NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel Van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T 0032 50 35 63 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Extra maand ouderschapsverlof is een feit

Het ouderschapsverlof wordt opgetrokken van 3 naar 4 maanden. Europa had daar al langer op aangedrongen. De nieuwe regeling gaat in op 1 juni 2012. Aanvragen zijn dus mogelijk vanaf dat moment.

Daarnaast krijgt de werknemer ook het recht om zijn arbeidsregeling of werkrooster te laten aanpassen na het ouderschapsverlof. Dit kan voor een periode van maximum 6 maanden.

Ouderschapsverlof

Het KB op het Ouderschapsverlof (in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan) laat werknemers uit de privésector toe om ouderschapsverlof te nemen bij de geboorte of de adoptie van een kind.

Dit kan tot het kind 12 jaar is. Het kind mag dus nog geen 12 jaar zijn op het moment dat het ouderschapsverlof start. Tenzij het verlof op verzoek van de werkgever wordt uitgesteld en de schriftelijke kennisgeving al is gebeurd.

Let op! Sinds 20 mei 2011 kan ouderschapsverlof voor een gehandicapt kind genomen worden tot het kind 21 jaar is. De basiswet die daarvoor gezorgd heeft, dateert al van 13 april 2011. Nu wordt ook het KB op het Ouderschapsverlof aangepast in die zin.

De leeftijdsgrens van 21 jaar geldt enkel voor kinderen:

die voor minstens 66% getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of;

die een aandoening hebben waardoor ze minstens 4 punten scoren in pijler I van de medisch-sociale schaal uit de kinderbijslagregeling.

Extra maand

De extra maand ouderschapsverlof kan opgenomen worden onder de bestaande voorwaarden. De leeftijdsgrens voor het kind blijft behouden. En ook de anciënniteitsvoorwaarden, de voorwaarden voor een geldige kennisgeving aan de werkgever ? blijven ongewijzigd.

Ook hier kan de werknemer kiezen voor een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst, een vermindering van de prestaties tot een halftijdse baan of een vermindering van de prestaties met 1/5.

De extra maand brengt het totale saldo op:

hetzij 4 maanden volledige schorsing van de prestaties, opsplitsbaar in maanden;

hetzij 8 maanden halftijdse vermindering van de prestaties, opsplitsbaar in periodes van 2 maanden of een veelvoud hiervan;

hetzij 20 maanden vermindering van de prestaties met 1/5, opsplitsbaar in periodes van 5 maanden of een veelvoud hiervan.

Het is nog steeds mogelijk om de verschillende vormen van verlof onderling te combineren.

Let op! Voor de bijkomende maand ouderschapsverlof zal de werknemer enkel een uitkering krijgen van de RVA wanneer het kind voor wie het verlof wordt opgenomen, geboren is of geadopteerd werd vanaf 8 maart 2012.

8 maart 2012 is de datum waarop richtlijn 2010/18 eigenlijk omgezet had moeten zijn. Richtlijn 2010/18 heeft de raamovereenkomst over ouderschapsverlof uitgevoerd. Het nieuwe KB van 31 mei 2012 zet die richtlijn nu gedeeltelijk om.

De onderbrekingsuitkering bedraagt op dit moment 771,33 euro per maand (bruto bedrag) voor een volledige schorsing.

Aangepast werkrooster

Het KB van 31 mei 2012 zorgt ervoor dat werknemers voortaan een aangepaste arbeidsregeling of een aangepast werkrooster kunnen vragen voor de periode na hun ouderschapsverlof. Dit kan voor maximum 6 maanden.

Hiertoe bezorgt de werknemer ten laatste 3 weken voor het einde van de lopende periode van ouderschapsverlof een schriftelijke aanvraag bij de werkgever. Hierin motiveert hij zijn verzoek. Hij geeft de redenen aan die verband houden met een betere combinatie tussen werk- en gezinsleven.

De werkgever beoordeelt de aanvraag en antwoordt schriftelijk ten laatste één week voor het einde van de lopende periode van ouderschapsverlof. De werkgever deelt in het geschrift mee op welke wijze hij bij de beoordeling rekening gehouden heeft met de eigen behoeften en die van de werknemer. De werkgever geeft dus schriftelijk een gemotiveerd antwoord, positief of negatief.

Het recht op een aangepast werkrooster komt er ook op vraag van Europa.

Bron: Koninklijk besluit van 31 mei 2012 tot omzetting van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG, BS 1 juni 2012

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan, BS 7 november 1997 (KB op het Ouderschapsverlof)
? Wet van 13 april 2011 tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof, BS 10 mei 2011
? Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG, Pb.L. 18 maart 2010, afl. 13 (Raamovereenkomst op het Ouderschapsverlof)NEWS—

11.06.2018
Eigen zaak starten kan vanaf september 2018 zonder 'attest bedrijfsbeheer'
Wie in Vlaanderen een eigen zaak wil starten, heeft daarvoor vanaf 1 september 2018 niet langer een attest 'basiskennis bedrijfsbeheer' nodig. Geen attest bedrijfsbeheer meer vanaf 1 september . Tot ...
Read more
06.06.2018
06.06.2018
Arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars kan voor voetballers vanaf 15 jaar
De arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sportbeoefenaars bepaalt dat men die specifieke arbeidsovereenkomst slechts (ten vroegste) geldig kan aangaan vanaf het einde van de voltijdse leerplicht. ...
Read more
06.06.2018
Vlaams Gelijkekansendecreet aangevuld na Europese ingebrekestelling
De Vlaamse overheid heeft het Gelijkekansendecreet aangevuld met een rechtvaardigingsgrond voor een direct onderscheid op basis van geslacht bij de levering van goederen en diensten. Het gaat om een ...
Read more
06.06.2018
Vlaanderen schrapt vermoeden van tenlasteneming bij gewaarborgde gezinsbijslag
De Vlaamse overheid schrapt het vermoeden dat de aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag het kind voor wie hij een tegemoetkoming bij Famifed aanvraagt ten laste heeft als het bij hem gedomicilieerd ...
Read more
05.06.2018
FOD Justitie krijgt cel gelijke kansen
Binnen de FOD Justitie komt er een cel gelijke kansen. Ze helpt de bevoegde minister bij zijn beleid rond gelijke kansen en non-discriminatie. De nieuwe cel krijgt onderdak bij het DG Wetgeving, ...
Read more
01.06.2018
Meer info op pictogram camerabewaking
Het bekende pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking is, zal voortaan een pak meer informatie bevatten. Met specifieke vereisten voor ANPR-camera's. Een gevolg van de Nieuwe Camerawet en de ...
Read more
30.05.2018
Boete van FOD Economie voor leasingmaatschappij, dienstenverlener aan vennootschappen, vastgoedmakelaar en diamanthandelaar die antiwitwaswet niet naleeft
Ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, dienstenverleners aan vennootschappen, vastgoedmakelaars en diamanthandelaars die een inbreuk plegen tegen de antiwitwaswet van 18 september 2017 ...
Read more
30.05.2018
Kennisgeving afschrift beslissing zowel in burgerlijke als strafzaken verplicht (art. 32 Wet Werklastvermindering Justitie)
De wetgever schaaft aan de regels rond de mededeling door de griffie van een niet-ondertekend afschrift van een vonnis aan de partijen of hun advocaten:er wordt uitdrukkelijk bevestigd dat zowel in ...
Read more
30.05.2018
Rechter doet geen uitspraak zolang zaak niet correct is ingeschreven op rol (art. 30 en 44 Wet Werklastvermindering Justitie)
Een zaak moet ingeschreven zijn op de rol vr de zitting die aangegeven is in de dagvaarding. Bij een hoger beroep moet de zaak op de rol ingeschreven zijn vr de datum van verschijning die in de ...
Read more
30.05.2018
Onregelmatige proceshandeling corrigeerbaar bij herstelbare belangenschade (art. 40 Wet Werklastvermindering Justitie)
De rechter moet een partij voortaan de kans geven om een onregelmatigheid in de proceshandeling te herstellen wanneer hij vaststelt dat de door de andere partij ingeroepen belangenschade herstelbaar ...
Read more
30.05.2018
Incidenteel beroep alleen nog mogelijk in eerste conclusie (art. 41-43 en 45 Wet Werklastvermindering Justitie)
De wetgever brengt enkele veranderingen aan de regels rond het hoger beroep. Het 'uitgelokt hoger beroep' krijgt een wettelijke bevestiging. En het incidenteel beroep kan niet langer op elk moment ...
Read more
30.05.2018
Verbetering rechterlijke beslissingen bijgestuurd (art. 34-39 Wet Werklastvermindering Justitie)
De wetgever brengt enkele veranderingen aan de regels voor de verbetering van rechterlijke beslissingen. Meer zaken kunnen eenvoudigweg hersteld worden. En de regeling voor het herstel van het ...
Read more
30.05.2018
Geen manuele handtekening nodig op elektronisch neergelegde conclusies (art. 31 Wet Werklastvermindering Justitie)
Voortaan moet de partij of haar raadsman de conclusies alleen nog manueel handtekenen als ze niet elektronisch worden neergelegd. Worden ze elektronisch neergelegd (momenteel via het ...
Read more
30.05.2018
Gerechtsbrief met elektronisch ontvangstbewijs in de steigers (art. 11 Wet Werklastvermindering Justitie)
De ontvanger van de gerechtsbrief zal in de toekomst een elektronisch ontvangstbewijs kunnen ondertekenen. Tot nu bestaat enkel een papieren ontvangstbewijs. Maar een papieren document vraagt pakken ...
Read more
30.05.2018
Rechtbank eerste aanleg geeft geen afschriften burgerlijke stand meer (art. 2 Wet Werklastvermindering Justitie)
De griffies van de rechtbanken van eerste aanleg geven geen afschriften of uittreksels meer af van de akten van de burgerlijke stand. Hiervoor kan men alleen nog terecht bij de gemeenten. In de ...
Read more
30.05.2018
Nietigheidsleer toepasselijk op betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen (art. 7-10 en 13 Wet Werklastvermindering Justitie)
In Titel I, hoofdstuk VII (art. 32-47) van het Gerechtelijk Wetboek staan de regels voor de betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen. De nieuwe wet van 25 mei 2018 voorziet nu - in ...
Read more
30.05.2018
Territoriaal bevoegde familierechtbank niet meer vrij te kiezen bij EOT (art. 29 en 49 Wet Werklastvermindering Justitie)
Echtgenoten kunnen bij een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming (EOT) niet langer volledig vrij kiezen bij welke rechtbank van eerste aanleg ze hun ...
Read more
30.05.2018
Jaarlijkse welvaartspremie voor oudere gepensioneerde zelfstandigen
Met ingang van 1 mei 2018 wordt een jaarlijkse forfaitaire welvaartspremie ingevoerd voor gepensioneerde bejaarde zelfstandigen. Bedoeling is om de sociale dekking voor zelfstandigen verder te ...
Read more
29.05.2018
Ook onafhankelijke beheersentiteiten en collectieve beheersorganisaties betalen bijdrage voor transparantiefonds auteursrechten
Het collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten kan sinds kort door drie soorten instellingen verzorgd worden: beheersvennootschappen, collectieve beheersorganisaties en onafhankelijke ...
Read more
29.05.2018
Overlast op treinen en in stations vanaf 1 november bestraft met administratieve geldboete
Vanaf 1 november 2018 kan overlast op treinen, in treinstations en op de parkings van de stations bestraft worden met een administratieve geldboete. De bedragen variren van 50 tot 300 euro maar ...
Read more
28.05.2018
Vlaanderen hervormt verkooprecht en vereenvoudigt registratiebelasting vanaf 1 juni 2018
Via het decreet van 18 mei 2018 hervormt Vlaanderen zijn verkooprecht en vereenvoudigt het zijn registratiebelasting. Het nieuwe decreet brengt daarvoor een aantal belangrijke en ingrijpende ...
Read more
23.05.2018
Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Camerawet van kracht. Die introduceert een nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's en een nieuw register voor beeldverwerkingsactiviteiten. Een uitvoeringsbesluit ...
Read more
23.05.2018
Territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen afgestemd op kantonhervorming
Op 1 juni en 1 juli 2018 treedt een deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons in werking. Wat betekent dat de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde gevallen ...
Read more
22.05.2018
KMO's kunnen nu ook 'vordering tot collectief herstel' instellen
Een wet van 30 maart 2018 maakt de regeling over de 'rechtsvordering tot collectief herstel' die in het Wetboek van Economisch Recht (WER) staat, ook van toepassing op KMO's. De 'vordering tot ...
Read more
22.05.2018
Aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet voortaan centraal ingediend
Met ingang van 1 juni 2018 worden sommige koninklijke besluiten over de stelsels van loopbaanonderbreking en tijdskrediet aangepast om de centralisering van de indiening van de aanvragen mogelijk te ...
Read more
17.05.2018
Verblijfsvergunning van non-EU studenten voortaan ingetrokken bij onvoldoende credits of studiepunten
Non-EU studenten die 'onvoldoende voortgang' boeken tijdens hun studie in ons land, riskeren voortaan hun verblijfsvergunning te verliezen. Voldoende studiepunten of credits halen, is dus de ...
Read more
17.05.2018
Vlaanderen verplicht periodieke keuring voor oldtimers
Sinds 20 mei 2018 moeten oldtimers (O-kentekenplaat) in Vlaanderen verplicht naar de periodieke keuring. De periodiciteit hangt af van de leeftijd van het voertuig. Sommige trage voertuigen krijgen ...
Read more
17.05.2018
Vlaanderen verstrengt regels voor technische keuring voertuigen
Vlaanderen heeft de regels voor de technische keuring van voertuigen aanzienlijk aangescherpt. Het Vlaams gewest schikt zich daardoor naar de vereisten uit Keuringsrichtlijn 2014/45, onderdeel van ...
Read more
17.05.2018
Statuut gereglementeerde vastgoedvennootschappen bijgewerkt
Een KB van 23 april 2018 brengt het 'KB van 13 juli 2014 met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen' in overeenstemming met de recente wijzigingen aan de wet van 22 oktober 2017. ...
Read more