Grondwettelijk Hof vernietigt hervormd stakingsrecht bij spoor

Het Grondwettelijk Hof heeft het hervormd stakingsrecht bij het spoor definitief naar de prullenbak verwezen.

In mei van dit jaar werd artikel 12 van de Wet van 3 augustus 2016 tot hervorming van de Belgische spoorwegen dat er voor zorgt dat alleen de erkende vakbonden kunnen deelnemen aan de sociale verkiezingen al geschorst omdat het 'een moeilijk te herstellen nadeel' creëert voor de kleine vakbonden (zoals de Onafhankelijk vakbond voor het Spoorpersoneel (OVS) en de Nationale Unie der Openbare Diensten (NUOD)). Zij worden door de bepaling immers uitgesloten van deelname aan de sociale verkiezingen. Als gevolg daarvan kunnen ze ook geen lijsten voordragen met kandidaten die via sociale verkiezingen moeten worden aangewezen om de werknemers in de organen van sociale dialoog te vertegenwoordigen. Die uitsluiting kan het vertrouwen van de werknemers in het vermogen van de betrokken vakbonden om hun belangen bij de werkgever te verdedigen, ernstig aantasten. Een verlies van vertrouwen dat zou kunnen leiden tot een verlies van leden.

Het Hof stelt meer concreet het volgende: ?Door aan de binnen de Belgische Spoorwegen aangenomen vakorganisaties een essentieel prerogatief van de vakbondsvrijheid en van het recht op collectief onderhandelen te ontzeggen, vormt artikel 12 'ten aanzien van het doel van een billijk evenwicht tussen de in het geding zijnde rechten', een onevenredige aantasting van de rechten van de betrokken vakbonden. De bepaling doet bijgevolg afbreuk aan het recht om deel te nemen aan een democratisch proces waardoor de betrokken werknemers hun vertegenwoordigers met inachtneming van het vakbondspluralisme kunnen verkiezen, doordat zij de aangenomen vakorganisaties zonder meer uitsluit van deelname aan de sociale verkiezingen binnen de Belgische Spoorwegen?.

Artikel 12 werd daarom vernietigd. Kleine vakbonden mogen daardoor wel deelnemen aan de sociale verkiezingen.

Bron: GwH 26 juli 2017, nr. 101/2017.

Zie ook
Uittreksel uit arrest nr. 64/2017 van 18 mei 2017, BS 23 mei 2017.
Wet van 3 augustus 2017 houdende diverse bepalingen inzake spoorwegen, BS 7 september 2016.