Brusselaars moeten 'Minou' binnen het jaar laten steriliseren

Huiskatten die verhandeld worden of die opgevangen worden in een asiel, moeten al gesteriliseerd worden. Maar Brussel gaat nog een stapje verder. Vanaf nu moet ?iedere verantwoordelijke? zijn kat laten steriliseren. Dus ook u en ik.
Alle volwassen katten moeten ten laatste op 1 juli 2018 gesteriliseerd zijn.

Vóór 1 juli 2018

Het nieuwe Brusselse besluit is kort en krachtig: elke verantwoordelijke laat zijn kat steriliseren:

vóór de leeftijd van 6 maanden, indien de kat geboren is (op of) na 1 januari 2018; en

vóór 1 juli 2018, indien de kat geboren is vóór 1 januari 2018.

Als een kat op of na 1 januari 2018 wordt binnengebracht op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet ze:

binnen de 30 dagen gesteriliseerd worden, als ze ten minste 5 maanden oud is; en

vóór de leeftijd van 6 maanden, als ze minder dan 5 maanden oud is.

Voor élke verantwoordelijke

De sterilisatieplicht ligt bij 'de natuurlijke persoon, de eigenaar, of de houder van een kat die er gewoonlijk een onmiddellijk beheer of toezicht op uitoefent'.

Tot nu had de verantwoordelijke van een kat enkel de verplichting om het beestje te laten identificeren (chippen) en registreren.
Er bestond wel al een registratieplicht voor asielkatten en voor katten die 'verhandeld' werden, en daaronder wordt ook het gratis weggeven van een kat verstaan. Verhandelen is hier immers: het in de handel brengen, te koop aanbieden, houden, verwerven, vervoeren, tentoonstellen met het oog op verkoop, ruilen, verkopen, of afstaan ten kostelozen titel (gratis) of onder bezwarende titel (tegen vergoeding of tegenprestatie).

Niet voor erkende catteries

Op de nieuwe sterilisatieplicht bestaat er maar één uitzondering: de erkende kweker moet een kat die bestemd is voor het kweken, niet laten steriliseren. Uiteraard niet, zouden we zo denken. Maar zodra er met de kat niet meer gefokt wordt, moet het dier alsnog gesteriliseerd worden.

Het valt op dat het Brussels gewest géén uitzondering maakt voor ?katten die hun verantwoordelijke vergezellen tijdens een aaneengesloten verblijf van minder dan 6 maanden in België?. Nochtans bestaat er voor die tijdelijke logees geen chip- of registratieplicht, en vallen zij ook niet onder de huidige sterilisatieplicht bij verhandelen of langdurige opvang in het asiel.

Bewijs van sterilisatie

De dierenarts die de sterilisatie uitvoert, moet een attest afleveren waarin hij bevestigt dat het dier op die datum gesteriliseerd werd.

Elke verantwoordelijke moet op elk moment een attest van de dierenarts kunnen voorleggen dat bewijst dat de kat geïdentificeerd is, geregistreerd werd in de kattendatabank, en gesteriliseerd werd. Tenzij hij een erkende kweker is.

Identificatie en registratie 'op zijn Brussels'

Het Brussels gewest schrijft zijn sterilisatieplicht voor huiskatten in het federale 'koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten' in. Verplichte sterilisatie valt immers onder 'Dierenwelzijn' en dat is sinds de 6e staatshervorming geen federale bevoegdheid meer, maar een gewestelijke.

Het federale KB bevat echter ook heel wat bepalingen die met de identificatie en registratie van katten te maken hebben. Brussel heeft voor die verplichtingen echter een eigen besluit afgekondigd, dat nog niet in werking is getreden.

In de jongste sterilisatiebepalingen staat alvast dat alle bepalingen uit het federale KB die te maken hebben met de identificatie of registratie, opgeheven worden zodra het eigen Brusselse identificatie- en registratiebesluit in werking treedt. Zonder dat de op te heffen artikels worden aangewezen. U mag dus zelf uitzoeken welke artikels van het KB binnenkort niet meer gelden omdat ze over de identificatie of registratie van katten in Brussel zouden gaan, en welke nog wel?

En de andere regio's?

Het Waals gewest heeft op 15 december 2016 als eerste een besluit afgekondigd dat ook particulieren verplicht om hun troetel te laten steriliseren; zelfs als ze die niet wegdoen. Maar het staat nog niet vast wanneer die verplichting precies ingaat.
De einddatum staat wél al vast, en die verschilt van de Brusselse. Elke Waalse kat moet tegen 1 januari 2019 ten laatste gesteriliseerd zijn.

Aan Vlaamse kant bestaat er nog geen algemene sterilisatieverplichting voor de katten van particulieren, maar Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts werkt er wel aan. De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn is alvast voorstander van een verplichte sterilisatie vóór de leeftijd van 5 maanden (tegen '6 maanden' in Wallonië en Brussel). Weyts zou dat advies willen volgen. ?Wie zijn kat graag ziet, laat die steriliseren?, verklaarde hij bij de voorstelling van het advies van de Raad voor Dierenwelzijn. Sommige Vlaamse steden en gemeenten geven trouwens nu al een premie aan eigenaars die hun beestje vrijwillig laten steriliseren.

Van toepassing:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vanaf 1 januari 2018 (art. 6).

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten, BS 2 augustus 2017.

Zie ook:

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2016 betreffende de identificatie en registratie van katten, BS 9 september 2016.