NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel Van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T 0032 50 35 63 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Fiscus stuurt nog meer belastingplichtigen een vooringevulde belastingaangifte

Vanaf het aanslagjaar 2012 zal de fiscus alle belastingplichtigen die een pensioen ontvangen bedoeld in Vak V.A. van de PB-aangifte, een ?voorstel van vereenvoudigde aangifte' sturen. Daarmee breidt de fiscus zijn pilootprojecten van 2010 en 2011 uit waarbij belastingplichtigen die geen andere inkomsten hadden dan pensioenen, werkloosheids- en andere uitkeringen, al een vooringevulde PB-aangifte toegestuurd kregen. Nu ontvangen bv. ook belastingplichtigen die sommen ontvangen in het kader van pensioensparen, of een wettelijke uitkering krijgen wegens blijvende arbeidsongeschiktheid zo'n vooringevulde belastingaangifte. Belastingplichtigen die voor het aanslagjaar 2011 een ?voorstel van vereenvoudigde aangifte' ontvingen, en die er een correctie in aanbrachten, zullen er ook in 2012 een krijgen, zelfs als ze niet meer aan de voorwaarden voldoen.

Voorstel van vereenvoudigde aangifte

Het ?voorstel van vereenvoudigde aanslag' vermeldt de belastbare grondslag en de daarop verschuldigde of terug te krijgen belasting, samen met alle inlichtingen en gegevens die de belastingadministratie in aanmerking nam om de belasting te berekenen. De belastingplichtigen kunnen uiteraard eventueel bezwaar aantekenen en fouten of lacunes melden.

Vrijstellingsvoorwaarden

Belastingplichtigen worden vanaf het aanslagjaar 2012 vrijgesteld van de aangifteplicht in de personenbelasting, en ontvangen van de fiscus een ?voorstel van vereenvoudigde aangifte', als ze geen andere belastbare inkomsten en elementen moeten aangeven dan (wijziging § 2, art. 178 KB/WIB 1992):

1) wettelijke pensioenen verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd en de achterstallen daarvan;

2) overlevingspensioenen en de achterstallen daarvan;

3) andere pensioenen, renten, omzettingsrenten, als renten of pensioenen geldende kapitalen, afkoopwaarden, en als zodanig geldende toelagen en de achterstallen daarvan;

3)/1 uitkeringen, toelagen, renten en omzettingsrenten van kapitalen voortvloeiend uit de wetgeving op de arbeidsongevallen of beroepsziekten wegens blijvende ongeschiktheid en de achterstallen daarvan;

3)/2 sommen die afkomstig zijn van een in het kader van het pensioensparen geopende spaarrekening of spaarverzekering;

4) werkloosheidsuitkeringen en de achterstallen daarvan;

5) wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en de achterstallen daarvan;

6) uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen;

7) uitgaven betaald voor prestaties betaald met dienstencheques;

8) bedrijfsvoorheffing en voorafbetalingen;

9) persoonlijke gegevens en gezinslasten;

10) niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen.

De belastingadministratie heeft deze criteria nu uitgebreid tot het geheel van de pensioenen bedoeld in Vak V.A. van de PB-aangifte (alle pensioenen, renten, wettelijke uitkeringen wegens blijvende arbeidsongeschiktheid, kapitalen en afkoopwaarden) en beperkt ze dus niet langer tot de wettelijke pensioenen.

De belastingadministratie baseert zich op de gekende gegevens van het voorgaande aanslagjaar en op de gegevens die ze kent op het ogenblik dat ze de doelgroep afsluit.

Geen vrijstelling voor?

De vrijstelling van aangifteplicht geldt niet voor de belastingplichtigen die:

1) inkomsten van buitenlandse oorsprong moeten aangeven;

2) één of meer rekeningen in het buitenland bezitten;

3) in de loop van het belastbare tijdperk overleden zijn. De vrijstelling geldt dan ook niet voor hun erfgenamen, algemene legatarissen of begiftigden die de aangifte van de overledene moeten indienen;

4) van ambtswege uit de bevolkingsregisters geschrapt zijn;

5) hun woonplaats in het buitenland hebben;

6) geen gekend adres hebben;

7) beroepsinkomsten hebben die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op hun andere inkomsten;

8) echtgenoot van een in punt 7) bedoelde belastingplichtige zijn;

9) een deel 2 van de PB-aangifte hebben ingevuld of moeten invullen.

Deze groep van belastingplichtigen zal dus geen voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen, maar een normaal aangifteformulier.

Fiscus stuurt geen vereenvoudigde aangifte aan?

De fiscus is niet verplicht om een voorstel van vereenvoudigde aangifte te sturen aan de door artikel 178, KB/WIB 1992 van de aangifteplicht vrijgestelde belastingplichtigen van wie de belastbare inkomsten minder bedragen dan:

de belastingvrije som, indien het gaat om belastingplichtigen die alleen worden belast;

de samengestelde belastingvrije sommen van de beide belastingplichtigen wanneer er een gemeenschappelijke aanslag moet worden gevestigd.

Behoud in de doelgroep

Belastingplichtigen die voor het aanslagjaar 2011 een ?voorstel van vereenvoudigde aangifte' in de personenbelasting ontvingen, en die er een correctie in aanbrachten, zullen ook voor het aanslagjaar 2012 een krijgen, zelfs als ze daardoor niet meer aan de voorwaarden voor de vrijstelling van aangifte voldoen.

Dit op voorwaarde dat zij geen andere aan te geven inkomsten hebben dan:

wettelijke pensioenen verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd en de achterstallen daarvan;

overlevingspensioenen en de achterstallen daarvan;

andere pensioenen, renten, omzettingsrenten, als renten of pensioenen geldende kapitalen, afkoopwaarden, en als zodanig geldende toelagen en de achterstallen daarvan;

uitkeringen, toelagen, renten en omzettingsrenten van kapitalen voortvloeiend uit de wetgeving op de arbeidsongevallen of beroepsziekten wegens blijvende ongeschiktheid en de achterstallen daarvan;

sommen die afkomstig zijn van een in het kader van het pensioensparen geopende spaarrekening of spaarverzekering;

werkloosheidsuitkeringen en de achterstallen daarvan;

wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en de achterstallen daarvan.

In werking

Het KB van 22 april 2012 treedt in werking vanaf aanslagjaar 2012.

Bron: Koninklijk besluit van 22 april 2012 tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte, BS 25 april 2012 (ed. 2), 25.295.

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 23 maart 2011 tot wijziging van het artikel 178 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 30 maart 2011, 21.184.
? Wet houdende diverse bepalingen (I) van 29 december 2010, BS 31 december 2010 (ed. 3), 83506 ? art. 27 tot en met art. 31.
? Koninklijk besluit van 2 maart 2010 tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 met betrekking tot het voorstel van aanslag, BS 9 maart 2010 (ed. 2), 14.904.NEWS—

11.06.2018
Eigen zaak starten kan vanaf september 2018 zonder 'attest bedrijfsbeheer'
Wie in Vlaanderen een eigen zaak wil starten, heeft daarvoor vanaf 1 september 2018 niet langer een attest 'basiskennis bedrijfsbeheer' nodig. Geen attest bedrijfsbeheer meer vanaf 1 september . Tot ...
Read more
06.06.2018
06.06.2018
Arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars kan voor voetballers vanaf 15 jaar
De arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sportbeoefenaars bepaalt dat men die specifieke arbeidsovereenkomst slechts (ten vroegste) geldig kan aangaan vanaf het einde van de voltijdse leerplicht. ...
Read more
06.06.2018
Vlaams Gelijkekansendecreet aangevuld na Europese ingebrekestelling
De Vlaamse overheid heeft het Gelijkekansendecreet aangevuld met een rechtvaardigingsgrond voor een direct onderscheid op basis van geslacht bij de levering van goederen en diensten. Het gaat om een ...
Read more
06.06.2018
Vlaanderen schrapt vermoeden van tenlasteneming bij gewaarborgde gezinsbijslag
De Vlaamse overheid schrapt het vermoeden dat de aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag het kind voor wie hij een tegemoetkoming bij Famifed aanvraagt ten laste heeft als het bij hem gedomicilieerd ...
Read more
05.06.2018
FOD Justitie krijgt cel gelijke kansen
Binnen de FOD Justitie komt er een cel gelijke kansen. Ze helpt de bevoegde minister bij zijn beleid rond gelijke kansen en non-discriminatie. De nieuwe cel krijgt onderdak bij het DG Wetgeving, ...
Read more
01.06.2018
Meer info op pictogram camerabewaking
Het bekende pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking is, zal voortaan een pak meer informatie bevatten. Met specifieke vereisten voor ANPR-camera's. Een gevolg van de Nieuwe Camerawet en de ...
Read more
30.05.2018
Boete van FOD Economie voor leasingmaatschappij, dienstenverlener aan vennootschappen, vastgoedmakelaar en diamanthandelaar die antiwitwaswet niet naleeft
Ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, dienstenverleners aan vennootschappen, vastgoedmakelaars en diamanthandelaars die een inbreuk plegen tegen de antiwitwaswet van 18 september 2017 ...
Read more
30.05.2018
Kennisgeving afschrift beslissing zowel in burgerlijke als strafzaken verplicht (art. 32 Wet Werklastvermindering Justitie)
De wetgever schaaft aan de regels rond de mededeling door de griffie van een niet-ondertekend afschrift van een vonnis aan de partijen of hun advocaten:er wordt uitdrukkelijk bevestigd dat zowel in ...
Read more
30.05.2018
Rechter doet geen uitspraak zolang zaak niet correct is ingeschreven op rol (art. 30 en 44 Wet Werklastvermindering Justitie)
Een zaak moet ingeschreven zijn op de rol vr de zitting die aangegeven is in de dagvaarding. Bij een hoger beroep moet de zaak op de rol ingeschreven zijn vr de datum van verschijning die in de ...
Read more
30.05.2018
Onregelmatige proceshandeling corrigeerbaar bij herstelbare belangenschade (art. 40 Wet Werklastvermindering Justitie)
De rechter moet een partij voortaan de kans geven om een onregelmatigheid in de proceshandeling te herstellen wanneer hij vaststelt dat de door de andere partij ingeroepen belangenschade herstelbaar ...
Read more
30.05.2018
Incidenteel beroep alleen nog mogelijk in eerste conclusie (art. 41-43 en 45 Wet Werklastvermindering Justitie)
De wetgever brengt enkele veranderingen aan de regels rond het hoger beroep. Het 'uitgelokt hoger beroep' krijgt een wettelijke bevestiging. En het incidenteel beroep kan niet langer op elk moment ...
Read more
30.05.2018
Verbetering rechterlijke beslissingen bijgestuurd (art. 34-39 Wet Werklastvermindering Justitie)
De wetgever brengt enkele veranderingen aan de regels voor de verbetering van rechterlijke beslissingen. Meer zaken kunnen eenvoudigweg hersteld worden. En de regeling voor het herstel van het ...
Read more
30.05.2018
Geen manuele handtekening nodig op elektronisch neergelegde conclusies (art. 31 Wet Werklastvermindering Justitie)
Voortaan moet de partij of haar raadsman de conclusies alleen nog manueel handtekenen als ze niet elektronisch worden neergelegd. Worden ze elektronisch neergelegd (momenteel via het ...
Read more
30.05.2018
Gerechtsbrief met elektronisch ontvangstbewijs in de steigers (art. 11 Wet Werklastvermindering Justitie)
De ontvanger van de gerechtsbrief zal in de toekomst een elektronisch ontvangstbewijs kunnen ondertekenen. Tot nu bestaat enkel een papieren ontvangstbewijs. Maar een papieren document vraagt pakken ...
Read more
30.05.2018
Rechtbank eerste aanleg geeft geen afschriften burgerlijke stand meer (art. 2 Wet Werklastvermindering Justitie)
De griffies van de rechtbanken van eerste aanleg geven geen afschriften of uittreksels meer af van de akten van de burgerlijke stand. Hiervoor kan men alleen nog terecht bij de gemeenten. In de ...
Read more
30.05.2018
Nietigheidsleer toepasselijk op betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen (art. 7-10 en 13 Wet Werklastvermindering Justitie)
In Titel I, hoofdstuk VII (art. 32-47) van het Gerechtelijk Wetboek staan de regels voor de betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen. De nieuwe wet van 25 mei 2018 voorziet nu - in ...
Read more
30.05.2018
Territoriaal bevoegde familierechtbank niet meer vrij te kiezen bij EOT (art. 29 en 49 Wet Werklastvermindering Justitie)
Echtgenoten kunnen bij een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming (EOT) niet langer volledig vrij kiezen bij welke rechtbank van eerste aanleg ze hun ...
Read more
30.05.2018
Jaarlijkse welvaartspremie voor oudere gepensioneerde zelfstandigen
Met ingang van 1 mei 2018 wordt een jaarlijkse forfaitaire welvaartspremie ingevoerd voor gepensioneerde bejaarde zelfstandigen. Bedoeling is om de sociale dekking voor zelfstandigen verder te ...
Read more
29.05.2018
Ook onafhankelijke beheersentiteiten en collectieve beheersorganisaties betalen bijdrage voor transparantiefonds auteursrechten
Het collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten kan sinds kort door drie soorten instellingen verzorgd worden: beheersvennootschappen, collectieve beheersorganisaties en onafhankelijke ...
Read more
29.05.2018
Overlast op treinen en in stations vanaf 1 november bestraft met administratieve geldboete
Vanaf 1 november 2018 kan overlast op treinen, in treinstations en op de parkings van de stations bestraft worden met een administratieve geldboete. De bedragen variren van 50 tot 300 euro maar ...
Read more
28.05.2018
Vlaanderen hervormt verkooprecht en vereenvoudigt registratiebelasting vanaf 1 juni 2018
Via het decreet van 18 mei 2018 hervormt Vlaanderen zijn verkooprecht en vereenvoudigt het zijn registratiebelasting. Het nieuwe decreet brengt daarvoor een aantal belangrijke en ingrijpende ...
Read more
23.05.2018
Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Camerawet van kracht. Die introduceert een nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's en een nieuw register voor beeldverwerkingsactiviteiten. Een uitvoeringsbesluit ...
Read more
23.05.2018
Territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen afgestemd op kantonhervorming
Op 1 juni en 1 juli 2018 treedt een deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons in werking. Wat betekent dat de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde gevallen ...
Read more
22.05.2018
KMO's kunnen nu ook 'vordering tot collectief herstel' instellen
Een wet van 30 maart 2018 maakt de regeling over de 'rechtsvordering tot collectief herstel' die in het Wetboek van Economisch Recht (WER) staat, ook van toepassing op KMO's. De 'vordering tot ...
Read more
22.05.2018
Aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet voortaan centraal ingediend
Met ingang van 1 juni 2018 worden sommige koninklijke besluiten over de stelsels van loopbaanonderbreking en tijdskrediet aangepast om de centralisering van de indiening van de aanvragen mogelijk te ...
Read more
17.05.2018
Verblijfsvergunning van non-EU studenten voortaan ingetrokken bij onvoldoende credits of studiepunten
Non-EU studenten die 'onvoldoende voortgang' boeken tijdens hun studie in ons land, riskeren voortaan hun verblijfsvergunning te verliezen. Voldoende studiepunten of credits halen, is dus de ...
Read more
17.05.2018
Vlaanderen verplicht periodieke keuring voor oldtimers
Sinds 20 mei 2018 moeten oldtimers (O-kentekenplaat) in Vlaanderen verplicht naar de periodieke keuring. De periodiciteit hangt af van de leeftijd van het voertuig. Sommige trage voertuigen krijgen ...
Read more
17.05.2018
Vlaanderen verstrengt regels voor technische keuring voertuigen
Vlaanderen heeft de regels voor de technische keuring van voertuigen aanzienlijk aangescherpt. Het Vlaams gewest schikt zich daardoor naar de vereisten uit Keuringsrichtlijn 2014/45, onderdeel van ...
Read more
17.05.2018
Statuut gereglementeerde vastgoedvennootschappen bijgewerkt
Een KB van 23 april 2018 brengt het 'KB van 13 juli 2014 met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen' in overeenstemming met de recente wijzigingen aan de wet van 22 oktober 2017. ...
Read more