NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

6 correcties op mede-eigendom

Een wet van 15 mei 2012 voert 6 grote wijzigingen door in de regelgeving op de mede-eigendom. De wijzigingen hebben onder meer te maken met het versturen van aangetekende brieven aan de vereniging van mede-eigenaars, met het innen van achterstallen bij overdracht van mede-eigendom, en met een onverenigbaarheid voor syndici. De wet past daartoe zowel het Burgerlijk Wetboek, als het Gerechtelijk Wetboek aan.

Twee aangetekende zendingen

Tenzij anders is bepaald in de wet, moeten de aangetekende brieven die bestemd zijn voor de vereniging van mede-eigenaars voortaan geadresseerd worden:

aan de zetel van de vereniging van mede-eigenaars; én

aan de woonplaats, of bij ontstentenis daarvan aan de verblijfsplaats of de maatschappelijke zetel van de syndicus.

Dit om te vermijden dat de syndicus nog langer belangrijke informatie mist. Immers, de syndicus is de vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars, maar banken en verzekeraars sturen belangrijke brieven naar het adres van de vereniging, en die brieven komen niet altijd bij de syndicus terecht.

De verplichting om telkens 2 aangetekende brieven te versturen, geldt op straffe van nietigheid. Volgens minister van Justitie, Annemie Turtelboom, gaat het hier om een relatieve nietigheid, die zowel door de vereniging, als door de syndicus kan ingeroepen worden en die ook door hen gedekt kan worden.

Deze wijziging treedt in werking op 1 september 2012.

Kosten van de algemene vergadering

De mede-eigenaars worden in de regel met een aangetekende zending opgeroepen voor de algemene vergadering van mede-eigenaars. Maar sinds 2010 kunnen zij ook instemmen met een andere wijze van oproeping, bijvoorbeeld per e-mail of per gewone brief. In de wet stond echter niet wie de kosten van die bijzondere vormen van oproeping moest dragen.

Om betwistingen te vermijden, verduidelijkt de wet van 15 mei 2012 dat de administratieve kosten voor de algemene vergadering ten laste zijn van de vereniging van mede-eigenaars.

Internet niet verplicht

De syndicus moet ervoor zorgen dat alle mede-eigenaars inzage kunnen krijgen in de documenten die te maken hebben met de mede-eigendom, en dit ?op alle wijzen die zijn bepaald in het reglement van mede-eigendom, of door de algemene vergadering, en met name, via een internetsite?. Zo staat het in de wet.

De verwijzing naar de website doet vermoeden dat alle verenigingen van mede-eigenaars een website moeten hebben, maar dat was niet de bedoeling. Die verwijzing was volgens staatssecretaris De Vlies maar bedoeld als voorbeeld. Vandaar dat de verwijzing naar een mogelijke website nu wordt geschrapt.

Geen combinatie met lidmaatschap van de raad

De nieuwe wet zegt expliciet dat de functie van syndicus niet verenigbaar is met het lidmaatschap van een raad van mede-eigendom. In de praktijk bleken nogal wat syndici zich kandidaat te stellen voor een zitje in de raad, maar ook dat was niet de bedoeling van de wetgever.
Het is immers juist de bedoeling dat de raad erop toeziet dat de syndicus zijn taken correct uitoefent. Vandaar dat het lidmaatschap voortaan wordt afgeblokt.

Achterstallen

Bij ondertekening van een authentieke akte van overdracht moet de notaris de achterstallen die de overdrager nog verschuldigd is op de gewone en buitengewone lasten, afhouden van de overdrachtsprijs. Als de overdrager die achterstallen betwist, brengt de notaris de syndicus daarvan op de hoogte. Dat moet gebeuren met een aangetekende brief, binnen 3 werkdagen ?na ontvangst van de authentieke akte'. Dus binnen 3 werkdagen na de kennisgeving ervan. De syndicus heeft dan 12 dagen de tijd ?na ontvangst van de authentieke akte' om bewarend of uitvoerend beslag te leggen in handen van de notaris. Maar als de notaris de aangetekende brief maar de derde dag verstuurt, heeft de syndicus in de praktijk maar 9 dagen meer om te reageren. En dat is te weinig.

Vandaar dat de termijn waarbinnen de syndicus beslag kan laten leggen, verlengd wordt van 12, naar 20 dagen.

Terzelfder tijd begint de termijn al te lopen vanaf ?het verlijden van de authentieke akte', en niet meer vanaf het minder vaststaande tijdstip van kennisgeving (?ontvangst van de authentieke akte').

Gerechtsbrief voor rechtspersoon

Tot slot wordt nog een hiaat in het Gerechtelijk Wetboek gevuld. Dat wetboek bevatte tot nu geen regeling voor het bezorgen van een gerechtsbrief aan een rechtspersoon. De nieuwe wet bepaalt dat dit op eenzelfde manier zal gebeuren als bij betekening aan een rechtspersoon.

Deze wijziging wordt ook overgenomen in een wet van 5 augustus 2006. Die wet wijzigt het Gerechtelijk Wetboek, maar is nog niet in werking getreden.

Vanaf 18 juni

Alle wijzigingen - en een technische correctie die hier niet behandeld werd - treden 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 18 juni 2012. Met uitzondering van het nieuwe regime op de aangetekende zendingen, dat pas over 3 maanden van toepassing wordt.

Bron: Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft en van artikel 46, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 8 juni 2012.NOUVELLES—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Lire la suite
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Lire la suite
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Lire la suite
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Lire la suite
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Lire la suite
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Lire la suite
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Lire la suite
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Lire la suite
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Lire la suite
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Lire la suite
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Lire la suite
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Lire la suite
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Lire la suite
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Lire la suite
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Lire la suite
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Lire la suite
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Lire la suite
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Lire la suite
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Lire la suite
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Lire la suite
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Lire la suite
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Lire la suite
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Lire la suite
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Lire la suite
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Lire la suite
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Lire la suite
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Lire la suite