NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Vlaamse huurpremie voor wie wacht op sociale woning

Vanaf 1 augustus 2012 krijgen mensen met een laag inkomen, die al 5 jaar of langer kandidaat-huurder zijn voor een sociale woning, een tegemoetkoming voor de huurprijs van hun huidige woning. De basispremie bedraagt maandelijks maximum 120 euro per gezin. Voor elke persoon ten laste komt daar 20 euro bovenop.

Huurpremie in afwachting van sociale woning

Mensen met een laag inkomen die wachten op een sociale woning zullen het vanaf 1 augustus 2012 iets makkelijker hebben om hun private huurwoonst in Vlaanderen te betalen. Wie al 5 jaar of langer is ingeschreven bij een sociale huisvestingsmaatschappij heeft voortaan recht op een maandelijkse huurpremie. Die bedraagt een derde van de maandelijkse huurprijs van de huidige woning, met een maximum van 120 euro per gezin. Voor elke persoon ten laste komt daar 20 euro bij.

De huurpremie past in het beleid om de woonzekerheid en de woonkwaliteit van huurders, in het bijzonder van de meest kwetsbare gezinnen, te versterken.

Gedurende 6 jaar of langer

De gezinnen ontvangen de premie zolang ze wachten op een woning en dat in principe gedurende maximaal 6 jaar vanaf de startdatum. Maar indien ze tijdens deze periode geen woning aangeboden kregen, zal Wonen-Vlaanderen de premie ook daarna blijven uitbetalen. Het bedrag zal wel eerst herberekend worden volgens de huurprijs van de huidige woning die dan geldt en het eventueel aangepaste aantal personen ten laste.

Niet voor iedereen?

De tegemoetkoming wordt niet verleend:

als de woning van de kandidaat-huurder een sociale huurwoning is;

als de woning van de kandidaat-huurder verhuurd wordt door een familielid tot en met de tweede graad dat op hetzelfde adres woont;

als het inkomen van de kandidaat-huurders hoger is dan het maximumbedrag dat geldt voor de toepassing van het huursubsidiebesluit;

als de huurprijs meer bedraagt dan het maximum in het huursubsidiebesluit (verhoogd met 10% als de huurwoning in het Vlab-investgebied ligt);

als er voor de kandidaat-huurder al een huurpremie verleend is die werd stopgezet.

Referentiebestand en aanvraag

De gegevens van kandidaat-huurders zijn opgenomen in een referentiebestand. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) stelt dit bestand (op 1 mei 2012) ter beschikking van Wonen-Vlaanderen en van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Alledrie zorgen ze voor een maandelijkse gegevensupdate.

Een maand voordat de premie zou starten, stuurt Wonen-Vlaanderen de kandidaten een aanvraagformulier. Wie de premie wil ontvangen, moet het ingevuld terugsturen.

Onvolledige aanvraagformulieren kunnen aangevuld worden. Hiervoor krijgen de kandidaten maximum 6 maanden (of 9 maanden wanneer ingediend voor 1 februari 2013) de tijd vanaf het verzoek tot vervollediging. Het onvolledig ingediende aanvraagformulier wordt als onbestaande beschouwd voor wie deze deadline niet respecteert.

Binnen de 2 maanden nadat Wonen-Vlaanderen het dossier volledig heeft verklaard deelt het zijn beslissing mee aan de kandidaten. Wie recht heeft op de premie ontvangt dan ook het precieze premiebedrag en de startdatum.

De premie kan in bepaalde gevallen worden opgeschort of stopgezet.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders BS 25 mei 2012 (ed. 2).

Zie ook
Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders, BS 9 maart 2007. (huursubsidiebesluit)NIEUWS—

11.06.2018
Eigen zaak starten kan vanaf september 2018 zonder 'attest bedrijfsbeheer'
Wie in Vlaanderen een eigen zaak wil starten, heeft daarvoor vanaf 1 september 2018 niet langer een attest 'basiskennis bedrijfsbeheer' nodig. Geen attest bedrijfsbeheer meer vanaf 1 september . Tot ...
Lees meer
06.06.2018
06.06.2018
Arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars kan voor voetballers vanaf 15 jaar
De arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sportbeoefenaars bepaalt dat men die specifieke arbeidsovereenkomst slechts (ten vroegste) geldig kan aangaan vanaf het einde van de voltijdse leerplicht. ...
Lees meer
06.06.2018
Vlaams Gelijkekansendecreet aangevuld na Europese ingebrekestelling
De Vlaamse overheid heeft het Gelijkekansendecreet aangevuld met een rechtvaardigingsgrond voor een direct onderscheid op basis van geslacht bij de levering van goederen en diensten. Het gaat om een ...
Lees meer
06.06.2018
Vlaanderen schrapt vermoeden van tenlasteneming bij gewaarborgde gezinsbijslag
De Vlaamse overheid schrapt het vermoeden dat de aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag het kind voor wie hij een tegemoetkoming bij Famifed aanvraagt ten laste heeft als het bij hem gedomicilieerd ...
Lees meer
05.06.2018
FOD Justitie krijgt cel gelijke kansen
Binnen de FOD Justitie komt er een cel gelijke kansen. Ze helpt de bevoegde minister bij zijn beleid rond gelijke kansen en non-discriminatie. De nieuwe cel krijgt onderdak bij het DG Wetgeving, ...
Lees meer
01.06.2018
Meer info op pictogram camerabewaking
Het bekende pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking is, zal voortaan een pak meer informatie bevatten. Met specifieke vereisten voor ANPR-camera's. Een gevolg van de Nieuwe Camerawet en de ...
Lees meer
30.05.2018
Boete van FOD Economie voor leasingmaatschappij, dienstenverlener aan vennootschappen, vastgoedmakelaar en diamanthandelaar die antiwitwaswet niet naleeft
Ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, dienstenverleners aan vennootschappen, vastgoedmakelaars en diamanthandelaars die een inbreuk plegen tegen de antiwitwaswet van 18 september 2017 ...
Lees meer
30.05.2018
Kennisgeving afschrift beslissing zowel in burgerlijke als strafzaken verplicht (art. 32 Wet Werklastvermindering Justitie)
De wetgever schaaft aan de regels rond de mededeling door de griffie van een niet-ondertekend afschrift van een vonnis aan de partijen of hun advocaten:er wordt uitdrukkelijk bevestigd dat zowel in ...
Lees meer
30.05.2018
Rechter doet geen uitspraak zolang zaak niet correct is ingeschreven op rol (art. 30 en 44 Wet Werklastvermindering Justitie)
Een zaak moet ingeschreven zijn op de rol vr de zitting die aangegeven is in de dagvaarding. Bij een hoger beroep moet de zaak op de rol ingeschreven zijn vr de datum van verschijning die in de ...
Lees meer
30.05.2018
Onregelmatige proceshandeling corrigeerbaar bij herstelbare belangenschade (art. 40 Wet Werklastvermindering Justitie)
De rechter moet een partij voortaan de kans geven om een onregelmatigheid in de proceshandeling te herstellen wanneer hij vaststelt dat de door de andere partij ingeroepen belangenschade herstelbaar ...
Lees meer
30.05.2018
Incidenteel beroep alleen nog mogelijk in eerste conclusie (art. 41-43 en 45 Wet Werklastvermindering Justitie)
De wetgever brengt enkele veranderingen aan de regels rond het hoger beroep. Het 'uitgelokt hoger beroep' krijgt een wettelijke bevestiging. En het incidenteel beroep kan niet langer op elk moment ...
Lees meer
30.05.2018
Verbetering rechterlijke beslissingen bijgestuurd (art. 34-39 Wet Werklastvermindering Justitie)
De wetgever brengt enkele veranderingen aan de regels voor de verbetering van rechterlijke beslissingen. Meer zaken kunnen eenvoudigweg hersteld worden. En de regeling voor het herstel van het ...
Lees meer
30.05.2018
Geen manuele handtekening nodig op elektronisch neergelegde conclusies (art. 31 Wet Werklastvermindering Justitie)
Voortaan moet de partij of haar raadsman de conclusies alleen nog manueel handtekenen als ze niet elektronisch worden neergelegd. Worden ze elektronisch neergelegd (momenteel via het ...
Lees meer
30.05.2018
Gerechtsbrief met elektronisch ontvangstbewijs in de steigers (art. 11 Wet Werklastvermindering Justitie)
De ontvanger van de gerechtsbrief zal in de toekomst een elektronisch ontvangstbewijs kunnen ondertekenen. Tot nu bestaat enkel een papieren ontvangstbewijs. Maar een papieren document vraagt pakken ...
Lees meer
30.05.2018
Rechtbank eerste aanleg geeft geen afschriften burgerlijke stand meer (art. 2 Wet Werklastvermindering Justitie)
De griffies van de rechtbanken van eerste aanleg geven geen afschriften of uittreksels meer af van de akten van de burgerlijke stand. Hiervoor kan men alleen nog terecht bij de gemeenten. In de ...
Lees meer
30.05.2018
Nietigheidsleer toepasselijk op betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen (art. 7-10 en 13 Wet Werklastvermindering Justitie)
In Titel I, hoofdstuk VII (art. 32-47) van het Gerechtelijk Wetboek staan de regels voor de betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen. De nieuwe wet van 25 mei 2018 voorziet nu - in ...
Lees meer
30.05.2018
Territoriaal bevoegde familierechtbank niet meer vrij te kiezen bij EOT (art. 29 en 49 Wet Werklastvermindering Justitie)
Echtgenoten kunnen bij een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming (EOT) niet langer volledig vrij kiezen bij welke rechtbank van eerste aanleg ze hun ...
Lees meer
30.05.2018
Jaarlijkse welvaartspremie voor oudere gepensioneerde zelfstandigen
Met ingang van 1 mei 2018 wordt een jaarlijkse forfaitaire welvaartspremie ingevoerd voor gepensioneerde bejaarde zelfstandigen. Bedoeling is om de sociale dekking voor zelfstandigen verder te ...
Lees meer
29.05.2018
Ook onafhankelijke beheersentiteiten en collectieve beheersorganisaties betalen bijdrage voor transparantiefonds auteursrechten
Het collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten kan sinds kort door drie soorten instellingen verzorgd worden: beheersvennootschappen, collectieve beheersorganisaties en onafhankelijke ...
Lees meer
29.05.2018
Overlast op treinen en in stations vanaf 1 november bestraft met administratieve geldboete
Vanaf 1 november 2018 kan overlast op treinen, in treinstations en op de parkings van de stations bestraft worden met een administratieve geldboete. De bedragen variren van 50 tot 300 euro maar ...
Lees meer
28.05.2018
Vlaanderen hervormt verkooprecht en vereenvoudigt registratiebelasting vanaf 1 juni 2018
Via het decreet van 18 mei 2018 hervormt Vlaanderen zijn verkooprecht en vereenvoudigt het zijn registratiebelasting. Het nieuwe decreet brengt daarvoor een aantal belangrijke en ingrijpende ...
Lees meer
23.05.2018
Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Camerawet van kracht. Die introduceert een nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's en een nieuw register voor beeldverwerkingsactiviteiten. Een uitvoeringsbesluit ...
Lees meer
23.05.2018
Territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen afgestemd op kantonhervorming
Op 1 juni en 1 juli 2018 treedt een deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons in werking. Wat betekent dat de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde gevallen ...
Lees meer
22.05.2018
KMO's kunnen nu ook 'vordering tot collectief herstel' instellen
Een wet van 30 maart 2018 maakt de regeling over de 'rechtsvordering tot collectief herstel' die in het Wetboek van Economisch Recht (WER) staat, ook van toepassing op KMO's. De 'vordering tot ...
Lees meer
22.05.2018
Aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet voortaan centraal ingediend
Met ingang van 1 juni 2018 worden sommige koninklijke besluiten over de stelsels van loopbaanonderbreking en tijdskrediet aangepast om de centralisering van de indiening van de aanvragen mogelijk te ...
Lees meer
17.05.2018
Verblijfsvergunning van non-EU studenten voortaan ingetrokken bij onvoldoende credits of studiepunten
Non-EU studenten die 'onvoldoende voortgang' boeken tijdens hun studie in ons land, riskeren voortaan hun verblijfsvergunning te verliezen. Voldoende studiepunten of credits halen, is dus de ...
Lees meer
17.05.2018
Vlaanderen verplicht periodieke keuring voor oldtimers
Sinds 20 mei 2018 moeten oldtimers (O-kentekenplaat) in Vlaanderen verplicht naar de periodieke keuring. De periodiciteit hangt af van de leeftijd van het voertuig. Sommige trage voertuigen krijgen ...
Lees meer
17.05.2018
Vlaanderen verstrengt regels voor technische keuring voertuigen
Vlaanderen heeft de regels voor de technische keuring van voertuigen aanzienlijk aangescherpt. Het Vlaams gewest schikt zich daardoor naar de vereisten uit Keuringsrichtlijn 2014/45, onderdeel van ...
Lees meer
17.05.2018
Statuut gereglementeerde vastgoedvennootschappen bijgewerkt
Een KB van 23 april 2018 brengt het 'KB van 13 juli 2014 met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen' in overeenstemming met de recente wijzigingen aan de wet van 22 oktober 2017. ...
Lees meer