Vliegen boven België: meer buitenlandse toestellen vrijgesteld van toelatingsplicht

Vanaf 1 juli 2017 mogen een pak meer luchtvaartuigen boven België vliegen zonder daar een specifieke toelating voor te hebben gekregen van ons land. De federale regering implementeert immers een aantal nieuwe Europese bepalingen over de wederzijdse erkenning van luchtvaardigheidsbewijzen.

Het gaat om 'zelfgebouwde vliegtuigjes' en 'industrieel gebouwde historische luchtvaartuigen'. Al gelden er uiteraard specifieke voorwaarden.

Zelfgebouwde vliegtuigjes

Er moet in ons land geen toelating meer worden aangevraagd om te vliegen boven Belgisch grondgebied voor 'amateur gebouwde luchtvaartuigen' die in een lidstaat van de Europese Conferentie van de Burgerluchtvaart (ECAC) geregistreerd zijn én die van dat land een luchtvaardigheidsbewijs of een toelating tot vliegen hebben gekregen.

Historische luchtvaartuigen

Ook 'industrieel gebouwde historische luchtvaartuigen' moeten niet langer een toelating vragen in ons land. Tenminste wanneer ze:

houder waren van een luchtwaardigheidsbewijs uitgereikt in overeenstemming met de bijlage 8 bij het Verdrag van Chicago en nadien overeenkomstig nationale regelgeving met een beperkte toelating tot vliegen of beperkt bewijs van luchtvaardigheid werden gebruikt;

onder het toepassingsgebied van artikel a(i) van Bijlage II van de Verordening nr. 216/2008 vallen;

een maximale opstijgmassa hebben van maximaal 5.700 kg; én

voor niet-commerciële vluchten worden gebruikt.

Beperkte duur

Let op, de maatregel is beperkt in tijd. De luchtvaartuigen mogen maximaal 30 dagen per kalenderjaar in het Belgische luchtruim gebruikt worden.

Wederzijdse erkenning

De wederzijdse erkenning van luchtvaardigheid is ook de rode draad in andere wijzigingen. De Directeur-generaal kan nu bijvoorbeeld een afwijking toestaan op de voorwaarden om in ons land een toelating te krijgen tot het luchtverkeer voor luchtvaartuigen die zijn ingeschreven in een land dat een evenwaardig veiligheidsniveau biedt en er een akkoord bestaat tussen de bevoegde luchtvaartautoriteiten. De Directeur-generaal kan wel altijd bijkomende veiligheidsvoorwaarden opleggen.

Update basisregels

Sinds de publicatie van het KB van 16 maart 2009 heeft Europa haar basisregels waarop het besluit steunt herzien. Verordening 1702/2003 werd vervangen door Verordening 748/2012. België zorgt nu dat er in de nationale regelgeving naar de juiste tekst wordt verwezen.

Ook in de categorie vrijstellingen van de toelatingsplicht verwijst ons land naar de nieuwe Europese regelgeving. Verordening 2407/92 over de uitreiking van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen wordt hier Verordening 1008/2008 met de gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten.

In werking: 1 juli 2017.

Bron: Koninklijk besluit van 8 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid, BS 21 juni 2017.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 16 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid, BS 16 april 2009.