NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel Van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T 0032 50 35 63 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Vlaanderen kan bijna starten met preventieve tests weginfrastructuur

Vlaanderen kan bijna starten met de preventieve veiligheidsbeoordelingen, -audits, en ?inspecties van haar weginfrastructuur. De procedures hiervoor staan op papier. Binnenkort volgen nog de laatste praktische afspraken over de inhoud van de verslagen, het doorspelen van de resultaten en de organisatie van de opleidingen van de auditoren.

Preventieve tests

Vlaanderen zal voortaan een verkeersveiligheidseffectbeoordeling, een verkeersveiligheidsaudit en een verkeersveiligheidsinspectie uitvoeren van alle infrastructuurwerken aan de Vlaamse wegen op het TEN-net. Op basis van de resultaten kunnen de nodige maatregelen worden genomen om de veiligheid van de weggebruiker te verbeteren.

Het verkeersveiligheidsdecreet van 17 juni 2011 creëert een algemeen kader voor deze preventieve tests. Vandaag is ook duidelijk wie deze tests mag uitvoeren en wat ze precies inhouden. Hierdoor kan Vlaanderen binnenkort van start gaan met haar onderzoeken. Elk project dat wordt opgestart op of na 29 april 2012 zal onder de loep worden genomen. De Vlaamse minister voor Openbare Werken en de Vlaamse minister voor Mobiliteitsbeleid en Vervoer zullen wel nog een aantal praktische zaken op papier moeten zetten zoals de inhoud en de vorm van de onderzoeksverslagen, de manier van communicatie tijdens en na de tests en de concrete organisatie van de opleidingen van de verkeersveiligheidsauditoren.

Verkeersveiligheidseffectbeoordeling

De wegbeheerder staat in voor de uitvoering van de verkeersveiligheidseffectbeoordelingen. Elk infrastructuurproject wordt in de planningsfase aan deze test onderworpen. De test bestaat uit 6 onderdelen:

1. definitie van het probleem: de wegbeheerder geeft een omschrijving van het probleem dat zich voordoet op vlak van verkeersveiligheid, doorstroming of een ander aspect. Hij doet dit op basis van de (correcte, relevante en actuele) gegevens die hij ter beschikking heeft;
2. huidige situatie en ?nietsdoen'-scenario: een omschrijving, op korte en op lange termijn, van het huidige verkeersveiligheidsniveau en de evolutie ervan in het ?nietsdoen'-scenario;
3. verkeersveiligheidsdoelstellingen: een opsomming van de verkeersveiligheidsdoelstellingen die minimaal moeten worden nagestreefd;
4. beoordeling van de gevolgen voor de verkeersveiligheid van de voorgestelde alternatieven;
5. vergelijking van de alternatieven (inclusief kosten-baten);
6. presentatie van de mogelijke oplossingen en gemotiveerde keuze: opsomming van de alternatieven die voldoen aan de vooropgestelde verkeersveiligheidsdoelstellingen en de motieven van de uiteindelijke keuze voor een bepaald alternatief.

Bij deze beoordeling wordt minstens rekening gehouden met:

al dan niet dodelijke ongevallen, verminderingsdoelstellingen tegenover ?nietsdoen?-scenario;

routekeuze en verkeerspatronen;

mogelijke gevolgen voor het bestaande wegennet, zoals afritten, kruispunten en overwegen;

weggebruikers, met inbegrip van kwetsbare weggebruikers, zoals motorrijders, fietsers en voetgangers;

verkeer, zoals verkeersvolumes en onderverdeling per vervoerstype;

seizoens- en weersomstandigheden;

aanwezigheid van een voldoend aantal veilige parkeerterreinen.

De wegbeheerder stelt van elke beoordeling een verslag op. Hoe dit er moet uitzien, moet nog worden vastgelegd.

Verkeersveiligheidsaudit

Een verkeersveiligheidsauditor onderwerpt elk infrastructuurproject aan een verkeersveiligheidsaudit in de voorontwerpfase, de fase van het gedetailleerd ontwerp, de fase voor de ingebruikneming en de fase van eerste gebruik.

De initiatiefnemer van het infrastructuurproject duidt de auditor aan. Het is iemand die niet bij het ontwerp of de exploitatie van het project betrokken is en dat een getuigschrift van de opleiding tot verkeersveiligheidsauditor kan voorleggen. Dit getuigschrift wordt uitgereikt aan iedereen die met minstens 60% slaagt in de opleiding tot verkeersveiligheidsauditor. Deze opleiding bestaat uit 60 uur theorie over de basiselementen van het verkeersveiligheidsbeheer (ongevallen, verkeersveiligheidsbehoeften weggebruikers, enz.) en over de procedures van verkeersveiligheidsbeheer ( juridische basis, doelen verkeersveiligheidseffectbeoordeling en audit, enz.). Daarnaast doorlopen de cursisten ook een praktische opleiding van 20 uur waarin ze onder meer in een gevalstudie elke fase van een audit behandelen. De minister staat in voor de praktische organisatie van deze opleiding. Onder bepaalde voorwaarden krijgt een verkeersveiligheidsauditor met een getuigschrift een bekwaamheidscertificaat. Dat certificaat is 5 jaar geldig. Het kan verlengd worden als de auditor minstens 20 uur (in bepaalde gevallen 60 uur) bijscholing heeft gevolgd tijdens de laatste 5 jaar.

De verkeersveiligheidsaudit mag ook door een team worden uitgevoerd. In dat geval moet minstens één persoon van het team het getuigschrift bezitten. De initiatiefnemer van het project moet de auditor in elke fase van het project de nodige informatie bezorgen. Welke gegevens en documenten precies worden doorgegeven zal nog worden vastgelegd.

Net zoals de verkeersveiligheidseffectbeoordeling wordt ook bij de audit met een aantal minimumelementen rekening gehouden zoals de functionaliteit van de weg binnen het wegennet, de zichtbaarheid of de invloed van de omgeving van de weg. De elementen variëren naargelang de fase van het project waarin de audit wordt uitgevoerd.

Tijdens de fase voor de ingebruikneming en de fase van het eerste gebruik brengt de auditor minstens één plaatsbezoek. De auditor stelt van elke audit een verslag op dat resulteert in aanbevelingen op gebied van verkeersveiligheid. Ook over de inhoud van dit verslag volgt nog een ministerieel besluit.

Classificatie weggedeelten

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare werken staat in voor de classificatie van weggedeelten met een hoog aantal ongevallen en van de verkeersveiligheid van het wegennet. Hierbij houdt het rekening met het aantal ongevallen met dodelijke afloop van de voorbije jaren. De webbeheerder zal die classificatie om de 3 jaar beoordelen. Bedoeling hiervan is tot een lijst te komen van ?prioritair te behandelen weggedeelten waarvoor een infrastructuurverbetering zeer doelmatig is'.

Op elk ?prioritair weggedeelte' van deze lijst wordt een deskundigenteam afgestuurd voor inspectie. Zij gaan minstens 2 keer ter plaatse om de situatie te onderzoeken. De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de verbeteringsmaatregelen die door het deskundigenteam worden aanbevolen. De maatregelen met de beste kosten-batenverhouding krijgen hierbij de voorkeur.

De wegbeheerder voert meermaals per jaar visuele controles uit en minstens een keer per jaar een grondige inspectie van de bouwtechnische kenmerken. Hij zal tweejaarlijks een verslag opstellen van de uitgevoerde inspecties.

Tot slot zal de wegbeheerder de weggebruikers via zijn website en andere kanalen op de hoogte brengen van weggedeelten met een hoog aantal verkeersongevallen.

In werking?

Het besluit van 3 februari 2012 treedt in werking op 29 april 2012, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Ook het decreet van 17 juni 2011 treedt in werking. De Vlaamse regering heeft voor die inwerkingtreding geen aparte datum vastgesteld.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2012 houdende de uitvoering van het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur, BS 19 april 2012 (ed. 1).

Zie ook
Decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur, BS 4 juli 2011.NEWS—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Read more
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Read more
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Read more
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Read more
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Read more
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Read more
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Read more
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Read more
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Read more
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Read more
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Read more
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Read more
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Read more
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Read more
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Read more
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Read more
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Read more
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Read more
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Read more
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Read more
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Read more
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Read more
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Read more
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Read more
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Read more
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Read more
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Read more
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Read more
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Read more