Verwerver mee aansprakelijk bij illegale ontbossing (art. 39, 3° DB Omgeving)

Het in stand houden van een onwettige ontbossing in ruimtelijk kwetsbaar gebied is volgens toekomstige wetgeving een stedenbouwkundige inbreuk, die bestraft kan worden met een exclusieve bestuurlijke boete van 50.000 euro. Het verzameldecreet hevelt deze inbreuk echter over naar het bosdecreet, zodat dit instandhoudingsmisdrijf bestraft kan worden als een milieu-inbreuk, volgens de bepalingen van het milieuhandhavingsbesluit.
De decreetgever maakt van de gelegenheid gebruik om ?eenieder? die bij het instandhoudingsmisdrijf betrokken is, aansprakelijk te maken voor het misdrijf, en niet alleen de eigenaar die het terrein eerder illegaal ontboste.

Van stedenbouwkundige naar milieu-inbreuk

Het decreet op de handhaving van de omgevingsvergunning (art. 31 DHO) beschouwt het in stand houden van diverse illegale handelingen in ruimtelijk kwetsbaar gebied als een stedenbouwkundige inbreuk, die bestraft kan worden met een exclusieve bestuurlijke geldboete van maximaal 50.000 euro (nieuwe art. 6.2.1-6.2.2 VCRO).
Eén van die illegale handelingen is het in stand houden van een onwettige ontbossing.
Het decreet op de handhaving van de omgevingsvergunning is echter nog niet in werking getreden?

Het verzameldecreet profiteert van dat uitstel om het in stand houden van een illegale ontbossing onder te brengen in het milieurecht, in plaats van in het ruimtelijkordeningsrecht. Het bosdecreet zegt voortaan dat het 'voor eenieder' verboden is om een onwettige ontbossing in stand te houden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.

De Vlaamse regering moet het milieuhandhavingsbesluit nog aanvullen opdat deze milieu-inbreuk ook effectief bestraft zou kunnen worden.

De ruimtelijk kwetsbare gebieden waar het instandhoudingsmisdrijf kan plaatsvinden, worden opgesomd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 1.1.2, 10° VCRO). Het gaat in hoofdzaak om beschermde duingebieden, park- en bosgebieden, en natuurreservaten.

Voor eenieder?

Uit de nieuwe formulering blijkt dat de decreetgever niet alleen de eigenaar of zakelijkrechthouder viseert die het terrein illegaal heeft ontbost en die de onwettige ontbossing daarna ook in stand houdt, maar ook de eventuele verwerver die na de overname van het terrein de onwettige ontbossing in stand houdt.
De verwerver kan echter alleen gesanctioneerd worden als hij vóór het sluiten van de overdrachtsovereenkomst op een correcte wijze op de hoogte werd gebracht van alle verplichtingen die op het over te dragen goed rusten (art. 91, §§1-2 bosdecreet).

De milieu-inbreuk is ook niet beperkt dat de gevallen van kwaad opzet. De decreetgever bestraft dus zowel de situaties waarin een onwettige ontbossing met opzet in stand wordt gehouden, als die waarin de instandhouding voortvloeit uit een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid.

Van toepassing:

Vlaams gewest

Vanaf 17 juli 2017. Wettelijke regeling van inwerkingtreding 10 dagen na publicatie in BS.

Wordt verwacht: uitvoeringsbesluit tot aanvulling van het milieuhandhavingsbesluit met concrete sanctiebepalingen.

Bron: Decreet van 30 juni 2017 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw, BS 7 juli 2017 (art. 39, 3° DB Omgeving).