Muntfonds wordt afgeschaft (art. 5-6 DB fiscaal)

De federale regering heeft op 11 augustus 2017 een wet van 31 juli 2017 'houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten' in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Een van de maatregelen die door deze wet wordt opgelegd, is de afschaffing van het Muntfonds, met ingang van 1?januari 2018. Daartoe wordt de wet van 12?juni 1930 'tot oprichting van een Muntfonds' opgeheven.

De afschaffing van het Muntfonds betekent een rationalisering van de procedures. De financiële relatie tussen de Koninklijke Munt van België en de Nationale Bank van België zal immers direct verlopen, zonder te passeren via het Muntfonds.
De terugbetaling van muntstukken zal door de Staat gegarandeerd blijven worden.

De liquide middelen van het Muntfonds worden zonder tegenprestatie overgedragen aan de Koninklijke Munt van België om de continuïteit van zijn opdrachten te verzekeren. Dit impliceert ook dat de Koninklijke Munt van België zal instaan voor de transfert van het overschot, van boekjaar 2017, van het Muntfonds naar de Schatkist.

Tot slot zal de afschaffing van het Muntfonds ook een besparing op personeel betekenen.

De artikelen 5 en 6 van de wet van 31 juli 2017 treden in werking op 1 januari 2018.

Bron: Wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten, BS 11 augustus 2017 (art.?5-6 en art.?15).