Ziekte en invaliditeit: gelijkstellingen worden uitgebreid

Binnen het KB op de geneeskundige verzorging en uitkeringen onderscheidt men de categorie van de werknemers zonder persoon ten laste aan wie een hogere uitkering kan worden toegekend wegens verlies van enig inkomen.

Er is ook een gelijkstelling met die categorie. Namelijk: voor een gerechtigde die samenwoont met een persoon die een beroepsinkomen ontvangt ten belope van een bedrag dat binnen een bepaalde marge ligt. Maar voortaan bekijkt men niet enkel het beroepsinkomen. Men bekijkt voortaan of de persoon in kwestie:

?hetzij enkel een beroepsinkomen,

hetzij een beroepsinkomen en een pensioen, een rente, een tegemoetkoming of een uitkering krachtens een Belgische of vreemde wetgeving ontvangt?.

Het wijzigings-KB voegt daar bovendien aan toe dat de gelijkgestelde die hoedanigheid kan behouden indien de persoon met wie hij samenwoont een minimumpensioen als zelfstandige ontvangt, ondanks de overschrijding van de bovengrens van de marge ten gevolge van de verhoging van het pensioen (vanaf 1 augustus 2016; gelijkschakeling minimumpensioen werknemers en zelfstandigen). Op voorwaarde dat hij zich nog altijd in dezelfde situatie bevindt.

Een gelijkaardige aanpassing wordt doorgevoerd bij de omschrijving van de werknemers met persoon ten laste.

Bepaalde categorieën worden beschouwd als werknemers met persoon ten laste. Dat is onder andere het geval voor de gerechtigde die samenwoont met zijn echtgenoot.
Het wijzigings-KB bepaalt dat de gerechtigde die wordt beschouwd als werknemer met persoon ten laste die samenwoont met een persoon die een minimumpensioen als zelfstandige ontvangt, die hoedanigheid blijft behouden ondanks de verhoging van dit pensioen vanaf 1 augustus 2016, op voorwaarde dat hij zich nog altijd in dezelfde situatie bevindt.

Deze aanpassingen treden retroactief in werking op 1 augustus 2016.

Bron: Koninklijk besluit van 12 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 22 juni 2017