NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Bogaert wil klantgerichtheid bij federale administraties bevorderen

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert heeft een omzendbrief gepubliceerd om de klantgerichtheid bij federale administraties te verbeteren.

Federale administraties

De ?federale administraties' zijn:

de federale overheidsdiensten;

de programmatorische federale overheidsdiensten, en de diensten die ervan afhangen;

het ministerie van Landsverdediging;

de federale politie;

bepaalde rechtspersonen van publiek recht zoals de RSZ en de Controledienst voor de verzekeringen (lijst opgenomen in artikel 1, 3° van de wet van 22 juli 1993).

Bogaert stelt dat externe klanten, zoals ondernemingen, instellingen en burgers recht hebben op een correcte en klantgerichte dienstverlening. Hij verwijst daarbij onder andere naar het Handvest van de gebruiker van de openbare diensten en het Handvest van de klantvriendelijke overheid.

Een product- en dienstencatalogus, een klantencharter en initiatieven rond klachtenmanagement moeten die ?klantgerichtheid' vertalen naar de praktijk.

Klantenmanagement

Elke federale administratie moet tegen 1 juli 2013 een operationeel klachtenmanagement hebben. Dit betekent dat elke administratie moet voldoen aan 14 criteria.

Zo moet er bijvoorbeeld een klachtencoördinator aangewezen worden. De administraties moeten een klachtenformulier gebruiken. Elke klacht wordt geregistreerd en krijgt een uniek nummer, en er wordt altijd een ontvangstbevestiging verstuurd. Er wordt een ?interne procedure klachtenmanagement' beschreven, de administraties nemen deel aan het Federaal Netwerk Klachtenmanagement ?

De 14 criteria zijn een kwaliteitsgarantie. Ze moeten er voor zorgen dat bij elke federale administratie een gestructureerd en geharmoniseerd klachtenbehandelingsproces ingevoerd wordt. Bij elke administratie moet een interne klachtendienst opgericht worden volgens eenzelfde standaardmodel.

Elke federale administratie die voldoet aan de criteria kan het samenwerkingsprotocol met de federale ombudsman ondertekenen. Dit protocol regelt de samenwerking tussen het ?eerstelijnsklachtenmanagement' en de federale ombudsman.

Het Federaal Netwerk Klachtenmanagement zal waken over de kwaliteit van het eerstelijnsklachtenmanagement. Dit kan onder andere via zelfevaluaties en via mistery shoppers die de klachtenprocedure uittesten.

Klantencharter

Elke federale administratie zal zijn klachtenmanagement omschrijven in een klantencharter. Dit is een document waarin de administratie een overzicht geeft van de aangeboden dienstverlening, en de plichten en de verwachtingen naar de klant toe. Hierbij komen de kwaliteit van de producten en diensten en de engagementen voor de behandeling van de klant aan bod.

Bron: Omzendbrief nr. 23289 van 14 maart 2013. Klantgerichtheid bij de Federale Administraties, BS 22 maart 2013

Zie ook:
Wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, BS 14 augustus 1993 (art. 1, 3° van de Wet op de Ambtenarenzaken)NOUVELLES—

29.12.2015
Nieuwe regels voor kwekersrecht, auteursrecht en naburige rechten uitgesteld
Boek XI van het Wetboek van economisch recht gaat over de intellectuele rechten. Enkele bepalingen zijn al in werking getreden op 22 september 2014. Het overgrote deel zou in werking treden op 1 ...
Lire la suite
16.11.2015
Raad van State bekijkt 'vlakke loopbaan in uitdoving'
Een KB van 25 oktober 2013 heeft een nieuwe 'geldelijke loopbaan' ingevoerd voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. Bedoeling is om de evolutie van de geldelijke loopbaan te koppelen ...
Lire la suite
16.11.2015
Opschorting van inschakelingsuitkeringen gelijkgesteld met 'gecontroleerde werkloosheid'
Het recht op inschakelingsuitkeringen kan worden opgeschort in het kader van de activeringsprocedure bij het zoeken naar werk. Zo'n periode van opschorting kan gedurende 6 maanden gelijkgesteld ...
Lire la suite
13.11.2015
Steunmaatregel voor champignontelers verlengd tot eind 2016
Ondernemingen die actief zijn in de primaire champignonproductie konden de voorbije jaren rekenen op tewerkstellingspremies. Die steunmaatregel wordt nu verlengd. Dat gebeurt met terugwerkende kracht ...
Lire la suite
12.11.2015
Landbouwer krijgt investeringssteun voor bomenrij, poel en erosiedam
Professionele landbouwers kunnen investeringssteun krijgen voor het aanleggen van een haag, heg, houtkant, bomenrij, poel, erosiedam of kleinschalige waterinfrastructuur. De investeringssteun bestaat ...
Lire la suite
12.11.2015
Belastingaftrek voor pensioensparen: 'Crelan Pension Fund' erkend als pensioenspaarfonds
De minister van FinanciŽn erkent 'Crelan Pension Fund' vanaf 12 november 2015 als pensioenfonds. 'Crelan Pension Fund' wordt beheerd door de beheersvennootschap BNP Paribas Investment Partners ...
Lire la suite
12.11.2015
Vlaamse regering geeft nieuwe invulling aan werken van algemeen belang met beperkte impact
Bouwheren en openbare besturen mogen in een vergunning voor handelingen van algemeen belang met een beperkte ruimtelijke impact, afwijken van de geldende stedenbouwkundige en ...
Lire la suite
12.11.2015
Nieuwe renovatiepremie geldt vanaf 1 december
Op 1 december 2015 komt het aanvraagformulier online waarmee u opnieuw een renovatiepremie kunt aanvragen. De grote lijnen van de nieuwe renovatiepremie verschenen zopas in het Belgisch Staatsblad. ...
Lire la suite
12.11.2015
Brussel legt basis voor eigen dienstencheques
Bij de uitvoering van de zesde staatshervorming werd het stelsel van de dienstencheques geregionaliseerd. De eigenlijke bevoegdheidsoverdracht vond plaats op 1 juli 2014, maar in de praktijk zal de ...
Lire la suite
11.11.2015
Kleine correcties op grensoverschrijdend vervoer van afval
De Europese Commissie voert 2 kleine wijzigingen door in de Europese Afvaltransportverordening, die het grensoverschrijdend vervoer van afval regelt. Vooreerst past zij het kennisgevings- en ...
Lire la suite
10.11.2015
Inkomensgrenzen voor gepensioneerden in overheidssector die bijverdienen
Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet vervuld, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks geÔndexeerd. Met een ...
Lire la suite
10.11.2015
Bestuurlijke lus bij Milieuhandhavingscollege en Raad voor Vergunningsbetwistingen ongrondwettig
Het Grondwettelijk Hof vernietigt de bestuurlijke lus die het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen voorstellen. Om een aantal redenen. De bestuurlijke lus is in ...
Lire la suite
09.11.2015
BelgiŽ heeft nieuw Overlegcomitť illegale wapenhandel
BelgiŽ heeft een nieuw 'Overlegcomitť voor de strijd tegen de illegale wapenhandel'. Dat brengt alle betrokken overheden en administraties samen om informatie over de materie uit te wisselen, ...
Lire la suite
09.11.2015
Asielzoekers kunnen na 4 maanden aan de slag
De FOD Werkgelegenheid liet eerder al weten dat de wachttijd tussen de asielaanvraag en de toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers zou worden ingekort van 6 maanden tot 4 maanden. De sociale ...
Lire la suite
06.11.2015
200 dagen gelegenheidsarbeid in de horeca
Het aantal dagen waarop een werkgever in de horeca een beroep mag doen op gelegenheidswerknemers wordt opgetrokken van 100 tot 200 per jaar. Het werknemerscontingent blijft ongewijzigd: 50 dagen per ...
Lire la suite
05.11.2015
KB regelt toegang tot beroep van kredietgevers en kredietbemiddelaars in hypothecair krediet en in consumentenkrediet
Sinds 1 november 2015 is de Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten (FSMA) bevoegd voor de toegang tot het beroep van kredietgever en kredietbemiddelaar in hypothecair krediet en in ...
Lire la suite
05.11.2015
Partijen kunnen mening geven over gebruik bestuurlijke lus bij Milieuhandhavingscollege en Raad voor Vergunningsbetwistingen
Het Grondwettelijk Hof heeft zopas de bestuurlijke lus bij het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd. De Vlaamse decreetgever heeft echter al een aangepaste ...
Lire la suite
05.11.2015
Vlaamse beschutte en sociale werkplaatsen tot eind 2015 vrijgesteld van startbaanverplichting
De ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het 'Paritair Subcomitť voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse ...
Lire la suite
05.11.2015
Informaticapremie voor apothekers
De federale overheid wil de uitrol van e-gezondheid in de apotheken stimuleren. Ze heeft daarom beslist om deze beroepsgroep een 'informaticapremie' toe te kennen van 400 euro per officina. Om de ...
Lire la suite
30.10.2015
Strenge Belgische regels voor aankondiging van prijsverminderingen geschrapt (art. 7-9 en 47 DB WER)
Ons land schrapt zijn strenge regels voor de aankondiging van prijsverminderingen. In 2014 heeft het Hof van Justitie beslist dat zij in strijd zijn met de Europese Richtlijn op de oneerlijke ...
Lire la suite
30.10.2015
Verzet tegen ongewenste reclame op naam kan opnieuw (art. 12 en 50 DB WER)
Consumenten en ondernemingen kunnen zich toch verzetten tegen op naam geadresseerde reclame. Die mogelijkheid was weggevallen toen de wetgever het recht op verzet tegen telefoonoproepen voor direct ...
Lire la suite
30.10.2015
Procedure bij inbreuken op WER aangepast (art. 51 en 52 DB WER)
De wetgever brengt enkele kleine wijzigingen aan de procedure bij inbreuken op het Wetboek van economisch recht. We stippen er twee aan. Mededeling pv. Bij inbreuken op het Wetboek van economisch ...
Lire la suite
30.10.2015
Tijdelijk voorschot- en betalingsverbod bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten verdwijnt (art. 10 en 48 DB WER)
Voortaan kan de verkoper zonder probleem een voorschot of betaling eisen of ontvangen voor buiten de verkoopruimten afgesloten overeenkomsten. Tot nu gold er een verbod tijdens de eerste zeven ...
Lire la suite
30.10.2015
Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen aangepast (art. 64-70 DB WER)
De buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen wordt op enkele punten aangepast. Zodat ze in overeenstemming is met de Europese regels. Zo kan de consument zich voortaan altijd ...
Lire la suite
29.10.2015
Taxibedrijven retroactief vrijgesteld van startbaanverplichting
De ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomitť voor de taxi's (PSC 140.02) vallen, worden retroactief volledig vrijgesteld van de verplichting om nieuwe ...
Lire la suite
27.10.2015
Minnelijke schikking mogelijk bij doorverkoop concerttickets
De wetgever heeft in 2013 een regeling uitgewerkt die het doorverkopen van concerttickets aan banden legt. Bij overtredingen kan de overheid een minnelijke schikking voorstellen. Twee ...
Lire la suite
27.10.2015
Belgisch-Frans akkoord over samenwerking bij (potentiŽle) terroristische aanvallen door burgervliegtuigen
BelgiŽ en Frankrijk gaan binnenkort samen hun luchtruim verdedigen in het kader van het zogenaamde Renegade-concept. Dat werd na 'nine eleven' ontwikkeld en beschrijft de acties die ons land moet ...
Lire la suite
23.10.2015
Minder geld voor ziekenhuisverblijf pas bevallen vrouwen
De ziekenhuisfinanciering wordt aangepast. Meest opvallende verandering is dat ziekenhuizen met een materniteit minder geld krijgen voor het verblijf van pas bevallen vrouwen. Alle ziekenhuizen ...
Lire la suite
23.10.2015
Vermalers verboden
De federale regering verbiedt het op de markt brengen van vermalers, waarbij hetgeen vermalen wordt, mee afgevoerd wordt met het afvalwater. Geen voedselresten in het riool. Voedselrestenvermalers, ...
Lire la suite
22.10.2015
Strafvordering verjaart pas na 20 jaar bij levenslange opsluiting (art. 54 Wet Burgerlijk Procesrecht)
Misdaden die strafbaar zijn met levenslange opsluiting verjaren voortaan pas na 20 jaar. Nu is dat na 15 jaar. Ook andere niet-correctionaliseerbare misdaden verjaren vanaf nu pas na 20 jaar, maar ...
Lire la suite