Dividenden erkende CV's en vennootschappen met sociaal oogmerk: fiscale gunstregeling uitgebreid (art. 48 en art. 49 DB Fiscaal)

De eerste schijf van 125 euro per jaar (geïndexeerd bedrag aj. 2018: 190 euro) van dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen is vrijgesteld van personenbelasting. Deze vrijstelling geldt onder bepaalde voorwaarden ook voor interesten of dividenden betaald of toegekend door vennootschappen met een sociaal oogmerk. Ze is in beide gevallen slechts van toepassing op inkomsten van Belgische vennootschappen.

Op vraag van de Europese Commissie heeft de wetgever deze vrijstellingen uitgebreid tot gelijkaardige vennootschappen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER), voor de inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2017, mits bepaalde voorwaarden worden gerespecteerd (wijziging art. 21, 6° en 10°, WIB 1992 door art. 48 en art. 49, wet van 31 juli 2017).

Vrijstelling voor buitenlandse CV's

De vrijstelling van de eerste schijf van 125 euro (geïndexeerd bedrag aj. 2018: 190 euro), bedoeld in artikel 21, 6°, WIB 1992, wordt toegekend aan de in België gevestigde coöperatieve vennootschappen (CV's) die erkend zijn door de Nationale Raad van de Coöperatie, met uitzondering van de coöperatieve participatievennootschappen bedoeld in de wet van 22 mei 2001.

Om de uitbreiding van deze vrijstelling vanaf 1 januari 2017 te kunnen verkrijgen, moeten de CV's die gevestigd zijn in een andere lidstaat van de EER volgende voorwaarden respecteren:

een gelijkaardige juridische vorm hebben aangenomen die van kracht is in die staat;

er op een gelijkaardige manier worden erkend volgens een wetgeving gelijkaardig aan de ?wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie?.

Zijn uitgesloten van deze vrijstelling:

de coöperatieve participatievennootschappen vermeld in de wet van 22 mei 2001, en

de coöperatieve participatievennootschappen gevestigd in een andere lidstaat van de EER die een gelijkaardig doel hebben als de coöperatieve participatievennootschappen en die onderworpen zijn aan een wetgeving gelijkaardig aan de wet van 22 mei 2001.

Vrijstelling voor buitenlandse VSO's

Is nu ook vrijgesteld van personenbelasting: de eerste schijf van 125 euro (geïndexeerd bedrag aj. 2018: 190 euro) van interesten of dividenden vanaf 1 januari 2017 betaald of toegekend door hetzij vennootschappen met een sociaal oogmerk (VSO's), hetzij vennootschappen gevestigd in een andere lidstaat van de EER die er onderworpen zijn aan een wetgeving gelijkaardig aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die van toepassing zijn op vennootschappen met een sociaal oogmerk (art. 21, nieuw punt 10°, WIB 1992):

die erkend zijn zowel door de minister van Financiën als door de minister of de ministers die bevoegd zijn tot de verlening ervan, of, voor vennootschappen gevestigd in een andere lidstaat van de EER, erkend zijn op een gelijkaardige manier, en

die uitsluitend als maatschappelijk doel hebben: a) de bijstand aan personen; b) de vernieuwing van afgedankte bedrijfsruimtes; c) de bescherming van het leefmilieu, inclusief recyclage; d) de natuurbescherming en het natuurbehoud; e) de verwerving, het bouwen, de vernieuwing, de verkoop of het verhuren van sociale huisvesting; f) de hulp aan ontwikkelingslanden; g) de productie van duurzame energie;h) de vorming;i) de financiering van de hierboven bedoelde vennootschappen, en voor zover hun statuten bepalen dat, in geval van vereffening, het volledige netto-actief wordt geherinvesteerd in een andere vennootschap met sociaal oogmerk of in een andere vennootschap gevestigd in een andere lidstaat van de EER die er onderworpen is aan een wetgeving gelijkaardig aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die van toepassing zijn op de onder het vorige bolletje vermelde vennootschappen met sociaal oogmerk.

Tekstverbetering

De wetgever verbetert ook nog een fout die de programmawet van 19 december 2014 heeft ingevoerd in artikel 21, 11° van het WIB 1992.
In punt 11° werden enkel de dividenden van buitenlandse oorsprong beoogd die werden geïnd of verkregen in het buitenland. De dividenden van buitenlandse oorsprong die in België worden geïnd of verkregen, werden over het hoofd gezien.
De wet van 31 juli 2017 stelt nu alle dividenden van buitenlandse oorsprong sinds 1 januari 2015(!) vrij als inkomsten van roerende goederen en kapitalen op grond van artikel 21, 11° van het WIB 1992 wanneer ze voortkomen uit een vermindering van een liquidatiereserve bedoeld in dit artikel.

In werking

Artikel 48, a) en b) van de wet van 31 juli 2017 is van toepassing op de inkomsten die worden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2017 (vrijstelling inkomsten uit erkende coöperatieve vennootschappen en vennootschappen met sociaal oogmerk).

Artikel 48, c) van de wet van 31 juli 2017 is van toepassing op de inkomsten die worden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2015 (inkomsten van roerende goederen en kapitalen op grond van art. 21, 11°, WIB 1992 wanneer ze voortkomen uit een vermindering van een liquidatiereserve bedoeld in dit artikel).

Bron: Wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten, BS 11 augustus 2017 (art. 48 en art. 49).

Zie ook:
- Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), BS 30 juli 1992 (art. 21, 6°, 10° en 11°).
- Programmawet van 19 december 2014, BS 29 december 2014 (art. 41 en art. 50).
- Wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen, BS 9 juni 2001.
- Wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, BS 10 augustus 1955.