Natuurverenigingen krijgen minder mogelijkheden om te ontbossen (art. 36 DB Omgeving)

In principe is voor het rooien van bomen een stedenbouwkundige vergunning nodig, maar het bosdecreet laat toe dat er in natuurreservaten ontbost wordt na een eenvoudige melding als de ontbossing voorzien is in het goedgekeurde beheerplan. Maar op aangeven van minister Schauvliege wordt die eenvoudige procedure voor ontbossing ingeperkt. Ontbossen na melding zal alleen nog toegelaten zijn als de ontbossing nodig is om de instandhoudingsdoelstellingen te kunnen realiseren.

Eenvoudige procedure voor ontbossing

Hoewel er in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening staat dat er een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is om met bomen begroeide oppervlaktes te mogen ontbossen (art. 4.2.1, 2° VCRO), laat het bosdecreet toe dat er in natuurreservaten met een goedgekeurd beheerplan (of een toekomstig natuurbeheerplan) ontbost wordt na een voorafgaande eenvoudige melding aan de bevoegde stedenbouwkundige ambtenaar. Uiteraard op voorwaarde dat de ontbossing al voorzien was in dat beheerplan.

In natuurreservaten met een beheerplan dat goedgekeurd werd na 1 januari 2009 moet de ontbossing bovendien noodzakelijk zijn voor het behoud, het herstel of de ontwikkeling van een beschermde soort of habitat.

Het verzameldecreet perkt dit verder in. Voortaan zal de natuurvereniging moeten kunnen aantonen dat de ?ontbossing noodzakelijk is met het oog op de realisatie van de vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen?.
Ontbossingen die nodig zijn om waterrijke gebieden open te houden, en die niet direct gelinkt kunnen worden aan een Europees beschermde habitat of soort, zullen dus niet meer mogelijk zijn. Althans niet volgens de vereenvoudigde procedure van artikel 47 van het bosdecreet.

Het staat de natuurvereniging nog altijd vrij om een omgevingsvergunning aan te vragen voor de ontbossing, maar dat is een veel omslachtiger procedure, met strenge voorwaarden en een verplichte compensatieregeling.

Andere ontbossingsprocedures

Over de verschillende ontbossingsprocedures hebben de leden van de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (Minaraad) overigens een opmerking gemaakt in hun advies bij het ontwerp van verzameldecreet.
Zij vragen om het huidige ontbossingsregime met ontheffingen, vergunningsplicht, meldingsplicht, adviesverlening, enzovoort te vereenvoudigen.

Het bosdecreet bevat namelijk 6 verschillende ontbossingsregimes. De Minaraadsleden lijstten ze even 6 op:

Minister van Omgeving Joke Schauvliege antwoordde daarop dat haar diensten werken aan een integratie van de natuur- en boswetgeving, en dat zij met die suggestie rekening zullen houden.

Van toepassing:

Vlaams gewest.

17 juli 2017. Wettelijke regeling van inwerkingtreding 10 dagen na publicatie in BS.

Bron: Decreet van 30 juni 2017 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw, BS 7 juli 2017 (art. 36 DB Omgeving).

Zie ook:

Bosdecreet van 13 juni 1990, BS 28 september 1990 (art. 47 van het bosdecreet).