Vlaanderen versoepelt vereisten voor jaarrekening rechtspersonen

Voor sommige Vlaamse rechtspersonen gelden er voortaan iets soepelere vereisten voor het indienen van de jaarrekening.

Vanaf nu moeten alleen nog de rechtspersonen die volgens het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) behoren tot sectorale code 13.12 bij hun jaarrekening een 'toelichting met niet-recurrente meerjarige verbintenissen' voegen. Dat is het overzicht met onder meer extra informatie over de financieringswijze van de niet-recurrente meerjarige verbintenissen dat als toegevoegd schema bij de jaarrekening wordt gevoegd.

Zij die buiten deze code vallen, worden dus vrijgesteld van deze verplichting. Instellingen die bij naam zijn opgenomen in het Rekendecreet, maar die niet behoren tot de sector 13.12, worden immers niet opgenomen in de geconsolideerde rekening, die volgens artikel 51 van het Rekendecreet moet worden opgemaakt conform het ESR. Het is dus niet nodig om de betrokken instellingen een ESR-conforme jaarrekening te laten opstellen. Dat vraagt immers een pak extra administratie.

Let wel, de Vlaamse regering vindt het belangrijk dat de gegevens worden verzameld. Ook voor de instellingen die niet tot sector 13.12 behoren. Het is voor deze groep alleen niet meer nuttig om de meerjarige verbintenissen uit te drukken in ESR-termen. Informatie over de meerjarige verbintenissen zal verzameld worden in functie van de overige boekhoud- en begrotingsbepalingen, zoals de meerjarenraming.

Vlaanderen stelt zich dus soepeler op voor een deel van haar rechtspersonen. Om te weten om welke entiteiten het precies gaat, moeten we de Nationale Bank raadplegen. Die stelt immers halfjaarlijks een lijst op van instantie die volgens het ESR-stelsel onderdeel zijn van de sector van de Vlaamse overheid (sectorale code 1312). Een lijst die ook telkens in het Vlaams begrotingsdecreet wordt opgenomen.

Op basis daarvan zien we dat de wijziging (momenteel) van toepassing is op de Watergroep, het Universitair Ziekenhuis Gent, het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en het Ondersteunend Centrum van het Agentschap Natuur en Bos.

In werking: (retroactief) vanaf 1 januari 2017.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2017 tot wijziging van artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen, BS 20 juni 2017.