Handelaars krijgen 2.000 euro hinderpremie bij wegenwerken vanaf 1 juli 2017

De Vlaamse Regering heeft de hinderpremie vereenvoudigd voor detailhandelaars die te maken krijgen met hinder door openbare wegenwerken in hun straat. Ze kent de nieuwe hinderpremie toe vanaf 1 juli 2017. Geselecteerde ondernemingen kunnen de premie elektronisch aanvragen bij het agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid (Vlaio).

Wie krijgt nieuwe hinderpremie?

Het gaat hier om kleine ondernemingen in het Vlaams Gewest die maximaal 9 werknemers in dienst hebben en die rechtstreeks in contact komen met hun klanten, zoals bv. apothekers, bakkers, slagers enz. De zaak moet bovendien vaste openingstijden hebben.

De ondernemingen moeten ook 'ernstige hinder' ondervinden: dat betekent dat de werken concreet gepland zijn, dat ze minstens 30 dagen na mekaar duren, dat de rijbaan volledig of gedeeltelijk afgesloten is, en dat de werfzone meer dan 50m² inneemt.

Opgelet!
De nieuwe hinderpremie vervangt de huidige ondersteuning bij hinder: de rentetoelage (tot 30 juni 2017) en de inkomenscompensatievergoeding (tot 30 juni 2017).

Rentetoelage
Zelfstandigen en kmo's kunnen voor werken die starten vóór 1 juli 2017 de rentetoelage nog aanvragen. De aanvraag moet wel gebeuren vóór 1 juli 2017. De subsidiabele hinderperiode in de dossiers van de rentetoelage loopt maximaal tot 31 december 2017. Vanaf 1 juli 2017 kan in de lopende dossiers alleen nog een verlenging worden aangevraagd van de hinderperiode maximaal tot 31 december 2017.

Inkomenscompensatievergoeding
Ook de inkomenscompensatievergoeding, die wordt toegekend aan zelfstandigen die hinder ondervinden van openbare werken voor hun deur, kan nog enkel worden aangevraagd voor werken die starten vóór 1 juli 2017. En ook deze aanvraag moet gebeuren vóór 1 juli 2017. De subsidiabele sluitingsperiode in de dossiers van de inkomenscompensatievergoeding loopt maximaal tot 31 december 2017. Vanaf 1 juli 2017 kan in de lopende dossiers alleen nog een verlenging worden aangevraagd van de sluitingsperiode maximaal tot 31 december 2017.

Hinderpremie A en B

De nieuwe Vlaamse hinderpremie bestaat uit twee delen:

een hinderpremie A, die wordt gegeven aan de detailhandelaars (kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers, die de werkgever heeft aangegeven bij de RSZ) met een zaak in de werfzone. Overheidsondernemingen komen niet in aanmerking. De hinderpremie A wordt enkel toegekend indien in de hoofdactiviteit van de vestiging behoort tot de activiteiten van de NACE-codegroep 1;

én een hinderpremie B (bijkomende of afzonderlijke hinderpremie), voor de kleine ondernemingen die door de werken ook effectief moeten sluiten (sluitingspremie). Kleine ondernemingen die ernstige hinder van openbare werken (art. 12, besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017) ondervinden in hun straat, komen in aanmerking voor een sluitingspremie. Hiervoor moet hun zaak minstens 21 opeenvolgende dagen gesloten zijn. Ze kunnen de sluitingspremie krijgen vanaf de 8ste kalenderdag van hun sluiting. De hoofdactiviteit van de vestiging komt in aanmerking: voor de bijkomende hinderpremie B als ze behoort tot NACE-codegroep 1 als de voormelde vestiging zich binnen de hinderzone bevindt; voor de afzonderlijke hinderpremie B als ze behoort tot: NACE-codegroep 1 als de vestiging zich buiten de hinderzone bevindt; NACE-codegroep 2 als de vestiging zich binnen of buiten de hinderzone bevindt.

Alleen de NACE-code die toegekend is door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) of de btw-administratie, bepaalt de hoofdactiviteit van de vestiging.

2.000 euro of 80 euro per dag

Hinderpremie A bedraagt 2.000 euro en wordt ten hoogste één keer per jaar per periode van hinder toegekend.

Hinderpremie B bedraagt 80 euro per sluitingsdag. Hij wordt toegekend voor maximaal 365 sluitingsdagen per periode van hinder.
Binnen de hinderperiode kunnen er verschillende sluitingsperiodes zijn die niet op elkaar aansluiten.
Als de vestiging minder dan 5 dagen per week is geopend, wordt hinderpremie B alleen toegekend voor de sluitingsdagen waarop de vestiging geopend zou zijn volgens de vaste openingstijden.

De Vlaamse minister van Economie kan de hoogte van de premie aanpassen 'in functie van de beschikbare begrotingskredieten'.

Selectie

De ondernemingen die aan de toekenningsvoorwaarden voor de hinderpremie A voldoen, worden door het agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) geselecteerd op basis van de gegevens die opgenomen zijn in het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) en de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen (VKBO).

De geselecteerde ondernemingen ontvangen een schriftelijke kennisgeving nadat de openbare werken concreet zijn gepland. De kennisgeving gebeurt 6 weken à 5 maanden vóór de geplande startdatum van de openbare werken, afhankelijk van de termijn waarbinnen de openbare werken zijn ingevoerd in het GIPOD.

Elektronisch aanvragen

De geselecteerde onderneming vraagt hinderpremie A elektronisch aan, uiterlijk 30 kalenderdagen vanaf de kennisgeving en vóór de geplande einddatum van de openbare werken.

De geselecteerde onderneming vraagt zowel de bijkomende als de afzonderlijke hinderpremie B elektronisch aan.
Hinderpremie B kan op zijn vroegst op de startdatum van de openbare werken en uiterlijk op de startdatum van de sluitingsperiode aangevraagd worden.
Binnen de hinderperiode kan hinderpremie B verschillende keren aangevraagd worden. Per aanvraag mag het aantal sluitingsdagen waarvoor hinderpremie B wordt aangevraagd, niet meer dan 30 bedragen.

In elke aanvraag bevestigt de onderneming dat de gegevens, die als basis dienden voor de selectie, correct en op haar van toepassing zijn.
De aanvragen gebeuren online via www.vlaio.be/hinderpremie

Uitbetaling

Als Vlaio beslist dat de hinderpremie wordt toegekend, wordt hij uitbetaald. De hinderpremie wordt alleen uitbetaald op een Belgisch rekeningnummer op naam van de begunstigde onderneming.

Meldpunt

Een niet-geselecteerde onderneming die meent dat ze aan de selectievoorwaarden voldoet, kan dat elektronisch melden aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Vlaio zal deze elektronische melding dan nader onderzoeken.

Terugvordering

Vlaio kan onterecht betaalde premies terugvorderen, mét interesten.
De hinderpremie wordt pro rata temporis teruggevorderd binnen 5 jaar na de datum van de aanvraag als de voorwaarden van het decreet van 15 juli 2016 en zijn uitvoeringsbesluiten niet worden nageleefd, tenzij de niet-naleving het gevolg is van overmacht.

In geval van terugvordering wordt de Europese referentievoet voor terugvordering van onrechtmatig verleende staatssteun toegepast.

In werking

Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 en het decreet van 15 juli 2016 treden beide in werking op 1 juli 2017.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, BS 20 juni 2017.

Zie ook:
Decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, BS 6 september 2017.