Handelaars krijgen meer tijd om hinderpremie aan te vragen

Detailhandelaars die in aanmerking komen voor een hinderpremie, krijgen voortaan meer tijd om die premie aan te vragen bij de Vlaamse overheid.

Hinderpremie

Detailhandelaars die te maken krijgen met hinder door werken voor de deur van hun zaak, kunnen sinds 1 juli 2017 de 'nieuwe' hinderpremie aanvragen bij het agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) van de Vlaamse overheid.

Die hinderpremie bedraagt 2.000 euro en wordt ten hoogste één keer per jaar per periode van hinder toegekend.

De hinderpremie is bedoeld voor kleine ondernemingen in het Vlaams Gewest die maximaal 9 werknemers in dienst hebben en die rechtstreeks in contact komen met hun klanten, zoals bv. apothekers, bakkers, slagers enz. De zaak moet bovendien vaste openingstijden hebben.
De ondernemingen moeten ook 'ernstige hinder' ondervinden: dat betekent dat de wegenwerken concreet gepland zijn, dat ze minstens 30 dagen na mekaar duren, dat de rijbaan volledig of gedeeltelijk afgesloten is, en dat de werfzone meer dan 50m² inneemt.

Selectie

De ondernemingen die aan de toekenningsvoorwaarden voor de hinderpremie voldoen, worden door Vlaio geselecteerd op basis van de gegevens die opgenomen zijn in het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) en de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen (VKBO).

De geselecteerde ondernemingen ontvangen een schriftelijke kennisgeving nadat de openbare werken concreet zijn gepland. De kennisgeving gebeurt 6 weken à 5 maanden vóór de geplande startdatum van de openbare werken, afhankelijk van de termijn waarbinnen de openbare werken zijn ingevoerd in het GIPOD.

Verlenging aanvraagtermijn

Geselecteerde ondernemingen kunnen de hinderpremie elektronisch aanvragen bij Vlaio.

Voortaan moet die aanvraag gebeuren, uiterlijk 60 kalenderdagen (i.p.v. 30 kalenderdagen) vanaf de kennisgeving van Vlaio en vóór de geplande einddatum van de openbare werken (MB van 30 augustus 2017).

Uit de praktijk blijkt immers dat een aanvraagtermijn van 30 kalenderdagen te kort is voor de onderneming. Binnen deze termijn kan ze niet alle voorbereidende stappen nemen om zich te registreren en tijdig de aanvraag van de hinderpremie in te dienen.

Sluitingspremie

Sinds 1 juli 2017 kunnen kleine ondernemingen die ernstige hinder van openbare werken ondervinden in hun straat en daardoor hun zaak moeten sluiten, in aanmerking komen voor een sluitingspremie.

Ook voor hen zijn er toekenningsvoorwaarden. Zo moet hun zaak minstens 21 opeenvolgende dagen gesloten zijn. Ze kunnen de sluitingspremie krijgen vanaf de 8ste kalenderdag van hun sluiting.
De sluitingspremie bedraagt 80 euro per sluitingsdag. Hij wordt toegekend voor maximaal 365 sluitingsdagen per periode van hinder.
Binnen de hinderperiode kunnen er verschillende sluitingsperiodes zijn die niet op elkaar aansluiten.
Als de vestiging minder dan 5 dagen per week is geopend, wordt de sluitingspremie alleen toegekend voor de sluitingsdagen waarop de vestiging geopend zou zijn volgens de vaste openingstijden.

In werking

Het MB van 30 augustus 2017 treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 juli 2017.

Bron: Ministerieel besluit van 30 augustus 2017 tot wijziging van artikel 22, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, BS 6 september 2017.

Zie ook:
- Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, BS 20 juni 2017 (art. 22, tweede lid en art. 29).
- Decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, BS 6 september 2017 (art. 8).