Schuldinvorderaars kunnen nu ook overeenkomsten voor hypothecaire kredieten overnemen

Wie bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie is ingeschreven om activiteiten van minnelijke invordering van schulden van de consument uit te oefenen, kan consumentenkredietovereenkomsten of de schuldvordering die eruit voortvloeit overnemen. Deze regeling was tot nog toe vastgelegd in het koninklijk besluit van 2 mei 2006.

Nu ook voor hypothecaire kredieten met roerende bestemming

Het KB van 13 juli 2017 breidt bovenstaande mogelijkheid nu uit voor de hypothecaire kredieten met een roerende bestemming.

De regeling die voorzien was in het KB van 2 mei 2006 wordt overgenomen in het KB van 13 juli 2017, maar dan met een ruimer toepassingsgebied.
Bijgevolg wordt het ?KB van 2 mei 2006 tot aanwijzing ban personen bedoeld in artikel 25 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet? opgeheven.

Een hypothecair krediet met een roerende bestemming of de schuldvordering uit deze kredietovereenkomst kan slechts worden overgedragen aan, of, na indeplaatsstelling, slechts worden verworven door een vergunninghoudende of geregistreerde kredietgever, dan wel overgedragen worden aan of verworven worden door de Nationale Bank van België, het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten, de kredietverzekeraars, de mobiliseringsinstellingen (in de zin van art. 2, wet van 3 augustus 2012) of andere daartoe door de Koning aangewezen personen (art. VII.147/17, WER).

Het KB van 13 juli 2017 geeft nu dus uitvoering aan deze bepaling: de kredietovereenkomst of de schuldvordering uit de overeenkomst bedoeld in de artikelen VII.102 en VII.147/17 van het Wetboek van Economisch recht kunnen overgedragen worden aan, of, na indeplaatsstelling, worden verworven door de personen die een activiteit van minnelijke invordering van consumentenschulden uitvoeren.

De minnelijke schuldinvorderaars moeten wel geregistreerd zijn bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Dit kan alleen als ze zijn ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of in een vergelijkbaar register dat toelaat de schuldinvorderaar en de natuurlijke en rechtspersonen die voor hem kunnen optreden te identificeren indien hij gevestigd is in een andere EU-lidstaat. En als ze de vereiste beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

In werking

Het KB van 13 juli 2017 treedt in werking op 5 augustus 2017, tien dagen na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het heft het ?KB van 2 mei 2006 tot aanwijzing van personen bedoeld in artikel 25 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet? volledig op.

Bron: Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot aanwijzing van de personen bedoeld in de artikelen VII.102 en VII.147/17 van het Wetboek van economisch recht, BS 26 juli 2017.

Zie ook:
- Wetboek van economisch recht (WER) (art. VII.102 en art. VII.147/17)
- Wet van 22 april 2016 houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht, BS 4 mei 2016 (art. 24 en art. 45).
- Koninklijk besluit 17 februari 2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken, BS 16 maart 2005 (art. 2)