Meer soepelheid bij gemeentelijke overheidsopdrachten in Brussels Gewest

De gemeenten in het Brussels gewest kunnen soepeler tewerk gaan bij hun overheidsopdrachten. Het college van burgemeester en schepenen kan vaker zelf de gunningswijze kiezen. En het college kan de follow-up van de uitvoering van de overheidsopdracht voortaan delegeren naar de gemeentesecretaris of een gemeenteambtenaar.

Principe

In principe kiest de gemeenteraad de gunningsprocedure voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. Hij stelt ook de voorwaarden ervan vast.

Uitzonderingen

Op die regel zijn uitzonderingen. Sommige zijn nieuw, andere worden aangepast.

Financiële drempel

Het college van burgemeester en schepenen kan de gunningsprocedure zelf kiezen voor overheidsopdrachten waarvan de waarde (exclusief btw) geraamd wordt op minder dan 135.000 euro. Tot nu was die bevoegdheid van het college gekoppeld aan de gunningswijze (gunning bij onderhandelingsprocedure); voortaan is zij gekoppeld aan een financiële drempel. Er is gekozen voor een drempel van 135.000 euro. Onder die drempel kunnen opdrachten gegund worden zonder voorafgaande bekendmaking.

Delegatie naar college, gemeentesecretaris of gemeenteambtenaar

De gemeenteraad kan zelf beslissen om de keuze van de gunningsprocedure en het vastleggen van de voorwaarden over te dragen naar het college. Dat kon vroeger ook al, maar alleen bij overheidsopdrachten die betrekking hadden op het dagelijks bestuur van de gemeente. Die voorwaarde is geschrapt omdat de Raad van State het begrip 'dagelijks bestuur' heel strikt intepreteerde. Met de schrapping kan de keuze van de gunningsprocedure voortaan veel vaker gedelegeerd worden naar het college. Voorwaarde voor de bevoegdheidsoverdracht is wel dat de uitgaven voor de opdracht vallen onder de gewone begroting.

Door de bevoegdheid te delegeren, kan er sneller vooruit gegaan worden. De gemeenteraad komt doorgaans maar één keer per maand samen, het college kan sneller beslissen.

Andere nieuwigheid is bovendien dat de gemeenteraad de keuze van de gunningsprocedure niet alleen kan overdragen naar het college, maar ook naar de gemeentesecretaris of naar een gemeenteambtenaar (bij naam aan te wijzen). Maar dan alleen voor overheidopdrachten met een geraamde waarde van minder dan 30.000 euro (drempel waaronder een opdracht kan gesloten worden via een aanvaarde factuur).

De gemeenteraad kan ook opdrachten op grond van een raamovereenkomst voortaan delegeren: naar het college, naar de gemeentesecretaris of naar een gemeenteambtenaar. Ook hier geldt voor die laatste twee een beperking tot 30.000 euro.

Dringende noodzaak

Tot slot kunnen we ook nog aanstippen - maar hieraan is niets veranderd - dat het college de bevoegdheid van de gemeenteraad kan uitoefenen (keuze gunningswijze en vastleggen voorwaarden) in dringende gevallen die voortvloeien uit een niet te voorziene omstandigheid.

Uitvoering overheidsopdracht

Het college van burgemeester en schepenen staat - net als vroeger - in voor de follow-up van de uitvoering van de overheidsopdracht. Maar ook hier zijn er nieuwigheden.

Als dat nodig is voor de uitvoering kan het college de overeenkomst wijzigen. Substantiële wijzigingen kunnen echter niet. Tot nu konden wijzigingen alleen als de waarde ervan beperkt was tot 10% van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht. Brussel stapt af van die 10%-regel. Voortaan geldt de algemene regel uit de wetgeving overheidopdrachten: wijzigingen door het college kunnen, mits zij geen bijkomende uitgaven met zich meebrengen van meer dan 15% van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht.

Het college kan de follow-up van de uitvoering van de overheidsopdracht voortaan trouwens overdragen naar de gemeentesecretaris of naar een gemeenteambtenaar. Het wijzigen van een overheidsopdracht in uitvoering blijft echter een exclusieve bevoegdheid van het college. Elk kwartaal wordt het college ingelicht van de beslissingen die in het kader van de delegatie zijn genomen.

Andere nieuwigheid is dat de burgemeester en de gemeentesecretaris (of hun vervangers) zelf kunnen beslissen om samen in te staan voor de follow-up van de uitvoering van de overheidsopdracht. Dit kan wel alleen maar in dringende gevallen als gevolg van onvoorziene omstandigheden.

Tot slot nog dit. Wanneer de gemeenteraad heeft beslist om de keuze van de gunningswijze en het vastleggen van de voorwaarden over te dragen naar de gemeentesecretaris of naar een gemeenteambtenaar, zullen het ook die personen zijn die zullen instaan voor de follow-up van de overeenkomst.

Concessieovereenkomst

De nieuwe regels zijn ook van toepassing op de concessieovereenkomsten.

Inwerkingtreding

De ordonnantie van 27 juli 2017 is in werking getreden op 30 juni 2017.

Bron: Ordonnantie van 27 juli 2017 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten te verduidelijken, BS 31 augustus 2017

Zie ook:
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten