Wetgever regelt vereffening Rentenfonds

Het Rentenfonds werd op 1 januari 2017 opgeheven. Om de opheffing van deze zelfstandige openbare instelling vlot te laten verlopen, regelt het KB van 21 juli 2017 de vereffening van het Fonds.

Rentenfonds

Op 1 januari 2017 verdween het Rentenfonds (opheffing besluitwet van 18 mei 1945 door art. 10 en art. 12, wet van 25 oktober 2016).

Het Rentenfonds was toezichthouder op de markt van de overheidsschuld. Maar deze bevoegdheid werd op 1 april 2012 overgeheveld naar de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Daarmee viel de kerntaak van het Rentenfonds weg.

De algemene administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën nam de resterende bevoegdheden van het Fonds grotendeels over. Het gaat hierbij om:

het waarborgen van de liquiditeit van de secundaire markt van overheidseffecten;

het verstrekken van informatie aan het publiek over de secundaire markt van de overheidseffecten;

de medewerking aan het beheer van de staatsschuld.

De wetgever vertrouwde het beheer van de staatsschuld toe aan een nieuwe opgerichte entiteit: het Federaal Agentschap van de Schuld. Dit agentschap is nog altijd nauw verbonden met de algemene administratie van de Thesaurie en staat rechtstreeks onder het gezag van de minister van Financiën.

Vereffenaars

De leden van het Comité van het Rentenfonds worden benoemd tot vereffenaars. De vereffenaars oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.

De vereffenaars vormen een college dat wordt voorgezeten door de voorzitter van het Comité van het Rentenfonds. Het college van vereffenaars kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer minstens vier leden aanwezig zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Het college bezit alle bevoegdheden van bestuur die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten van de vereffenaars.

De administratieve aangelegenheden worden conform het huishoudelijk reglement van het Rentenfonds geregeld.

De voorzitter vertegenwoordigt het Fonds in vereffening in openbare en onderhandse akten; de rechtsvorderingen worden door hem namens het Fonds in vereffening ingesteld of verdedigd.

Elke verbintenis en akte van het Fonds in vereffening is slechts geldig mits zij de handtekening draagt van de voorzitter en van een lid van het college. Bovendien kan de voorzitter, op eensluidend advies van het college, de handtekeningsbevoegdheid overdragen aan een of meer leden van het college of aan personen die daartoe speciaal zijn aangewezen.

De voorzitter en de leden van het college gaan geen persoonlijke verplichtingen aan met betrekking tot de verbintenissen van het Fonds in vereffening. Zij zijn slechts aansprakelijk voor de uitvoering van hun opdracht.

Opdrachten vereffenaars

De vereffenaars hebben als opdracht om:

op 2 januari 2017 de portefeuille staatsbons en andere overheidseffecten die het Rentenfonds in portefeuille had, evenals 56 miljoen euro liquide geldmiddelen, over te hevelen naar de Belgische Staat. Het Rentenfonds houdt maximaal 2 miljoen euro over om de uitstaande facturen en noodzakelijke uitgaven tijdens de vereffeningsperiode te voldoen. Na overdracht beheert het Federaal Agentschap van de Schuld de portefeuille overheidseffecten. Het Agentschap kan beslissen om deze overheidseffecten af te lossen;

de jaarrekening over het boekjaar 2016 op te stellen;

de rekeningen op te stellen op de datum van de vereffening die uiterlijk tegen 24 maart 2017 moet gebeuren;

alle openstaande schuldvorderingen te voldoen vóór de datum van vereffening;

uiterlijk op 30 september 2017 de jaarrekening van 2016 en de rekening bij vereffening te publiceren in het Belgisch Staatsblad;

uiterlijk op 24 maart 2017 de overblijvende liquide geldmiddelen over te hevelen naar de Belgische Staat.

De opdracht van de vereffenaars eindigt op 30 september 2017.

In werking

Het KB van 21 juli 2017 treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2017.

Bron: Koninklijk besluit van 21 juli 2017 betreffende de vereffening van het Rentenfonds, BS 28 augustus 2017.

Zie ook:
Wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds, BS 16 november 2016.