Elektronische procedure voor tijdelijke werkloosheid bij staking of lock-out

In het Werkloosheidsbesluit worden procedureregels ingevoegd in verband met tijdelijke werkloosheid bij staking of lock-out.

De werkgever moet de tijdelijke werkloosheid die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van een staking of een lock-out, meedelen aan de RVA. De mededeling vermeldt de gegevens die worden opgesomd in het wijzigingsbesluit, zoals identificatiegegevens en de omschrijving en de aard van de staking of lock-out.
Geen van beide begrippen wordt wettelijk bepaald. Volgens de rechtsleer en de rechtspraak is een staking een collectieve en georganiseerde werkneerlegging door een groep werknemers om de werking van de onderneming te blokkeren. Een lock-out is het feit dat één of meer werkgevers een groep werknemers beletten te werken met het onmiddellijke doel hun loon in te houden. In beide gevallen wil men uiteraard druk uitoefenen op de tegenpartij.

De mededeling gebeurt via een elektronisch formulier. De werkgever ontvangt per elektronische mededeling een elektronisch ontvangstbewijs (uniek mededelingsnummer).

Uitzonderlijk kan de mededeling gebeuren bij een ter post aangetekende brief die verzonden wordt aan het werkloosheidsbureau van de plaats waar de onderneming gevestigd is. Dat kan in de volgende gevallen:

1/ Het betreft de eerste mededeling ingevolge een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Voor de toepassing van deze voorwaarde wordt geen rekening gehouden met de mededelingen die werden verstuurd buiten de periode van 24 maanden, gerekend van datum tot datum, voorafgaand aan het tijdstip van de nieuwe mededeling, noch met de mededeling in een periode van vrijstelling.

2/ De mededeling gebeurt in een periode van vrijstelling van mededeling op elektronische wijze, toegekend door de directeur van het werkloosheidsbureau van de plaats waar de onderneming gevestigd is. De directeur kent de vrijstelling toe voor een periode van 24 maanden indien de werkgever aantoont dat hij niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikt om een mededeling op elektronische wijze te verzenden. Mits indiening van een nieuwe aanvraag kan het voordeel van de vrijstelling opnieuw worden toegekend.

3/ De mededeling kan ingevolge technische problemen, waarvan het bewijs wordt toegevoegd in het ter post aangetekend schrijven betreffende de mededeling, niet via elektronische weg worden verricht. Een faxbericht wordt gelijkgesteld met een ter post aangetekende brief.

De nieuwe regels treden in principe in werking op 1 januari 2018. Maar de minister kan die datum van inwerkingtreding naar voor schuiven indien de elektronische toepassing waarbij de mededelingen worden beheerd op een vroegere datum operationeel is.
Op hetzelfde moment treedt ook het ministerieel besluit van 14 juni 2017 in werking dat het besluit met toepassingsregels voor de werkloosheidsreglementering aanpast.

Bron: ? Koninklijk besluit van 14 juni 2017 tot wijziging van de artikelen 118, 133 en 137 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, met het oog op de regeling van de procedure in geval van tijdelijke werkloosheid bij staking of lock-out, BS 5 juli 2017

Bron: ? Ministerieel besluit van 14 juni 2017 tot wijziging van de artikelen 87 en 92 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, met het oog op de regeling van de procedure in geval van tijdelijke werkloosheid bij staking of lock-out, BS 5 juli 2017