Nieuw CBFA-reglement voor ICB's die statistische informatie moeten verstrekken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (CBFA) heeft op 16 mei 2017 een nieuw reglement goedgekeurd voor 'instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming' die aan haar statistische informatie moeten bezorgen.

Het nieuwe CBFA-reglement wordt goedgekeurd bij KB van 10 juli 2017. Het treedt in werking op 1 oktober 2017.

Rapporteringsverplichtingen voor?

De rapporteringsverplichtingen van het nieuwe CBFA-reglement van 16 mei 2017 gelden:

voor de ?instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch recht? die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, en

voor de ?AICB?s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch en naar buitenlands recht? waarvan de rechten van deelneming openbaar worden aangeboden in België.

Statistische staten

Het CBFA-reglement van 16 mei 2017 bepaalt de inhoud en de vorm van de statistische staten die de 'instellingen voor collectieve belegging (ICB's)' aan de FSMA moeten overleggen, en verduidelijkt volgens welke modaliteiten dat moet gebeuren.

De statistische staten bevatten:

gegevens overeenkomstig het schema van de rapportering met betrekking tot AICB?s (alternatieve beleggingsinstellingen);

gegevens vermeld in het ?schema van de statistische staten (I)? (Tabel CIS_SUP_1);

gegevens vermeld in het ?schema van de statistische staten (II)? (Tabel CIS_SUP_2).

De AICB?s met een beheerder naar buitenlands recht kunnen aan de rapporteringsverplichting van de statistische staten voldoen door het schema van de rapportering met betrekking tot AICB's dat ze aan de buitenlandse bevoegde autoriteit bezorgen, ook aan de FSMA te bezorgen. Dit voor zover dit schema volledig overeenstemt met de bepalingen van Verordening 231/2013 en de bepalingen genomen krachtens deze verordening.

Het zijn de ICB's zelf of hun beheervennootschap die verplicht zijn om de statistische staten op te maken en aan de FSMA te bezorgen. Zij kunnen deze taken wel aan een derde delegeren.

De ICB's naar Belgisch recht of hun beheervennootschap (of derden) zijn verplicht om de definitieve versie van de statistische staten tijdig aan de commissaris van de ICB te bezorgen zodat die de staten kan verifiëren.

Gegevensoverdracht en rapporteringsperiode

De statistische staten hebben betrekking op het kalenderjaar dat gelijk is aan de referentieperiode voor deze staten.
De ICB's die hun boekjaar niet afsluiten op 31 december, moeten in staat zijn hun boekhoudkundige gegevens in overeenstemming te brengen met de gecumuleerde stroomgegevens van de statistische staten.

De statistische staten moeten elk kwartaal opgemaakt worden en aan de CBFA bezorgd worden. De als monetair gekwalificeerde ICB's of compartimenten moeten hun statistische staten op maandbasis opmaken en overleggen.

De statistische staten over de samenstelling van de netto-activa (Tabel CIS_SUP_2) worden afgesloten op de laatste dag van ontvangst van de orders van de periode waarop zij betrekking hebben.
Statistische staten die betrekking hebben op een kwartaal waarvan de laatste dag overeenstemt met een jaarlijkse of halfjaarlijkse boekhoudkundige afsluiting voor de ICB, worden afgesloten op de laatste kalenderdag van dit kwartaal.

Vervolgens beschrijft het reglement de periode waarvoor de rapporteringsverplichting geldt, en de methode die ingeval van fusie moet worden gevolgd.

Indieningstermijn, validatietests en correcties

De statistische staten over de samenstelling van de netto-activa (Tabel CIS_SUP_2) moeten aan de FSMA bezorgd worden binnen de 15 werkdagen die volgen op de laatste kalenderdag van de periode waarop zij betrekking hebben.

Satistische staten die niet voldoen aan de door ESMA gepubliceerde validatietests en de validatietests van de FSMA, worden niet aanvaard.

De ICB, haar beheervennootschap of de derden kunnen de definitieve versie van de statistische staten die aan de FSMA wordt bezorgd, niet meer wijzigen. Indien de FSMA een fout vaststelt in de definitieve versie van de statistische staten kan ze wel bepalen dat deze fout binnen een door haar opgelegde termijn moet worden gecorrigeerd door de ICB, haar beheervennootschap, dan wel door de derden die zijn belast met het opmaken en/of de overlegging van de statistische staten.

De statistische staten worden elektronisch bezorgd aan de FSMA. De ICB's en hun compartimenten worden geïdentificeerd aan de hand van een unieke code die de FSMA meedeelt. Elke statistische staat vermeldt deze code.

Het nieuwe CBFA-reglement stelt eveneens de munteenheid vast waarin de statistische staten moeten opgemaakt worden.

Bevestiging door effectieve leiding ICB

De personen belast met de effectieve leiding van de ICB moeten bevestigen dat de statistische staten volledig, juist en in overeenstemming met de geldende regels zijn opgesteld.
Deze bevestiging impliceert onder meer dat de systemen of procedures, die de ICB of haar beheervennootschap voorzien voor het opmaken van de statistische staten, toereikend en voldoende betrouwbaar zijn om zowel boekhoudkundige als niet-boekhoudkundige gegevens aan te leveren die in alle materieel belangrijke opzichten overeenstemmen met de richtlijnen van de FSMA.

Bevestiging door commissaris ICB

De commissaris van de ICB naar Belgisch recht bevestigt dat de volgende statistische staten volledig, juist en volgens de geldende regels zijn opgesteld:

voor de ICB?s die hun boekjaar op de laatste kalenderdag van een kwartaal afsluiten, de statistische staten die betrekking hebben op het kwartaal waarvan de laatste dag samenvalt met de afsluiting van het boekjaar;

voor de ICB?s die hun boekjaar niet op de laatste kalenderdag van een kwartaal afsluiten, de statistische staten die betrekking hebben op het kwartaal waarvan de laatste dag de afsluiting van het boekjaar voorafgaat.

De commissaris van een ICB naar Belgisch recht die haar boekjaar niet op 31 december afsluit, bevestigt dat de bedragen van het netto-actief en van de inschrijvingen in de statistische staten over de samenstelling van de netto-activa die betrekking hebben op het gecumuleerde kalenderjaar, volledig, juist en volgens de geldende regels zijn opgesteld.

Wanneer de ICB meerdere compartimenten omvat, maakt de commissaris een aparte bevestiging op voor elk compartiment. In die bevestiging vermeldt hij dat de nodige verificaties op de definitieve versie van de statistische staten werden uitgevoerd.

Deze bevestiging impliceert onder meer dat wordt geverifieerd dat:

de overgelegde cijfers, die betrekking hebben op de boekhoudkundige gegevens, zonder toevoeging of weglating overeenstemmen met deze die voorkomen in de boekhouding van de ICB of van het compartiment;

deze boekhouding wordt gehouden volgens de bepalingen van het KB van 10 november 2006;

de niet-boekhoudkundige gegevens van de ICB of het compartiment die in de statistische staten voorkomen, overeenstemmen met de informatie die wordt voortgebracht door de relevante systemen of procedures die worden voorzien door de ICB of haar beheervennootschap, en deze gegevens bovendien geen onmiskenbare inconsistenties vertonen;

de referentiemunt gebruikt in de statistische staten overeenstemt met het nieuwe CBFA-reglement van 16 mei 2017;

de datum waarop de statistische staten worden afgesloten overeenstemt met de voorschriften van het nieuwe CBFA-reglement van 16 mei 2017;

de ICB de nodige validatietests heeft uitgevoerd en dat het resultaat van deze tests positief is;

de ICB waarvan het boekjaar niet afsluit op 31 december, haar boekhoudkundige gegevens correct in overeenstemming heeft gebracht met de gecumuleerde stroomgegevens van de statistische staten.

Toelichting bij de tabellen

Tenslotte bevat het reglement een toelichting bij de tabellen van de statistische staten (Tabel CIS_SUP_1 en Tabel CIS_SUP_2).

Opheffing en inwerkingtreding

Het CBFA-reglement van 16 mei 2017 treedt in werking op 1 oktober 2017.

Het vervangt het ?Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 11 september 2006 met betrekking tot de statistische informatie die door bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming verstrekt dient te worden?.

Het goedkeurings-KB van 10 juli 2017 treedt in werking op 29 juli 2017, tien dagen na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 10 juli 2017 tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten over de statistische informatie die bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dienen over te leggen, BS 19 juli 2017.

Zie ook:
- Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, BS 19 oktober 2012.
- Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, BS 17 juni 2014.
- Koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, BS 30 november 2012.
- Koninklijk besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen, BS 17 maart 2017.
- Koninklijk besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, BS 30 november 2006
- Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van vrijstellingen, algemene voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomfinanciering, transparantie en toezicht, Pb.L. 83, 22 maart 2013.