Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de deelentiteiten over de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen

Op 27 maart 2017 hebben de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap een samenwerkingsakkoord afgesloten in het kader van de richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG en in het kader van de gemengde bilaterale en multilaterale verdragen tussen het Koninkrijk België en een andere Staat of andere Staten die voorzien in een administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen.

Dit samenwerkingsakkoord van 27 maart 2017 voorziet in:

de aanduiding van de bevoegde autoriteiten voor België,

de aanduiding en de omschrijving van de opdrachten van het centraal verbindingsbureau,

de oprichting van een overlegorgaan, de samenstelling en de opdrachten ervan,

de uitbreiding van het toepassingsgebied tot de gemengde bilaterale en multilaterale verdragen, en

de gemeenschappelijke financiering van de personeels- en werkingskosten van het centraal verbindingsbureau door de Federale Staat en de betrokken deelentiteiten.

Richtlijn 2011/16/EU

Richtlijn 2011/16/EU van 15 februari 2011 'betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG', die ook Bijstandsrichtlijn of Richtlijn administratieve samenwerking wordt genoemd, legt de voorschriften en procedures vast voor de onderlinge samenwerking van de Europese lidstaten met het oog op de uitwisseling van inlichtingen op het vlak van belastingen.

Deze richtlijn is van toepassing op elke vorm van belastingen die wordt geheven door een lidstaat of door diens territoriale of bestuurlijke onderdelen, met inbegrip van de lokale overheden, en bepaalt dat elke lidstaat een bevoegde autoriteit aanwijst die op haar beurt één centraal verbindingsbureau aanwijst en eventueel andere verbindingsdiensten voor rechtstreekse uitwisseling.

Bevoegde autoriteiten

Voor België zijn de bevoegde autoriteiten:

wat de belastingen en rechten betreft die worden geheven door of ten behoeve van België, ten behoeve van een territoriaal of een staatkundig onderdeel van België waarvoor de FOD Financiën de inning en invordering verzekert: de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën of zijn bevoegde vertegenwoordiger;

wat de belastingen en rechten betreft die worden geheven door het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap of de lokale overheden behorende tot het Vlaams Gewest: de Vlaamse regering;

wat de belastingen en rechten betreft die worden geheven door het Waals Gewest of de lokale overheden behorende tot het Waals Gewest: de Waalse regering;

wat de belastingen en rechten betreft die worden geheven door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de lokale overheden behorende tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de Brusselse hoofdstedelijk regering;

wat de belastingen en rechten betreft die worden geheven door de Franse Gemeenschap of de lokale overheden behorende tot de Franse Gemeenschap: de regering van de Franse Gemeenschap;

wat de belastingen en rechten betreft die worden geheven door de Duitstalige Gemeenschap of de lokale overheden behorende tot de Duitstalige Gemeenschap: de regering van de Duitstalige Gemeenschap;

voor de inhoudingen die het RIZIV doet op verzekeringspremies die deel uitmaken van de eigen middelen van de ziekteverzekering: de administrateur-generaal van het RIZIV of de ambtenaar die hij daartoe aanduidt.

Centraal verbindingsbureau

De dienst Internationale betrekkingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën wordt aangeduid als centraal verbindingsbureau.

De Gewesten en de Gemeenschappen verbinden zich ertoe om de lokale besturen waarover ze voogdij uitoefenen in te lichten omtrent hun verplichtingen die volgen uit de Richtlijn administratieve samenwerking en afspraken te maken met de lokale besturen met het oog op een correcte uitvoering van deze verplichtingen.
De verzoeken om samenwerking en de vragen om informatie van en aan de lokale besturen verlopen via de verbindingsdienst van de betrokken deelentiteit.

Inzake de bijstand is het centraal verbindingsbureau:

primair verantwoordelijk voor de contacten met de andere lidstaten van de Europese Unie voor andere zaken dan de dagelijkse administratieve samenwerking, en

verantwoordelijk voor de contacten met de Europese Commissie.

Het centraal verbindingsbureau is verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens aangaande de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen betreffende België die vermeld staan website van het Communicatie- en informatiecentrum voor overheden, bedrijven en burgers (CIRCABC), beheerd door de Europese Commissie.
Op de website van het CIRCABC moet het onder andere kenbaar maken in welke taal de verbindingsdiensten en de bevoegde ambtenaren de verzoeken om samenwerking en de vragen om informatie wensen te ontvangen.

De andere opdrachten van het centraal verbindingsbureau hebben onder meer betrekking op:

de jaarlijkse mededeling van statistieken en financiële informatie,

het beheer van de mailbox, en

de verzoeken om samenwerking en de vragen om informatie.

Gemengde bilaterale en multilaterale verdragen

Met uitzondering van de artikelen 5, tweede lid, 6, 7, 8 en 12 zijn de bepalingen van het samenwerkingsakkoord van 27 maart 2017 naar analogie van toepassing op de inkomende en uitgaande verzoeken om samenwerking op het gebied van de belastingen voorzien in de gemengde bilaterale en multilaterale verdragen, tenzij de betrokken verdragen daarvan afwijken (art. 18).

Onder gemengde bilaterale en multilaterale verdragen moeten de bilaterale en multilaterale verdragen worden verstaan tussen het Koninkrijk België en een andere Staat of andere Staten die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de Federale Staat, de Gewesten of de Gemeenschappen door of krachtens de Grondwet bevoegd zijn overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten over de nadere regelen voor het sluiten van gemengde verdragen en die voorzien in een administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen.
In het kader van deze verdragen moeten de woorden 'buitenlandse autoriteit' gelezen worden als 'bevoegde autoriteit van de betrokken Staat'.

De bepalingen van artikel 18 zijn facultatief van toepassing voor wat betreft de kilometerheffing (zoals bedoeld in art. 3, § 2, van het Samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 'betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen').

Budget

De personeels- en werkingskosten van het centraal verbindingsbureau worden gezamenlijk gefinancierd door de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen, overeenkomstig artikel 14, 8° van het samenwerkingsakkoord van 27 maart 2017.

Het aandeel van elk van de Gewesten en de Gemeenschappen in de kosten opgelopen in een kalenderjaar wordt in onderling overleg vastgesteld vóór 31 maart van het daaropvolgende kalenderjaar en in de rijksmiddelenbegroting gestort vóór 30 juni van laatstgenoemd kalenderjaar.

Inwerkingtreding

Het samenwerkingsakkoord van 27 maart 2017 treedt in werking op 10 juli 2017. Dat is tien dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Samenwerkingsakkoord van 27 maart 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap in het kader van de richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG en in het kader van de gemengde bilaterale en multilaterale verdragen tussen het Koninkrijk België en een andere Staat of andere Staten die voorzien in een administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, BS 30 juni 2017.

Zie ook:
- Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, PB L van 11 maart 2011, afl. 64; err. PB L van 14 juni 2013, afl. 162 (Bijstandsrichtlijn).
- Wet van 17 augustus 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 16 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG, BS 5 september 2013.
- Decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, BS 26 juni 2013 (Vlaamse overheid).
- Decreet van 19 september 2013 houdende verscheidene fiscale bepalingen, BS 11 oktober 2013 (Waals Gewest).
- Ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, BS 3 september 2013 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
- Decreet van 5 mei 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, BS 18 juli 2014 (Duitstalige Gemeenschap).
- Decreet van 12 januari 2017 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, BS 22 februari 2017 (Franse Gemeenschap).