Wetboek internationaal privaatrecht aangepast (art. 49-62 Potpourri V)

De vijfde Potpourri-wet wijzigt het Wetboek van internationaal privaatrecht.

Een eerste reeks wijzigingen gaat over de verwijzingsregels voor de vaststelling van de naam en de voornamen. In principe wordt de vaststelling van de naam en de voornamen van een persoon beheerst door het recht van de staat waarvan de persoon de nationaliteit heeft. Bij wie meerdere nationaliteiten heeft, geldt voortaan de wilsautonomie. Hij kiest zelf welk nationaliteitsrecht de naamregeling beheerst. De keuze wordt uitdrukkelijk schriftelijk geformuleerd op het moment dat de vaststelling van de naam of de voornamen voor het eerst aan de Belgische overheid wordt voorgelegd.
Ook de regels voor de erkenning van rechterlijke of administratieve beslissingen met een impact op de naam of de voornamen worden trouwens aangepast.

Daarnaast wordt het WIPR ook aangepast aan verschillende Europese verordeningen. De wijzigingen gaan over

de internationale bevoegdheid rond onderhoudsverplichtingen en het toepasselijke recht op onderhoudsverplichtingen (al dan niet voortvloeiend uit familiebetrekkingen, afstamming of verwantschap);

de internationale bevoegdheid inzake erfopvolging en het recht toepasselijk op erfopvolging; en

het recht van toepassing op verbintenissen uit overeenkomst.

Tot slot wordt het WIPR ook - zij het maar heel gedeeltelijk - aangepast aan de Rome III-verordening inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Als echtgenoten zelf het recht kiezen dat op de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed toepasselijk is, kunnen ze die keuze maken tot bij de eerste verschijning voor het rechtscollege waarbij de vordering aanhangig is gemaakt.

De nieuwe regels rond de naam en de voornamen treden in werking op de datum die nog bij KB moet bepaald worden. En uiterlijk op 1 januari 2018. De andere wijzigingen (aanpassingen aan de verordeningen) zijn al in werking getreden, op 3 augustus 2017 of al eerder. De wetgever voorziet ook in overgangsregels.

Bron: Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 24 juli 2017 (art. 49?62 Potpourri V)

Zie ook:
WIPR
Verordening (EU) 1259/2010 van 20 december 2010 tot nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed
Verordening (EG) 4/2009 van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen
Verordening 593/2008/EG van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)
Verordening (EU) 650/2012 van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring