NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel Van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T 0032 50 35 63 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Zelfstandigen minder snel met vervroegd pensioen (art. 81-85 WDB I)

De leeftijd- en loopbaanvereisten voor vervroegd pensioen worden voor zelfstandigen geleidelijk opgetrokken, om in 2016 op 62 jaar en 40 loopbaanjaren uit te komen. Bij de overheid en in de privésector gebeurde al hetzelfde. Daarnaast sleutelt de wetgever ook aan de pensioenmalus.

Vervroegd pensioen

De pensioenleeftijd van 60 jaar waarop zelfstandigen met vervroegd pensioen kunnen gaan, wordt vanaf 2013 jaarlijks met 6 maanden verhoogd om in 2016 op 62 jaar te komen. Ook de minimale loopbaanvoorwaarde wordt opgetrokken. Vanaf 2013 wordt die vereiste op 38 jaar gebracht, vanaf 2014 op 39 jaar en vanaf 2015 op 40 jaar. Nu is de loopbaanvereiste 35 jaar.

Bij lange loopbanen van 40 jaar en meer kan men toch nog op een jongere leeftijd met vervroegd pensioen. Voor een vervroegd pensioen op 60 jaar zal in 2016 wel een loopbaan van 42 jaren vereist zijn. Voor een vervroegd pensioen op 61 volstaan op dat moment 41 loopbaanjaren.

Ingangsdatum pensioen Minimumleeftijd vervroegd pensioen Loopbaanvoorwaarde Uitzondering voor lange loopbaan 2012 60 jaar 35 loopbaanjaren / 2013 60,5 jaar 38 loopbaanjaren 60 jaar bij 40 loopbaanjaren 2014 61 jaar 39 loopbaanjaren 60 jaar bij 40 loopbaanjaren 2015 61,5 jaar 40 loopbaanjaren 60 jaar bij 41 loopbaanjaren Vanaf 2016 62 jaar 40 loopbaanjaren 60 jaar bij 42 loopbaanjaren en 61 jaar bij 41 loopbaanjaren

Tijdsvakken van binnen- én buitenlandse pensioenverzekering tellen voortaan mee om aan de loopbaanvoorwaarde te voldoen. Net als bij werknemers. De wetgever kiest hier voor een ruime formulering van de jaren waarvoor pensioenrechten gelden. Hij heeft het over iedere Belgische wettelijke regeling of iedere buitenlandse regeling waarop de Europese verordeningen betreffende sociale zekerheid of een door België gesloten overeenkomst betreffende sociale zekerheid van toepassing is.

De wettelijke pensioenleeftijd blijft 65 jaar. Iedereen kan op 65 jaar of later met pensioen gaan, ongeacht de bewezen loopbaan.

Malus

Daarnaast heeft de wetgever ook de zogenaamde ?malus' aangepast. Dat is een financiële compensatie voor elk jaar dat de zelfstandige vroeger met pensioen gaat. Een vermindering wegens vervroeging. Dit verlies is definitief en wordt niet opnieuw bijgepast wanneer de zelfstandige de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

Het verminderingspercentage daalt nu in functie van de geleidelijke verhoging van de minimumleeftijd die voortaan vereist is om in vervroegd pensioen te gaan. Bovendien wordt de malus vanaf 2013 afgeschaft voor wie op 63 of 64 jaar met pensioen gaat. Voor pensioenen tot en met 2012 geldt op 64 jaar nog een vermindering van 3% en op 63 jaar een vermindering van 7%.

De malus wordt dus versoepeld en deels afgeschaft.

Leeftijd vervroegd pensioen 2013 2014 2015 Vanaf 2016 60 25% 25% 25% / 60,5 21,5% 21,5% 21,5% / 61 18% 18% 18% 18% 61,5 / / 15% 15% 62 12% 12% 12% 12% Vanaf 63 jaar / / / /

Let op! De vermindering is niet meer van toepassing wanneer de zelfstandige een loopbaan van 41 jaar bewijst voor de pensioenen die ingaan op 1 januari 2013. Nu is dat 42 jaar.

Verworven rechten

Zelfstangen krijgen ook waarborgen om de verworven rechten te beschermen. Dit om te vermijden dat mensen nog massaal op vervroegd pensioen zouden gaan in 2012.

Wie op 31 december 2012 of daarna voldoet aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen maar toch wil doorwerken, behoudt het recht om met vervroegd pensioen te gaan, ook al zou hij nadien niet aan de inmiddels strengere voorwaarden voldoen. Het verworven recht op vervroegd pensioen is definitief.

Iemand die in 2012 bijvoorbeeld 60 jaar is en 35 jaar heeft gewerkt, zou vervroegd met pensioen mogen gaan. In 2013 is een loopbaan van 38 jaar vereist, maar toch is vervroegd pensioen in dit geval nog altijd mogelijk. Daartoe wordt een pensioenaanvraag ingediend.

In werking

Dit onderdeel van de wet houdende diverse bepalingen (I) van 29 maart 2012 treedt in werking op 1 januari 2013. Het is van toepassing op pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2013.

Bron: Wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen (I), BS 30 maart 2012 (art. 81-85 WDB I)

Zie ook:
Koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3 , § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie, BS 6 maart 1997 (KB op de Pensioenen van Zelfstandigen)NEWS—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Read more
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Read more
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Read more
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Read more
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Read more
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Read more
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Read more
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Read more
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Read more
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Read more
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Read more
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Read more
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Read more
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Read more
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Read more
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Read more
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Read more
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Read more
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Read more
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Read more
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Read more
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Read more
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Read more
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Read more
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Read more
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Read more
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Read more
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Read more
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Read more