Uniforme aanvraagformulieren voor arbeidsongevallen- en beroepsziektenvergoedingen

Er zijn nieuwe modellen gepubliceerd voor de aanvragen tot betaling van arbeidsongevallen- en beroepsziektenvergoedingen op een zichtrekening:

Het aanvraagformulier tot vaststelling van de wijze van betaling op een zichtrekening in België.

Het aanvraagformulier tot vaststelling van de wijze van betaling op een zichtrekening in een ander land dan België.

Het gaat telkens om vergoedingen die verschuldigd zijn op basis van de Beroepsziektenwet van 3 juni 1970 of de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

Op die manier voorziet de bevoegde minister in uniforme aanvraagformulieren. Dat is nodig omwille van de oprichting van het Federaal agentschap voor beroepsrisico?s (Fedris).
Op 1 januari 2017 werd er immers een fusie doorgevoerd van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ is geïntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming is gewijzigd. De twee takken van de beroepsrisico's zijn dus verenigd in één enkele instelling en dat verhoogt de efficiëntie.

Parallel met het besluit dat die modellen vastlegt, zijn er ook twee besluiten verschenen die zorgen voor correcte verwijzingen in andere besluiten, namelijk:

1/ In het ministerieel besluit van 1 december 1988, om de verwijzingen naar het formulier voor betaling door overschrijving, bedoeld in artikel 9 van het KB van 24 december 1987 te schrappen. Wat rest is de verwijzing naar artikel 8. Met als bijlage het 'Model van een eenvormige overeenkomst'. Bijlagen II en III worden opgeheven.

2/ In het ministerieel besluit van 22 december 1987, om de verwijzingen naar het formulier voor betaling door overschrijving, bedoeld in artikel 3 van het KB van 10 december 1987 te schrappen. Wat rest is de verwijzing naar het model van overeenkomst. Met als bijlage het 'Model van een eenvormige overeenkomst'. Bijlage II wordt opgeheven.

De drie besluiten van 5 juli 2017 treden in werking op 30 juli 2017. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: ? Ministerieel besluit van 5 juli 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1988 houdende vaststelling van de modellen van overeenkomst en van formulier voor betaling door overschrijving bedoeld in de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 20 juli 2017

Bron: ? Ministerieel besluit van 5 juli 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 1987 houdende vaststelling van de modellen van overeenkomst en van aanvraagformulier voor de betaling door overschrijving bedoeld bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 tot vaststelling van de wijze van betaling van de vergoedingen die verschuldigd zijn krachtens de op 3 juni 1970 gecoördineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, BS 20 juli 2017

Bron: ? Ministerieel besluit van 5 juli 2017 tot vaststelling van demodellen van aanvraag tot betaling van arbeidsongevallen- en beroepsziektenvergoedingen op een zichtrekening, BS 20 juli 2017