NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Fiscus stuurt nog meer belastingplichtigen een vooringevulde belastingaangifte

Vanaf het aanslagjaar 2012 zal de fiscus alle belastingplichtigen die een pensioen ontvangen bedoeld in Vak V.A. van de PB-aangifte, een ?voorstel van vereenvoudigde aangifte' sturen. Daarmee breidt de fiscus zijn pilootprojecten van 2010 en 2011 uit waarbij belastingplichtigen die geen andere inkomsten hadden dan pensioenen, werkloosheids- en andere uitkeringen, al een vooringevulde PB-aangifte toegestuurd kregen. Nu ontvangen bv. ook belastingplichtigen die sommen ontvangen in het kader van pensioensparen, of een wettelijke uitkering krijgen wegens blijvende arbeidsongeschiktheid zo'n vooringevulde belastingaangifte. Belastingplichtigen die voor het aanslagjaar 2011 een ?voorstel van vereenvoudigde aangifte' ontvingen, en die er een correctie in aanbrachten, zullen er ook in 2012 een krijgen, zelfs als ze niet meer aan de voorwaarden voldoen.

Voorstel van vereenvoudigde aangifte

Het ?voorstel van vereenvoudigde aanslag' vermeldt de belastbare grondslag en de daarop verschuldigde of terug te krijgen belasting, samen met alle inlichtingen en gegevens die de belastingadministratie in aanmerking nam om de belasting te berekenen. De belastingplichtigen kunnen uiteraard eventueel bezwaar aantekenen en fouten of lacunes melden.

Vrijstellingsvoorwaarden

Belastingplichtigen worden vanaf het aanslagjaar 2012 vrijgesteld van de aangifteplicht in de personenbelasting, en ontvangen van de fiscus een ?voorstel van vereenvoudigde aangifte', als ze geen andere belastbare inkomsten en elementen moeten aangeven dan (wijziging § 2, art. 178 KB/WIB 1992):

1) wettelijke pensioenen verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd en de achterstallen daarvan;

2) overlevingspensioenen en de achterstallen daarvan;

3) andere pensioenen, renten, omzettingsrenten, als renten of pensioenen geldende kapitalen, afkoopwaarden, en als zodanig geldende toelagen en de achterstallen daarvan;

3)/1 uitkeringen, toelagen, renten en omzettingsrenten van kapitalen voortvloeiend uit de wetgeving op de arbeidsongevallen of beroepsziekten wegens blijvende ongeschiktheid en de achterstallen daarvan;

3)/2 sommen die afkomstig zijn van een in het kader van het pensioensparen geopende spaarrekening of spaarverzekering;

4) werkloosheidsuitkeringen en de achterstallen daarvan;

5) wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en de achterstallen daarvan;

6) uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen;

7) uitgaven betaald voor prestaties betaald met dienstencheques;

8) bedrijfsvoorheffing en voorafbetalingen;

9) persoonlijke gegevens en gezinslasten;

10) niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen.

De belastingadministratie heeft deze criteria nu uitgebreid tot het geheel van de pensioenen bedoeld in Vak V.A. van de PB-aangifte (alle pensioenen, renten, wettelijke uitkeringen wegens blijvende arbeidsongeschiktheid, kapitalen en afkoopwaarden) en beperkt ze dus niet langer tot de wettelijke pensioenen.

De belastingadministratie baseert zich op de gekende gegevens van het voorgaande aanslagjaar en op de gegevens die ze kent op het ogenblik dat ze de doelgroep afsluit.

Geen vrijstelling voor?

De vrijstelling van aangifteplicht geldt niet voor de belastingplichtigen die:

1) inkomsten van buitenlandse oorsprong moeten aangeven;

2) één of meer rekeningen in het buitenland bezitten;

3) in de loop van het belastbare tijdperk overleden zijn. De vrijstelling geldt dan ook niet voor hun erfgenamen, algemene legatarissen of begiftigden die de aangifte van de overledene moeten indienen;

4) van ambtswege uit de bevolkingsregisters geschrapt zijn;

5) hun woonplaats in het buitenland hebben;

6) geen gekend adres hebben;

7) beroepsinkomsten hebben die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op hun andere inkomsten;

8) echtgenoot van een in punt 7) bedoelde belastingplichtige zijn;

9) een deel 2 van de PB-aangifte hebben ingevuld of moeten invullen.

Deze groep van belastingplichtigen zal dus geen voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen, maar een normaal aangifteformulier.

Fiscus stuurt geen vereenvoudigde aangifte aan?

De fiscus is niet verplicht om een voorstel van vereenvoudigde aangifte te sturen aan de door artikel 178, KB/WIB 1992 van de aangifteplicht vrijgestelde belastingplichtigen van wie de belastbare inkomsten minder bedragen dan:

de belastingvrije som, indien het gaat om belastingplichtigen die alleen worden belast;

de samengestelde belastingvrije sommen van de beide belastingplichtigen wanneer er een gemeenschappelijke aanslag moet worden gevestigd.

Behoud in de doelgroep

Belastingplichtigen die voor het aanslagjaar 2011 een ?voorstel van vereenvoudigde aangifte' in de personenbelasting ontvingen, en die er een correctie in aanbrachten, zullen ook voor het aanslagjaar 2012 een krijgen, zelfs als ze daardoor niet meer aan de voorwaarden voor de vrijstelling van aangifte voldoen.

Dit op voorwaarde dat zij geen andere aan te geven inkomsten hebben dan:

wettelijke pensioenen verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd en de achterstallen daarvan;

overlevingspensioenen en de achterstallen daarvan;

andere pensioenen, renten, omzettingsrenten, als renten of pensioenen geldende kapitalen, afkoopwaarden, en als zodanig geldende toelagen en de achterstallen daarvan;

uitkeringen, toelagen, renten en omzettingsrenten van kapitalen voortvloeiend uit de wetgeving op de arbeidsongevallen of beroepsziekten wegens blijvende ongeschiktheid en de achterstallen daarvan;

sommen die afkomstig zijn van een in het kader van het pensioensparen geopende spaarrekening of spaarverzekering;

werkloosheidsuitkeringen en de achterstallen daarvan;

wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en de achterstallen daarvan.

In werking

Het KB van 22 april 2012 treedt in werking vanaf aanslagjaar 2012.

Bron: Koninklijk besluit van 22 april 2012 tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte, BS 25 april 2012 (ed. 2), 25.295.

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 23 maart 2011 tot wijziging van het artikel 178 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 30 maart 2011, 21.184.
? Wet houdende diverse bepalingen (I) van 29 december 2010, BS 31 december 2010 (ed. 3), 83506 ? art. 27 tot en met art. 31.
? Koninklijk besluit van 2 maart 2010 tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 met betrekking tot het voorstel van aanslag, BS 9 maart 2010 (ed. 2), 14.904.NIEUWS—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Lees meer
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Lees meer
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Lees meer
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Lees meer
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Lees meer
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Lees meer
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Lees meer
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Lees meer
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Lees meer
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Lees meer
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Lees meer
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Lees meer
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Lees meer
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Lees meer
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Lees meer
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Lees meer
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Lees meer
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Lees meer
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Lees meer
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Lees meer
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Lees meer
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Lees meer
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Lees meer
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Lees meer
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Lees meer
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Lees meer
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Lees meer
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Lees meer
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Lees meer