NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T +32 (0)50 35 61 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Bogaert wil klantgerichtheid bij federale administraties bevorderen

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert heeft een omzendbrief gepubliceerd om de klantgerichtheid bij federale administraties te verbeteren.

Federale administraties

De ?federale administraties' zijn:

de federale overheidsdiensten;

de programmatorische federale overheidsdiensten, en de diensten die ervan afhangen;

het ministerie van Landsverdediging;

de federale politie;

bepaalde rechtspersonen van publiek recht zoals de RSZ en de Controledienst voor de verzekeringen (lijst opgenomen in artikel 1, 3° van de wet van 22 juli 1993).

Bogaert stelt dat externe klanten, zoals ondernemingen, instellingen en burgers recht hebben op een correcte en klantgerichte dienstverlening. Hij verwijst daarbij onder andere naar het Handvest van de gebruiker van de openbare diensten en het Handvest van de klantvriendelijke overheid.

Een product- en dienstencatalogus, een klantencharter en initiatieven rond klachtenmanagement moeten die ?klantgerichtheid' vertalen naar de praktijk.

Klantenmanagement

Elke federale administratie moet tegen 1 juli 2013 een operationeel klachtenmanagement hebben. Dit betekent dat elke administratie moet voldoen aan 14 criteria.

Zo moet er bijvoorbeeld een klachtencoördinator aangewezen worden. De administraties moeten een klachtenformulier gebruiken. Elke klacht wordt geregistreerd en krijgt een uniek nummer, en er wordt altijd een ontvangstbevestiging verstuurd. Er wordt een ?interne procedure klachtenmanagement' beschreven, de administraties nemen deel aan het Federaal Netwerk Klachtenmanagement ?

De 14 criteria zijn een kwaliteitsgarantie. Ze moeten er voor zorgen dat bij elke federale administratie een gestructureerd en geharmoniseerd klachtenbehandelingsproces ingevoerd wordt. Bij elke administratie moet een interne klachtendienst opgericht worden volgens eenzelfde standaardmodel.

Elke federale administratie die voldoet aan de criteria kan het samenwerkingsprotocol met de federale ombudsman ondertekenen. Dit protocol regelt de samenwerking tussen het ?eerstelijnsklachtenmanagement' en de federale ombudsman.

Het Federaal Netwerk Klachtenmanagement zal waken over de kwaliteit van het eerstelijnsklachtenmanagement. Dit kan onder andere via zelfevaluaties en via mistery shoppers die de klachtenprocedure uittesten.

Klantencharter

Elke federale administratie zal zijn klachtenmanagement omschrijven in een klantencharter. Dit is een document waarin de administratie een overzicht geeft van de aangeboden dienstverlening, en de plichten en de verwachtingen naar de klant toe. Hierbij komen de kwaliteit van de producten en diensten en de engagementen voor de behandeling van de klant aan bod.

Bron: Omzendbrief nr. 23289 van 14 maart 2013. Klantgerichtheid bij de Federale Administraties, BS 22 maart 2013

Zie ook:
Wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, BS 14 augustus 1993 (art. 1, 3° van de Wet op de Ambtenarenzaken)NOUVELLES—

01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Lire la suite
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Lire la suite
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Lire la suite
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Lire la suite
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Lire la suite
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Lire la suite
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Lire la suite
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Lire la suite
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Lire la suite
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Lire la suite
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Lire la suite
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Lire la suite
12.02.2018
Geen verzekeringsplicht meer voor aanhangwagens met MTM tot 750 kg
Op 22 februari 2018 treden twee wetswijzigingen in werking in het kader van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen. Niet-aangekoppelde aanhangwagens met een maximale ...
Lire la suite
12.02.2018
Vlaanderen wil meer mobiliteit bij topambtenaren
Vlaanderen stuurt de selectieprocedure voor topambtenaren bij. Zeer goed presterende topambtenaren die zich kandidaat stellen voor een nieuwe topfunctie stromen automatisch door naar de laatste ronde ...
Lire la suite
12.02.2018
Brussel werkt met modellicenties voor open data
Het Brussels Gewest laat het hergebruik van overheidsdocumenten toe, zowel voor commerciŽle als niet commerciŽle doeleinden. Ook de toegankelijkheid tot die documenten wordt maximaal gegarandeerd. ...
Lire la suite
09.02.2018
Wetgeving voor inschrijving van voertuigen ondergaat pak wijzigingen
Op 19 februari 2018 worden heel wat wetswijzigingen van kracht in het kader van de inschrijving van voertuigen. Een opvallende wijziging is de invoering van een minimumleeftijd voor houders van een ...
Lire la suite
09.02.2018
Vlaanderen lanceert transitiepremie voor werkzoekenden
De Vlaamse overheid heeft een nieuwe premie ingevoerd om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren. De premie wordt betaald op het moment van de overgang naar een ...
Lire la suite
05.02.2018
Geen outplacementbegeleiding voor zieke werknemers (art. 52 DB Werk)
Werkgevers moeten voortaan geen outplacementbegeleiding meer aanbieden aan de werknemer die aantoont dat het vaststaat dat hij medisch ongeschikt is om een outplacementbegeleiding te volgen. De ...
Lire la suite
05.02.2018
Wetgever maakt anonieme praktijktests mogelijk in strijd tegen discriminatie (art. 30-35 DB Werk)
Sociaal inspecteurs krijgen de mogelijkheid om de techniek van mystery shopping toe te passen door hen niet te verplichten hun identiteit kenbaar te maken. Belangrijk daarbij is dat er altijd een ...
Lire la suite
05.02.2018
Gunstige overurenregeling in de horeca uitgebreid (art. 48-51 DB Werk)
De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk heeft de gunstige behandeling voor overuren in de horecasector uitgebreid tot 360 'vrijwillige' overuren. Werkgevers (en, in geval ...
Lire la suite
05.02.2018
Wetgever zorgt voor rechtszekerheid bij 'nieuwe arbeidsregelingen' (art. 26-27 DB Werk)
Met een nieuwe verzamelwet heeft de wetgever verduidelijkt dat de interne grens van de arbeidsduur ook moet worden nageleefd in het kader van de 'nieuwe arbeidsregelingen'. In de praktijk was dat ...
Lire la suite
05.02.2018
Al 33 elektronische platformen van deeleconomie erkend
Een KB van 28 januari 2018 erkent zes elektronische platformen van deeleconomie. De datum vanaf wanneer de erkenning wordt toegekend, verschilt per platform. In totaal zijn er nu 33 elektronische ...
Lire la suite
05.02.2018
Loonbeschermingswet: uitbreiding mogelijk van lijst met wettelijk toegelaten inhoudingen (art 6 - 7 DB Werk)
De wetgever heeft in de Loonbeschermingswet de mogelijkheid ingeschreven om bij KB een uitbreiding door te voeren van de limitatieve lijst van inhoudingen die de werkgever mag verrichten op het loon ...
Lire la suite
05.02.2018
Wetgever pakt misbruik van economische werkloosheid aan (art. 8-9 DB Werk)
Situaties waarbij een werkgever zijn werknemers in een stelsel van economische werkloosheid plaatst en hen dan vervangt door een beroep te doen op onderaanneming, worden voortaan verboden en ...
Lire la suite
05.02.2018
Wetgever bundelt wijzigingen CAO-wet (art. 2-5 DB Werk)
Een wet houdende diverse bepalingen inzake werk schaaft de CAO-wet bij. We sommen de aanpassingen op die in werking treden op 15 februari 2018. Toepassingsgebied. Het toepassingsgebied van de wet ...
Lire la suite
05.02.2018
De wet houdende diverse bepalingen inzake werk is verschenen!
De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 5†februari 2018. Deze wet bekrachtigt een aantal bepalingen die de regering vorige ...
Lire la suite
02.02.2018
Geen individuele bodempreventie- en bodembeheersplannen meer
Voor sommige activiteiten moet de exploitant een individueel bodempreventie- en bodembeheersplan (individueel BPBP) opmaken en voorleggen aan de OVAM. Een wijzigingsdecreet schrapt deze verplichting. ...
Lire la suite
02.02.2018
Bodemonderzoek verplicht voor Šlle risicogronden
Het Vlaams gewest wil dat tegen 2036 alle historisch vervuilde gronden gesaneerd zijn, of dat de saneringsprocedure toch op zijn minst in gang is gezet. De OVAM schat dat er ongeveer 80.000 ...
Lire la suite