NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Bogaert wil klantgerichtheid bij federale administraties bevorderen

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert heeft een omzendbrief gepubliceerd om de klantgerichtheid bij federale administraties te verbeteren.

Federale administraties

De ?federale administraties' zijn:

de federale overheidsdiensten;

de programmatorische federale overheidsdiensten, en de diensten die ervan afhangen;

het ministerie van Landsverdediging;

de federale politie;

bepaalde rechtspersonen van publiek recht zoals de RSZ en de Controledienst voor de verzekeringen (lijst opgenomen in artikel 1, 3° van de wet van 22 juli 1993).

Bogaert stelt dat externe klanten, zoals ondernemingen, instellingen en burgers recht hebben op een correcte en klantgerichte dienstverlening. Hij verwijst daarbij onder andere naar het Handvest van de gebruiker van de openbare diensten en het Handvest van de klantvriendelijke overheid.

Een product- en dienstencatalogus, een klantencharter en initiatieven rond klachtenmanagement moeten die ?klantgerichtheid' vertalen naar de praktijk.

Klantenmanagement

Elke federale administratie moet tegen 1 juli 2013 een operationeel klachtenmanagement hebben. Dit betekent dat elke administratie moet voldoen aan 14 criteria.

Zo moet er bijvoorbeeld een klachtencoördinator aangewezen worden. De administraties moeten een klachtenformulier gebruiken. Elke klacht wordt geregistreerd en krijgt een uniek nummer, en er wordt altijd een ontvangstbevestiging verstuurd. Er wordt een ?interne procedure klachtenmanagement' beschreven, de administraties nemen deel aan het Federaal Netwerk Klachtenmanagement ?

De 14 criteria zijn een kwaliteitsgarantie. Ze moeten er voor zorgen dat bij elke federale administratie een gestructureerd en geharmoniseerd klachtenbehandelingsproces ingevoerd wordt. Bij elke administratie moet een interne klachtendienst opgericht worden volgens eenzelfde standaardmodel.

Elke federale administratie die voldoet aan de criteria kan het samenwerkingsprotocol met de federale ombudsman ondertekenen. Dit protocol regelt de samenwerking tussen het ?eerstelijnsklachtenmanagement' en de federale ombudsman.

Het Federaal Netwerk Klachtenmanagement zal waken over de kwaliteit van het eerstelijnsklachtenmanagement. Dit kan onder andere via zelfevaluaties en via mistery shoppers die de klachtenprocedure uittesten.

Klantencharter

Elke federale administratie zal zijn klachtenmanagement omschrijven in een klantencharter. Dit is een document waarin de administratie een overzicht geeft van de aangeboden dienstverlening, en de plichten en de verwachtingen naar de klant toe. Hierbij komen de kwaliteit van de producten en diensten en de engagementen voor de behandeling van de klant aan bod.

Bron: Omzendbrief nr. 23289 van 14 maart 2013. Klantgerichtheid bij de Federale Administraties, BS 22 maart 2013

Zie ook:
Wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, BS 14 augustus 1993 (art. 1, 3° van de Wet op de Ambtenarenzaken)NOUVELLES—

29.12.2015
Nieuwe regels voor kwekersrecht, auteursrecht en naburige rechten uitgesteld
Boek XI van het Wetboek van economisch recht gaat over de intellectuele rechten. Enkele bepalingen zijn al in werking getreden op 22 september 2014. Het overgrote deel zou in werking treden op 1 ...
Lire la suite
11.09.2015
BelgiŽ niet aantrekkelijk voor aasgierfondsen
De Belgische rechtbanken krijgen efficiŽntere middelen om aasgierfondsen aan te pakken. Een uitvoerbare titel, een bewarende maatregel of een gedwongen uitvoering kunnen in ons land niet wanneer de ...
Lire la suite
08.09.2015
Europa verleent officieel derogatie aan Vlaamse boeren
De Europese Commissie heeft het besluit gepubliceerd waarmee zij aan het Vlaamse Gewest een afwijking ('derogatie') verleent op de stikstofnormen uit de Nitraatrichtlijn. Daardoor krijgen de Vlaamse ...
Lire la suite
07.09.2015
Inschrijving voor examen gerechtelijke stage voortaan elektronisch
Juristen die willen deelnemen aan het vergelijkend toelatingsexamen voor de gerechtelijke stage doen dat voortaan via de website van de Hoge Raad voor de Justitie. Een inschrijving die per brief ...
Lire la suite
07.09.2015
Bestelling niet op tijd? Loods kwijt?
Een melding 'loods gewenst' is geen vrijblijvende mededeling. De Vlaamse regering koppelt striktere gevolgen aan de loodsbesteltijd, onder meer om de ketenwerking te kunnen respecteren. Ketenwerking ...
Lire la suite
07.09.2015
Regering benoemt leden Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft de leden benoemd van de Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - de Brusselse sociale partners zeg maar. Het benoemingsbesluit is verschenen ...
Lire la suite
03.09.2015
Geen beslag op buitenlandse overheidseigendommen
Eigendommen van buitenlandse overheden in ons land kunnen niet in beslag genomen worden. Hierop zijn wel drie uitzonderingen. Beslag kan bijvoorbeeld wel op eigendommen die gebruikt worden voor ...
Lire la suite
03.09.2015
Leefloon stijgt op 1 september
De basisbedragen voor het leefloon worden op 1 september 2015 met 2% verhoogd. Het gaat om de uitvoering van een deel van het akkoord tussen de sociale partners over de welvaartsaanpassing 2015-2016. ...
Lire la suite
02.09.2015
Overheden en ontginningsbedrijven kunnen ontbossing compenseren buiten natuurgebied
De Vlaamse regering voert een afwijking in op de verplichting om na ontbossing te herbebossen in natuur- of vergelijkbaar gebied. Overheden en ontginningsbedrijven kunnen van die afwijking ...
Lire la suite
02.09.2015
Specifieke feestdagenregeling voor uitzendkrachten
Een KB van 10 augustus 2015 bevat specifieke regels voor de toepassing van de wetgeving over feestdagen op uitzendkrachten. Wanneer twee arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid bij hetzelfde ...
Lire la suite
01.09.2015
Verzoende echtgenoten kunnen in beroep gaan tegen echtscheiding door onderlinge toestemming
Echtgenoten die met onderlinge toestemming gescheiden zijn en zich achteraf verzoenen kunnen - samen - in hoger beroep gaan tegen het echtscheidingsvonnis. Een verzoening moet vrij snel op het ...
Lire la suite
01.09.2015
Bestuurlijke lus bij Raad van State ongrondwettig
Het Grondwettelijk Hof vernietigt - onder meer op vraag van de Orde van Vlaamse Balies - de bestuurlijke lus bij de Raad van State. Om drie redenen. De bestuurlijke lus is in strijd met de ...
Lire la suite
01.09.2015
Belgacom maakt plaats voor Proximus
De aandeelhouders van Belgacom hebben op 15 april 2015 de naamsverandering van het autonoom overheidsbedrijf goedgekeurd. Proximus is de nieuwe naam. Proximus was tot nu de merknaam van de ...
Lire la suite
01.09.2015
Ook consulaire posten kunnen Kids-ID afleveren
Voortaan kunnen ook consulaire posten in het buitenland een Kids-ID afleveren aan Belgische kinderen jonger dan 12 die in hun consulaire bevolkingsregisters ingeschreven zijn. De kaart is door zijn ...
Lire la suite
01.09.2015
Ingroeibanen voor jongeren uit risicogroepen
Werkgevers moeten 0,1% van de loonmassa besteden aan de integratie van risicogroepen. Een vierde daarvan - 0,025% - moet men gebruiken om jongeren onder de 26 jaar die tot risicogroepen behoren, in ...
Lire la suite
31.08.2015
Vergoeding gerechtdeurwaarders in strafzaken daalt met 25%
Vanaf 1 september zullen gerechtsdeurwaarders die optreden in strafzaken hun vergoedingen ontvangen vanuit een nieuw reglementair kader. De procedure werd gemoderniseerd en de tarieven werden ...
Lire la suite
28.08.2015
Veiligheidsvoorschriften voor het sluiten van kerncentrales
De federale regering heeft veiligheidsvoorschriften afgekondigd voor kerninrichtingen van klasse I die 'buiten bedrijf' worden gesteld. En dit zowel voor de installaties die onmiddellijk ontmanteld ...
Lire la suite
14.08.2015
Klein beschrijf : bezitsvoorwaarde geldt alleen ten aanzien van de verkrijger (art. 17 Reparatiedecreet VCF)
Het verkooprecht (of registratierecht) bedraagt normaal gezien 10% van de aankoopsom, maar bij aankoop van een bescheiden woning geldt een verminderd tarief van 5% - het zogenaamde 'klein beschrijf'. ...
Lire la suite
14.08.2015
Aangiftetermijn voor erfloze nalatenschap (art. 24 Reparatiedecreet VCF)
De aangifte van nalatenschap moet normaal gezien binnen de 4, 5 of 6 maanden na het overlijden van de erflater ingediend worden. Maar de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) bevatte tot nu geen ...
Lire la suite
14.08.2015
Vijf jaar tijd om te veel betaalde schenk- of verkoopbelasting terug te vragen (art. 27 Reparatiedecreet VCF)
De Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) beschrijft onder welke voorwaarden de fiscus de te veel betaalde schenkbelasting of het te veel betaalde verkooprecht, verdeelrecht of recht op hypotheekvestiging ...
Lire la suite
14.08.2015
Erfgerechtigde moet vrijstelling voor gezinswoning aanvragen in aangifte van nalatenschap (art. 26 Reparatiedecreet VCF)
De Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) somt op wat er allemaal in de aangifte van nalatenschap moet staan. De opsomming bevat 14 items, waarvan sommige nog verder werden opgedeeld. Zo moeten de ...
Lire la suite
14.08.2015
Vermindering van verkooprecht voor 'plaats die vatbaar is voor bewoning' (art. 1, 3į en 16 Reparatiedecreet VCF)
Wie een huis of bouwgrond aankoopt en op dat moment geen andere woning bezit, moet geen verkooprechten - de vroegere registratierechten - betalen op de eerste 15.000 euro van de aankoopsom. De ...
Lire la suite
23.07.2015
Vlaamse regeling voor toekenning arbeidsvergunning
Het KB op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers voorziet voor verschillende categorieŽn van buitenlandse onderdanen in een vrijstelling van de verplichting tot het verkrijgen van een ...
Lire la suite
17.07.2015
Brussel harmoniseert regels voor administratieve geldboeten inzake werkgelegenheid
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft met een ordonnantie van 9 juli 2015 alle sanctie- en handhavingsbepalingen voor de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid geharmoniseerd. Doorheen de jaren ...
Lire la suite
16.07.2015
Nieuwe regels voor bestuurlijke lus bij Milieuhandhavingscollege en Raad voor Vergunningsbetwistingen
Vlaanderen brengt een aantal belangrijke wijzigingen aan de bestuurlijke lus die het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen voorstellen om het geschil op te lossen. ...
Lire la suite
15.07.2015
Afvalintercommunales naar Grondwettelijk Hof tegen vennootschapsbelasting
Intercommunales en intergemeentelijke verenigingen trekken 'en masse' naar het Grondwettelijk Hof tegen hun onderwerping aan de vennootschapsbelasting. De meeste van die organisaties zijn actief in ...
Lire la suite
15.07.2015
Vlaamse regering kan Šlle onroerende domeingoederen verkopen (art. 34 PD 2015_1)
De Vlaamse regering krijgt in het eerste aanpassingsdecreet over de begroting van 2015 de bevoegdheid om Šlle onroerende domeingoederen te verkopen. Zonder enige financiŽle beperking. Domeingoederen ...
Lire la suite
15.07.2015
NAR-cao's over werkloosheid met bedrijfstoeslag algemeen verbindend verklaard
De regels voor werkloosheid met bedrijfstoeslag werden hervormd op 1 januari 2015. Daartoe werd het KB van 3 mei 2007 dat de verschillende stelsels regelt, aangepast. Maar de meeste stelsels van ...
Lire la suite
13.07.2015
Vlaanderen subsidieert vrijetijdsprojecten om radicalisering bij jongeren te voorkomen
De Vlaamse overheid trekt 650.000 euro uit voor verenigingen die jongeren via een positieve identiteitsontwikkeling helpen om zich te weren tegen radicalisering en extremisme. Projecten indienen kan ...
Lire la suite
10.07.2015
Brussel regelt 'toegang tot het beroep'
De Brusselse overheid heeft een paar maatregelen genomen 'ter uitvoering en toepassing van de zesde staatshervorming'. Het gaat om bevoegdheden op het vlak van de toegang tot het beroep. De ...
Lire la suite