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De databank bevat gegevens uit het model van e-PV. Het gaat om informatie over:

iedereen die ervan verdacht wordt (mede)dader te zijn van een inbreuk;

iedereen die burgerrechtelijk aansprakelijk geacht wordt voor een inbreuk;

iedereen die betrokken is of geacht wordt betrokken te zijn bij een inbreuk;

iedere andere in het e-PV vermelde persoon waarvan de opname van de gegevens in het e-PV noodzakelijk is voor het goed begrip van de vastgestelde feiten.

5/ Toegang tot de databank. De Koning bepaalt welke ambtenaren toegang krijgen tot de databank e-PV. Ze moeten sowieso een machtiging krijgen van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. Tenzij het gaat om processen-verbaal die opgesteld zijn door de eigen inspectiedienst.

De toegang blijft beperkt tot een reeks referentiegegevens. Maar inspectiediensten kunnen ook andere gegevens raadplegen indien die informatie voor hen van belang is. Ook hier moeten ze een machtiging krijgen, tenzij het gaat om processen-verbaal van de eigen inspectiedienst.

Gaat het om een proces-verbaal dat opgesteld werd in opdracht van een rechterlijke overheid, dan is de toegang tot de ?overige gegevens' enkel mogelijk met de uitdrukkelijke toestemming van die overheid.

Verder voorziet de wetgever nog in een bijzonder recht van toegang voor de onderzoeksrechters en voor de administratie en het openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken. De afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid kan de toegang geheel of gedeeltelijk uitbreiden tot andere personen.

6/ Ginaa-databank. Er wordt een Ginaa-databank opgericht. Dit is de databank van de Directie van de administratieve geldboeten van de FOD WASO. Ginaa staat voor ?geïntegreerde informatica-applicaties administratieve geldboeten'. Bedoeling is ook hier om informatie te centraliseren en statistieken op te maken.

De databank bevat de door de Koning bepaalde gegevens over:

iedereen die ervan verdacht wordt (mede) dader te zijn van een inbreuk;

iedereen aan wie een administratieve geldboete kan opgelegd worden;

iedereen die betrokken is of geacht wordt betrokken te zijn bij een inbreuk.

De Koning bepaalt later wie toegang krijgt tot de informatie. Een voorafgaande machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid is vereist.

Elke instantie die toegang krijgt tot de databank e-PV en/of de Ginaa-databank moet een bijgewerkte lijst bijhouden van de personen die dit recht op toegang uitoefenen.

Voordelen

In de memorie van toelichting worden de voordelen van het e-PV uitvoerig toegelicht. Dankzij het initiatief kunnen de controlediensten hun gegevens op een uniforme wijze elektronisch verwerken, bewaren en uitwisselen. En de afhandeling kan deels automatisch verlopen. Dit levert globale statistieken op die het beleid mee kunnen bepalen.

Bovendien verkleint het e-PV het risico op fouten en zorgt het voor een versnelde afhandeling van het dossier. En een efficiënter sociaal strafrecht zou moeten zorgen voor hogere opbrengsten en minder kosten.

Bedoeling is dat dit alles gefaseerd gebeurt. In een eerste fase zullen enkel de 4 grote sociale inspectiediensten overstappen naar het e-PV. Dit zijn de Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten van de FOD WASO, de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid, de inspecties van de RVA en de RSZ.

In werking

Dit onderdeel van de programmawet (I) van 29 maart 2012 treedt in werking op 16 april 2012. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Programmawet (I) van 29 maart 2012, BS 6 april 2012 (art. 85-99 PW I)NEWS—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Read more
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Read more
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Read more
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Read more
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Read more
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Read more
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Read more
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Read more
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Read more
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Read more
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Read more
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Read more
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Read more
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Read more
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Read more
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Read more
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Read more
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Read more
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Read more
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Read more
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Read more
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Read more
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Read more
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Read more
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Read more
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Read more
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Read more
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Read more
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Read more