NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Regularisatie van onregelmatige buitenlandse adoptie

Wie een kind in het buitenland heeft geadopteerd zonder de wettelijke regels na te leven, kan de adoptie voortaan geregulariseerd zien. Maar alleen onder heel strikte voorwaarden. De adoptanten moeten wel nog de voorbereiding volgen en geschikt verklaard worden door de jeugdrechtbank vooraleer de adoptiebeslissing kan erkend worden.

Regularisatie

Adoptanten met hun gewone verblijfplaats in België die een kind in het buitenland geadopteerd hebben, zonder dat ze in ons land een voorbereiding hebben gevolgd en zonder dat ze een geschiktheidsvonnis hebben gekregen, kunnen hun adoptie voortaan laten regulariseren. Het is de federale centrale autoriteit (dienst Internationale adoptie bij de FOD Justitie) die daarvoor bevoegd is.

Toestemming voor voorbereiding

De federale centrale autoriteit die kennis krijgt van een onregelmatige buitenlandse adoptie, hoeft niet langer de erkenning van de door de adoptanten verkregen buitenlandse rechterlijke beslissing of openbare akte automatisch te weigeren. Voortaan onderzoekt zij het dossier.
Zij kan de adoptanten de toestemming geven om de door de gemeenschap georganiseerde adoptievoorbereiding te volgen en bij de jeugdrechtbank het vonnis aan te vragen waarbij ze geschikt en bekwaam worden bevonden om een interlandelijke adoptie aan te gaan. En eens dat vonnis er is, kan de federale centrale autoriteit de buitenlandse rechterlijke beslissing of openbare akte over de adoptie erkennen.

Strikte voorwaarden

Uiteraard kan regularisatie niet zomaar. Om misbruiken te vermijden, zijn er strikte voorwaarden. Er zijn er vijf en die zijn cumulatief. Pas wanneer die vervuld zijn, zal de federale centrale autoriteit toestemming geven om met de voorbereiding te starten.

Geen wetsontduiking

De buitenlandse adoptie mag niet gebeurd zijn om de Belgische adoptiewetgeving te ontduiken. Wetsontduiking doet zich bv. voor wanneer adoptanten wel degelijk voldoende ingelicht waren over de Belgische wetgeving maar opzettelijk beslist hebben om die niet te volgen en in het buitenland een vrije adoptieprocedure in te stellen.

Intrafamiliale adoptie

Regularisatie kan als het gaat om een intrafamiliale adoptie. Het kind moet verwant zijn met de adoptant, zijn echtgenoot of de persoon met wie hij samenwoont. Ook verwanten van overleden partners komen in aanmerking. De verwantschapsgraad wordt beperkt tot de vierde graad.

Maar regularisatie kan ook wanneer het kind, zonder verwant te zijn met de adoptanten, zijn dagelijks leven duurzaam heeft gedeeld met de adoptanten, nog voor er sprake was van een adoptieproject. De band die tussen adoptanten en kind bestaat moet zijn zoals een band tussen ouders en kind.

Geen andere duurzame oplossing

Voor het kind mag er geen andere duurzame oplossing van familiale opvang bestaan dan de interlandelijke adoptie. Hierbij wordt rekening gehouden met het hoger belang van het kind en zijn rechten op grond van het internationale recht.

Om te beoordelen of die voorwaarde is vervuld, neemt de federale centrale autoriteit het tijdstip van de regularisatieaanvraag als referentiepunt. Dit betekent dat, wanneer na de adoptie een duurzame oplossing van familiale opvang is gevonden voor het kind, de regularisatie niet zal toegestaan worden. Wordt het kind opgevangen in een instelling, dan zal regularisatie wel kunnen.

Deze derde voorwaarde geldt niet wanneer het gaat om een kind van de echtgenoot of de persoon met wie de adoptant samenwoont. Regularisatie is in zo'n geval mogelijk, ook als het kind nog bij zijn moeder of vader woont, of een andere duurzame familiale opvang heeft.

Erkenningsvoorwaarden

De federale centrale autoriteit gaat ook na of de erkenningsvoorwaarden nageleefd kunnen worden wanneer de adoptieprocedure wordt geregulariseerd en zij verzocht zal worden om het adoptievonnis te erkennen.

Zij zal bv. onderzoeken of de adoptie wel door de bevoegde autoriteit of in de door het buitenlands recht vereiste vormen is tot stand gebracht.

Advies centrale gemeenschapsautoriteit

Tot slot moet de centrale autoriteit van de gemeenschap (in Vlaanderen Kind en Gezin) een advies geven. Dat gaat onder meer over de adopteerbaarheid van het kind en de vraag of de interlandelijke adoptie en de beslissing om het kind toe te vertrouwen aan de adoptanten toegemoet komt aan het hoger belang van het kind en de eerbied voor zijn fundamentele rechten.

Het advies zal gebaseerd zijn op een kinddossier dat de bevoegde autoriteit in het land van herkomst zal moeten bezorgen.

Erkenning

Als de vijf voorwaarden zijn vervuld, geeft de federale centrale autoriteit toestemming om de adoptieprocedure op te starten. De adoptanten kunnen vanaf dan de door de gemeenschap georganiseerde voorbereiding volgen en een vonnis krijgen waaruit blijkt dat ze bekwaam en geschikt zijn om tot een interlandelijke adoptie over te gaan.

Wanneer de federale centrale autoriteit het afschrift van het geschiktheidsvonnis ontvangt zal zij in principe de vreemde adoptiebeslissing erkennen. Tenzij bv. wanneer intussen zou blijken dat de adoptie strijdig is met de openbare orde.

Wanneer de vijf voorwaarden niet zijn vervuld, krijgen de adoptanten geen toestemming om de adoptieprocedure op te starten. De centrale autoriteit zal dan weigeren om de adoptiebeslissing te erkennen.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet van 11 april 2012 treedt in werking op 17 mei 2012.

Overgangsregeling

De wetgever voorziet in een uitgebreide overgangsregeling.

Het eerste geval gaat over de situatie waarbij de federale centrale autoriteit, voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet, een adoptie niet heeft willen erkennen, omdat zij op een onregelmatige wijze werd verkregen. De adoptanten kunnen de zaak nu opnieuw bij de autoriteit aanhangig maken voor een regularisatie. Wanneer die hen, bij vervulling van de vijf voorwaarden, toestemming geeft om de voorbereiding te volgen en ze een geschiktheidsvonnis krijgen, kan de autoriteit zich nog een keer uitspreken over de eerder geweigerde erkenning van de akte of beslissing waarbij de adoptie werd uitgesproken.

De tweede overgangsbepaling regelt het geval waarbij de adoptanten, voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet, een buitenlandse adoptiebeslissing hebben verkregen zonder voorbereiding of geschiktheidsvonnis, maar die de adoptieprocedure wel al hebben opgestart.

Als de procedure op het moment van de inwerkingtreding nog niet is afgelopen, kunnen de adoptanten de zaak voor een regularisatie aanhangig maken bij de federale centrale autoriteit.

Als de procedure is beëindigd voor de inwerkingtreding van de wet, kunnen de adoptanten onverwijld een verzoek tot erkenning van de adoptie aanhangig maken. Uiteraard zal de autoriteit wel nagaan of de vijf voorwaarden zijn vervuld.

Bron: Wet van 11 april 2012 tot regularisatie van de adoptieprocedures die in het buitenland zijn gevoerd door personen die hun gewone verblijfplaats in België hebben, BS 7 mei 2012.

Zie ook:
Burgerlijk Wetboek, art. 361?1 e.v.NOUVELLES—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Lire la suite
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Lire la suite
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Lire la suite
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Lire la suite
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Lire la suite
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Lire la suite
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Lire la suite
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Lire la suite
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Lire la suite
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Lire la suite
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Lire la suite
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Lire la suite
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Lire la suite
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Lire la suite
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Lire la suite
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Lire la suite
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Lire la suite
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Lire la suite
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Lire la suite
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Lire la suite
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Lire la suite
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Lire la suite
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Lire la suite
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Lire la suite
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Lire la suite
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Lire la suite
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Lire la suite